Ajankohtaista lyijystä

Ajankohtaista lyijystä

Lyijyluoteja
Metsästäjäliitto hyväksyy lyijyhaulien kieltämisen kosteikoilla koko EU:n laajuisesti, sillä lyijystä on todistetusti haittaa vesilinnustolle. Kosteikoiksi pitää kuitenkin katsoa vain näkyvän veden alueet, eikä turvemaita, jotka nyt on otettu mukaan kosteikon määritelmään. Metsästäjäliitto ei kuitenkaan kannata lyijyn totaalikieltoa kaikissa ammuksissa ja ympäristöissä.

Euroopan unionissa on jo vuosia mietitty rajoituksia lyijyn käyttöön. Vuonna 2017 valmistui ECHAN nykyinen kosteikkoalueita ja vesilintujen metsästystä koskeva lyijynkäytön rajoitusesitys. Se kieltäisi lyijyn käytön kaikilla Ramsar-kosteikkomääritelmän mukaisilla kosteikoilla Euroopan Unionin alueella. EU-komissio on lisäksi pyytänyt Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) valmistelemaan rajoitusesityksen lyijyn totaalikieltoon metsästyksessä, urheiluammunnassa sekä kalastuksessa. Pyyntö pohjautuu ECHAN kosteikkoja koskevan lyijynkäytön rajoitusesityksen valmistelussa syntyneeseen tausta-aineistoon.

Metsästäjäliitto on aktiivisesti mukana vaikuttamassa lyijynkäyttöön liittyvien rajoitusten päätöksentekoon.

 

Vesilinnustuksessa lyijyn käyttökielto perusteltu

Suomessa lyijyä saa tällä hetkellä käyttää metsästyksessä lukuun ottamatta haulikolla tapahtuvaa vesilinnustusta. Metsästäjäliitto pitää lyijyn käyttökieltoa varsinaisilla kosteikoilla perusteltuna, koska vesilinnuilla on tapana niellä haulin kokoisen hiekan mukana hauleja lihasmahaansa, ja näin lyijyä joutuu paitsi lintuihin, myös niitä syöviin petoeläimiin.

 

EU kiristämässä lyijykieltoa

EU on päättänyt pyrkiä eroon lyijystä, ja ensimmäisessä vaiheessa EU-komissio esittää lyijyhaulien käytön kieltämistä kosteikoilla. Kosteikon määritelmäksi se on valinnut Ramsar-sopimuksen määritelmän, joka kattaa varsinaisten kosteikkojen lisäksi myös turvemaat. Suomessa 75 % maa-alasta onkin Ramsar-sopimuksen mukaista kosteikkoaluetta. 

Suomen Metsästäjäliiton mielestä lyijyhaulien käytön rajoitus tulisi sitoa näkyvään veteen niille alueille, jotka ovat todellisia vesilintujen elinympäristöjä. Lisäksi ampumaradat tulee jättää rajoituksen ulkopuolelle. Suomessa vaativa ampumaratojen ympäristölupaprosessi varmistaa, että ampumaratojen ympäristövaikutukset ovat hallittavissa.

Kosteikkomääritelmän ulkopuolelle tulisi jättää turvepohjaiset metsät, joissa riski haulien päätymisestä vesilintujen mahaan on minimaalinen. Lisäksi patruunoiden hallussapitoon liittyvistä rajoituksista pitäisi määrätä kansallisesti, jottemme luo kieltoja, joita on paikallisesti mahdoton valvoa ja joilla ei ole tavoiteltua ympäristövaikutusta.

Tilanne: Toistaiseksi EU:n REACH-komiteassa ei olla päästy äänestämään lyijyhaulien kosteikkokäyttöä koskevasta rajoitusehdotuksesta, sillä  tuoreimman ehdotuksen taakse ei ole saatu määräenemmistöä EU:n jäsenmaista. Komissio pitää kuitenkin rajoitusta edelleen tärkeänä asiana, joten ehdotus aiotaan tuoda hiukan muokattuna uudelleen komitean käsiteltäväksi. 

 

Vireillä myös lyijyn totaalikielto metsästyksessä

EU:ssa on vireillä myös lyijyn käytön täyskielto kaikessa metsästyksessä ja kalastuksessa. EU komissio on pyytänyt Euroopan kemikaalivirastoa (ECHAa) selvittämään lyijyn käytön vaikutuksia myös kaikessa muussa ampumatoiminnassa sekä kalastusvälineissä. Tämä esitys on paljon edellistä kattavampi. Lyijyn totaalikielto koskisi niin luoteja ja hauleja kuin kalastuspainoja.

Metsästäjäliitto ei kannata lyijyn totaalikieltoa kaikissa ammuksissa ja ympäristöissä. ”Mielestämme ei ole syytä tehdä kalliita ja hankalia rajoituksia hätiköidysti vaan selvitettävä perusteellisesti muutosten hyödyt ja haitat monelta kantilta.”

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jussi Partanen
Jussi Partanen
metsästysampumapäällikkö
+358 408 451 572