Ajankohtaista lyijystä

Ajankohtaista lyijystä

Metsästäjiä aseiden kanssa
Euroopan unionissa on jo vuosia mietitty rajoituksia lyijyn käyttöön. Euroopan unionissa hyväksyttiin vuonna 2021 lyijyhaulien käytön kieltäminen kosteikoalueilla ja niiden läheisyydessä. Rajoitus astui voimaan kahden vuoden siirtymäajan jälkeen koko EU:n alueella 16.2.2023. Uusimmassa Euroopan Unionin esityksessä halutaan rajoittaa myös lyijystä valmistettujen luotien, haulien ja kalastuspainojen käyttöä kaikissa ympäristöissä. Tämä prosessi on vielä kesken.

Metsästäjäliitto on aktiivisesti mukana vaikuttamassa lyijynkäyttöön liittyvien rajoitusten päätöksentekoon

Euroopan komissio hyväksyi aiemmin viime vuonna esityksen lyijyhaulien käytön kieltämisestä kosteikoilla. Koko kieltoprosessi kesti vuodesta 2015 aina vuoteen 2020. Lyijyhaulien käyttökielto etenee Suomessa REACH-asetuksen mukaisessa lyijyhaulien kosteikkorajoitusta koskevassa asiassa ns. perusrajoituksen mukaisesti. Päätös tarkoittaa sitä, että lyijyhaulien käytön rajoittaminen kosteikkoalueilla astuu voimaan Suomessa 15.2.2023. Ohjeistuksia aiheesta sivun laidasta löytyvissä uutisissa. 

Suomessa lyijyä saa tällä hetkellä käyttää metsästyksessä lukuun ottamatta haulikolla tapahtuvaa vesilinnustusta. Metsästäjäliitto pitää lyijyn käyttökieltoa varsinaisilla kosteikoilla perusteltuna, koska vesilinnuilla on tapana niellä haulin kokoisen hiekan mukana hauleja lihasmahaansa, ja näin lyijyä joutuu paitsi lintuihin, myös niitä syöviin petoeläimiin.

Kemikaaliviraston uusi ehdotus

Euroopan unionin kemikaalivirasto (ECHA) julkaisi  3.2.2021 uuden ehdotuksensa komissiolle lyijystä valmistettujen luotien, haulien ja kalastuspainojen käytön rajoittamiseksi. 

Euroopan kemikaaliviraston julkaiseman lyijyn rajoitusesityksen hyväksyminen sellaisenaan tarkoittaisi takapakkia ampumaratojen ympäristönsuojelutyössä Suomessa ja vaarantaisi merkittävällä tavalla ampumaharrastuksen. Joka kahdeksas suomalainen harrastaa ammuntaa, ja metsästäjät ovat yksi osa tätä isoa joukkoa. 

Suomenkielisen tekstityksen saat päälle klikkaamalla kohtaa "tekstitys"

 

Usein kysytyt kysymykset 

Mistä löytyy lisätietoa lyijyrajoituksista?

STM 3.9.20: Komission esitys lyijyhaulirajoituksesta hyväksyttiin tänään - Suomi äänesti esitystä vastaan

ECHA: Ammusten, luotien ja kalastustarvikkeiden sisältämä lyijy

Suomen ja Ruotsin Metsästäjäliitot ovat tehneet Euroopan kemikaalivirastoa varten testejä osoittaakseen että lyijyn totaalikiellolle EU:ssa ei ole perusteita. Lue lisää täältä.

Mitä vallitseva lainsäädäntö sanoo lyijyhauleista?

Metsästyslaki 33 § (8.5.2015/583)

1.vesilintujen metsästyksessä ei saa käyttää lyijyhauleja;

Tämä tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä ainoastaan vesilinnut on ammuttava lyijyä korvaavilla hauleilla. Vesilintujen elinalueilla on kuitenkin suositeltavaa käyttää korvaavia haulimateriaaleja myös muiden eläinten ampumisessa.

Koska lyijyrajoitus kosteikolla astuu voimaan?

Euroopan komissio hyväksyi tammikuussa 2021 rajoituksen, joka koskee lyijyammusten käyttöä EU:n kosteikkoalueilla. Rajoitus astuu voimaan 15. helmikuuta 2023 EU:n kaikissa 27 jäsenvaltiossa. 

Mikä on Ramsar-sopimuksen määritelmä kosteikolle?

Ramsar sopimuksessa oleva kosteikkojen määritelmä on laaja ja kattaa suuren osan Suomen pinta-alasta. Rajoitus koskisi kosteikkoalueilla haulikolla tapahtuvaa metsästystä ja urheiluammuntaa. Tällaisiksi kosteikoiksi luetaan kaikki sellaiset pysyvät tai väliaikaiset luonnon tai ihmisen tekemät suo- ja vesialueet, jotka ovat seisovaa tai virtaavaa vettä, makeaa, suolaista tai murtovettä sekä lisäksi merialueet joiden syvyys on laskuveden aikaan enintään 6 m. Rajoitusehdotuksen mukaan lyijyhaulipatruunoiden käytön lisäksi myös niiden mukana kantaminen olisi kielletty siinä tapauksessa kosteikolla ammuttaessa tai mentäessä ampumaan kosteikkoalueella. Ehdotukseen sisältyy myös ns. syyllisyysolettama.

Saako korvaavia haulimateriaaleja käyttää myös muissa jahdeissa?

Kyllä saa. On kuitenkin hyvä muistaa, että maanomistaja voi metsästysvuokrasopimuksessa kieltää esimerkiksi kovien haulimateriaalien käyttämisen. Asia on syytä selvittää ennen metsästystä alueella. Suomessa esimerkiksi Metsähallitus on sallinut kovien haulimateriaalien käytön alueillaan.

Mitä pitää ottaa huomioon, kun vaihtaa lyijyhaulit korvaaviin materiaaleihin?

Tutustu haulikkosi merkintöihin, selvitä sen teräshaulikelpoisuus ja mille paineille se on koeistettu. Haulikon on oltava myös hyväkuntoinen. Jos olet hiukankin epävarma, näytä asettasi osaavalle asesepälle.

Muuttuuko haulikon osumakuvio korvaavia käytettäessä?

Voi muuttua, mutta käytätpä lyijyä tai korvaavia on haulikon osumakuvio aina testattava ampumalla osumakuvio paperiin. Esimerkiksi kovat haulimateriaalit antavat usein tiukemman osumakuvion väljemmillä supistajilla kuin lyijy.

Voiko vanhemmalla haulikolla ampua korvaavia haulipatruunoita?

Kyllä voi, mutta ei kaikkia. Vanhempia haulikoita ei ole suunniteltu kovien haulimateriaalien ampumiseen. Lisäksi niitä ei ole painekoeistettu nykyisille tehokkaimmille patruunoille. Kova haulimateriaali, kuten teräs, ei räjäytä haulikkoa, mutta se voi tiukan supistuksen läpi ammuttuna aiheuttaa pienen pullistuman piippuun (bulging) juuri ennen supistusta. Jos olet epävarma, käytä pehmeämpiä haulimateriaaleja. Jos haluat olla 100 prosenttisen varma ettei aseesi vaurioidu, sinun on hankittava teräshaulikelpoinen nykyaikainen haulikko.

Korvaavan haulimateriaalin valinta?

Korvaavia haulimateriaaleja on jo markkinoilla runsaasti ja valitsetpa minkä tahansa, tutustu sen ominaisuuksiin. Kovuus ja materiaalin tiheys (cm³) vaikuttavat esimerkiksi haulikoon valintaan.

Markkinoilla on runsaasti erilaisia hauleja, jotka ovat sekoitteita useista eri materiaaleista. Alla kuitenkin lueteltu tyypillisimmät Suomessa käytettävät korvaavat haulimateriaalit.

Mitä korvaavia haulimateriaaleja on olemassa?

Teräs (7,9 g/cm³), joka on edullinen, mutta kova ja kevyt. Teräshaulin tulee olla kahta haulikokoa suurempia kuin lyijyä käytettäessä riittävän iskuenergian säilyttämiseksi. Patruunat luokitellaan kahteen eri luokkaan:

  • Standard steel -patruunaa voidaan ampua myös vanhemmilla hyväkuntoisilla haulikoilla kaikilla supistusasteilla. Ei kuitenkaan damaskipiippuisilla tai mustaruutiaseilla.
    • Teräshaulikoeistetut haulikot alkoivat yleistymään vasta 1990-luvulla ja jos et löydä haulikostasi merkintöjä siitä, niin voit nykytiedon mukaan ampua sillä kevyitä standard steel -latauksia. Vaikka  latukset ovat kevyitä, ne saattavat avartaa tiukkaa supistusta ja aiheuttaa ns. pullistumaa piippuun (bulging). Tämä ei kuitenkaan vaikuta haulikon käyttöön, mutta saattaa laskea jälleenmyyntiarvoa. Valmistajat eivät myöskään anna takuuta, jos haulikolla on ammuttu teräslatauksia. Alla C.I.P.:n määritelmä standard steel patruunalle. Huomaa, että jos yksikin taulukon arvoista ylittyy, patruuna siirtyy High Performance-luokkaan.
CIP-taulukko
  • High Performance -patruuna vaatii teräshaulikoeistetun haulikon. High Performance -luokan patruunoita ei suositella ammuttavaksi puolisuppeaa tiukemmilla supistuksilla.
    • Jos aiot ampua High Performance -luokan teräshaulipatruunoita haulikollasi, aseestasi tulisi löytyä ranskan lilja (kuva) tai merkintä steel shot. Merkintä löytyy joko lukkorungosta tai piipusta. High Performance -luokan latauksia ei suositella ammuttavaksi puolisuppeaa tiukemmilla supistuksilla. Jotkut valmistajat laittavat myös vaihtosupistimiin merkinnän steel tai no steel.
ranskan liljan kuva

Volframi (12-18 g/cm³) on lyijyä kalliimpi, kovempi ja raskaampi. Volframi on iskuenergialtaan selvästi lyijyä tehokkaampi. Volframihaulin tulee olla yhtä, kahta tai kolmea kokoa pienempi kuin lyijyä käytettäessä riippuen sen tiheydestä. Volframipatruuna vaatii aina teräshaulikoeistetun haulikon. Volframipatruunoita ei suositella ammuttavaksi puolisuppeaa tiukemmilla supistuksilla. Volframihauleja on saatavana useilla eri tiheyksillä. Volframihaulit ovat aina sekoitteita.

Kupari (8,9 g/cm³) on lyijyä kalliimpi, kovempi ja kevyempi. Kuparihaulin tulee olla yhtä-kahta haulikokoa suurempi kuin lyijyä käytettäessä. Miedoimpia ja pienempihaulisia  kuparilatauksia voi ampua vanhemmilla haulikoilla samaan tapaan kuin standard steel -teräslatauksia. Muutoin kuparillekin tulee olla teräshaulikoeistettu haulikko.

Pehmeät korvaavat haulimateriaalit

Vismutti (9,8 g/cm³) on lyijyä kalliimpi, pehmeämpi ja kevyempi ja soveltuu ammuttavaksi myös vanhemmilla haulikoilla. Vismuttihaulin tulee olla yhtä haulikokoa suurempia hauleja kuin lyijyä käytettäessä riittävän iskuenergian säilyttämiseksi.

Tina/sinkki on lyijyä kalliimpi, pehmeämpi ja kevyempi ja soveltuu ammuttavaksi myös vanhemmilla haulikoilla. Tina/sinkkihaulin tulee olla kahta haulikokoa suurempi kuin lyijyä käytettäessä riittävän iskuenergian säilyttämiseksi.

TungstenMatrix (10,8 g/cm³), on lyijyä kalliimpi, pehmeämpi ja kevyempi ja soveltuu ammuttavaksi myös vanhemmilla haulikoilla. Haulit on tehty volframijauheen ja polymeerien sekoituksesta. Haulit ovat ominaisuuksiltaan hyvin lähellä lyijyä.

 

Lyijykiellon lyhyt historia

Klikkaa kuva isommaksi

Lyijyn lyhyt historia

Sivu päivitetty 3.5.2022

Metsästäjäliitto ei ota vastuuta mistään käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet sivustolla olevan tiedon käytöstä tai väärinkäytöstä. Tutustu aina oman aseesi ohjekirjaan. 

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jussi Partanen
Jussi Partanen
metsästysampumapäällikkö
+358 40 845 1572