Ajankohtaista lyijystä

Lyijyluoteja
Metsästäjäliitto hyväksyy lyijyhaulien kieltämisen kosteikoilla koko EU:n laajuisesti, sillä lyijystä on todistetusti haittaa vesilinnustolle. Kosteikoiksi pitää kuitenkin katsoa vain näkyvän veden alueet, eikä turvemaita, jotka nyt on otettu mukaan kosteikon määritelmään. Metsästäjäliitto ei kuitenkaan kannata lyijyn totaalikieltoa kaikissa ammuksissa ja ympäristöissä.

Euroopan unionissa on jo vuosia mietitty rajoituksia lyijyn käyttöön. Vuonna 2017 valmistui ECHAN nykyinen kosteikkoalueita ja vesilintujen metsästystä koskeva lyijynkäytön rajoitusesitys. Se kieltäisi lyijyn käytön kaikilla Ramsar-kosteikkomääritelmän mukaisilla kosteikoilla Euroopan Unionin alueella. EU-komissio on lisäksi pyytänyt Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) valmistelemaan rajoitusesityksen lyijyn totaalikieltoon metsästyksessä, urheiluammunnassa sekä kalastuksessa. Pyyntö pohjautuu ECHAN kosteikkoja koskevan lyijynkäytön rajoitusesityksen valmistelussa syntyneeseen tausta-aineistoon.

Metsästäjäliitto on aktiivisesti mukana vaikuttamassa lyijynkäyttöön liittyvien rajoitusten päätöksentekoon.

Suomessa lyijyä saa käyttää metsästyksessä lukuun ottamatta haulikolla tapahtuvaa vesilinnustusta. EU on kuitenkin päättänyt pyrkiä eroon lyijystä, ja ensimmäisessä vaiheessa EU-komissio esittää lyijyhaulien käytön kieltämistä kosteikoilla. Kosteikon määritelmäksi se on valinnut Ramsar-sopimuksen määritelmän, joka kattaa varsinaisten kosteikkojen lisäksi myös turvemaat. Suomessa 75 % maa-alasta onkin Ramsar-sopimuksen mukaista kosteikkoaluetta. Lyijyrajoitukset käyttöön ensi vaiheessa varsinaisilla kosteikoilla. Metsästäjäliitto pitää lyijyn käyttökieltoa varsinaisilla kosteikoilla perusteltuna. Vesilinnuilla on tapana niellä haulin kokoisen hiekan mukana hauleja lihasmahaansa, ja näin lyijyä joutuu paitsi lintuihin, myös niitä syöviin petoeläimiin.

Rajoituksissa tulee huomioida suomalainen käyttöympäristö niin metsästyksen kuin ampumaratojen osalta. Kosteikkomääritelmän ulkopuolelle tulisi jättää turvepohjaiset metsät, joissa riski haulien päätymisestä vesilintujen mahaan on minimaalinen. Lisäksi patruunoiden hallussapitoon liittyvistä rajoituksista pitäisi määrätä kansallisesti, jottemme luo kieltoja, joita on paikallisesti mahdoton valvoa ja joilla ei ole tavoiteltua ympäristövaikutusta. Lyijyn käyttörajoituksissa tarvitaan riittävän pitkä siirtymäaika, jotta korvaavien patruunoiden saatavuus voidaan varmistaa, ja jotta metsästäjät ennättävät päivittää välineistönsä. Myös edullisin ja yleisin korvaava vaihtoehto, eli teräshaulit, pitää saada riittävän laajasti käyttöön ilman erillisiä aluerajoituksia metsäympäristöissä.

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jussi Partanen
Jussi Partanen
metsästysampumapäällikkö
+358 408 451 572