Kestävän riistaruokinnan ohjeet

Kestävän riistaruokinnan ohjeet

Eettisesti ja kestävästi hoidettu riistaruokinta on oleellinen osa riistanhoitotyötä. 

Kestävässä riistaruokinnassa huomioidaan ruokintaan liittyvät haitat ja hyödyt, ruokittavan riistalajin tarpeet sekä lajin mahdolliset metsästykselliset tarpeet. Lisäksi otetaan huomioon myös eläintaudit sekä itse ruokinnasta että eläinten maastoon sijoittumisesta johtuvat mahdolliset haitat. Tällä oppaalla pyritään ohjaamaan vesilintujen ja valkohäntäpeurojen ruokintaa niin, että toiminta on kestävää ja hyväksyttävää.

Oppaalla pyritään antamaan tietoa näiden lajien ruokinnan erityispiirteistä sekä perusteista kaikki näkökulmat huomioiden. Metsästyksen eettisyyttä parannetaan myös hyviä pyyntitapoja noudattamalla. Oppaassa tuodaan esiin myös se, mikä merkitys riistanhoidolla on näiden lajien elinpiirille.

Kestävän riistaruokinnan ohjeet pähkinänkuoressa

Valkohäntäpeura

Pienimuotoista houkutteluruokintaa

Metsästäjäliitto suosittelee valkohäntäpeuran ruokkimista pienimuotoisena metsästyshoukutteluruokintana kannan tihentymäalueilla. Pienimuotoisena houkutteluruokintana pidetään:

 • Ravintoa annostellaan siten, ettei eläin saa täytettyä päivittäistä ravinnontarvettaan yksinomaan ruokinnalta, mutta jossa ravintoa on päivittäin saatavilla.
 • Voidaan toteuttaa viljan tai muun vastaavan ravinnon tapauksessa annostelevilla sirottimilla tai ruokinta-rakenteilla, joissa on maltillinen määrä ravintoa tarjolla kerrallaan. Tämä koskee myös juureksia.
 • Kuiva- tai säilöheinää, kerppuja ja riistapeltoja pidetään pienimuotoisena määrästä riippumatta, koska ne vastaavat luonnosta saatavaa, vähäenergistä ravintoa. Heinää ja kerppuja käyttämällä vältetään myös hukka-kauraongelmat sekä supikoiran ja villisian ruokkiminen.
 • Ruokinnan jatkuvuus on tärkeää, jotta eläinten suoliston mikrobisto tottuu ravintoon, ja jotta eläimet käyvät säännöllisesti ruokinnalla. Jälkimmäinen on metsästyksen näkökulmasta tarpeellista.

Ruokinta valkohäntäpeuran kannanhallinnan apuna

 • Houkutteluruokinta on pyynnin kannalta tarpeellista.
 • Huomioi ruokinnan sijoittamisessa tiet, viljelykset, asutus ja peurojen elinympäristö.
 • Ruokinnalta metsästäessä ampumasuunnan turvallisuus voidaan varmistaa ennalta.
 • Ruokinta mahdollistaa valikoivan pyynnin. Valikointi edistää kulloiseenkin tavoitteeseen pääsyä.
 • Ruoki peurojen ravinnonkäyttö huomioiden. Aloita pienellä määrällä, jatka samalla ravintoaineella, vaihda hiljalleen jatkaen entistä ja lisäten uutta. Suoliston mikrobiston tulee ehtiä muuntua tarjottua ravintoa käyttäväksi.
 • Vältä hukkakaura käyttämällä hukkakauravapaan pellon jyviä, litistettyä jyvää tai muita rehuja, kuten juureksia ja rehupaaleja.
 • Vältä tauteja tarjoamalla ravinto irti maasta ja sateelta suojattuna, ja mieluummin hajauttamalla useampaan pieneen kohteeseen kuin yhteen isoon. Leviäviä eläintauteja vältetään myös pitämällä kanta matalahkona.
 • Kysy maanomistajalta ja metsästysoikeuden haltijalta lupa ruokinnalle ja ruokintarakenteille.

Tulosta tästä tiivistelmä valkohäntäpeuran ruokinnasta PDF-muodossa

 Vesilinnut

Vesilinturuokkijan muistilista

 • Vesilintujen ruokinta ei ole välttämätöntä
 • Elinympäristöparannukset ovat tärkeintä vesilintujen riistanhoitoa yhdessä pienpetojen pyynnin kanssa. Pienpetopyynti kuuluu vastuullisen linnustajan ja ruokinnan pitäjän toimenpiteisiin.
 • Järjestä ruokinta niin, etteivät varislinnut, supikoirat, rotat tai muut epä-toivotut vieraat hyödynnä sitä.
 • Lisää viljaa päivittäin, mutta maltillisia määriä. Yksi sinisorsa kuluttaa viljaa 50–100 grammaa päivässä. Kaiken laitetun ravinnon tulee kulua, jotta se ei jää pilaantumaan. Ajastettava levitin helpottaa viljan sääntelyä.
 • Ruoki mieluummin leveästi kuin pistemäisesti.
 • Kysy lupa ruokinnalle sekä maanomistajalta tai vesialueen omistajalta että metsästysoikeuden haltijalta, kuten metsästysseuralta tai vesiosakaskunnalta (kalastuskunnalta).

Pienimuotoisen houkutteluruokinnan määrä

Metsästäjäliitto suosittelee vesilinnuille pienimuotoiseksi metsästyshoukutteluruokinnaksi 1–5 kilogrammaa viljaa tai muuta rehua vuorokaudessa. Määrä perustuu liiton jäsenistölleen tekemään kyselyyn. Vastauksissa alle 5 kilon määrää piti sopivana 91 prosenttia 4 000 vastaajasta. Samassa kyselyssä valtaosa piti sopivana päiväsaaliina viittä runsaan lajin lintua. Taantuneiden lajien pyyntiä vältetään.

Tautien torjunta vesilinturuokinnassa

 • Hajauta ruokintaa, jotta kaikki linnut eivät käytä samaa ruokintapistettä.
 • Älä ruoki kerralla liikaa, jotta pilaantuva aines ei tuota botuliinia tai muita haittoja linnuille ja vesistölle.
 • Pyydä tehokkaasti pienpetoja ja estä niiden pääsy ruokinnalle niiden välittämien loisten estämiseksi.

Vesilinturuokinnalta metsästävän muistilista

 • Ohjaa ruokinnalla linnut paikkaan, jossa ampuminen on turvallista ja aiheuttaa vähän häiriötä.
 • Valikoi ruokintapaikka tai huolehdi ruokinnan ympäristöstä niin, että saaliin löytäminen helpottuu ja käytä apuna noutavaa koiraa aina kun mahdollista.
 • Riistalaukaus tapahtuu ennakoitavalta etäisyydeltä ja reitiltä. Tarkka, tappava riistalaukaus on eettinen riistalaukaus. Ampumaharjoittelu on tärkeää!
 • Laske alueen pesimäkanta keväällä. Pyydä syksyllä vain mitä tarvitset ja minkä alueen vesilintutuotto kestää niin, että kauden jälkeen yksilöitä jää pesimäkauden alun määrää enemmän, sillä et ole ainoa ottaja.
 • Malttia muuttavien lintujen pyyntimäärän kanssa, vaikka niitä olisi ruokinnallasi runsain mitoin. Ne ovat peräisin useilta muilta kosteikoilta ja mahdollisesti jonkun tekemän suuritöisen elinympäristöparannuksen tuottoa. Metsästäjäliiton kyselyssä valtaosa metsästäjistä pitää kohtuullisena suositeltavana saalismääränä alle viittä lintua päivässä.
 • Suositellut metsästettävät vesilintulajit ovat sinisorsa, tavi ja telkkä.

Tulosta tästä tiivistelmä vesilintujen ruokinnasta PDF-muodossa

Lintuinfluenssa

Lintuinfluenssa metsästyksessä on huomioitava siten, että niinä aikoina, kun tautia esiintyy, ei käytetä ruokintoja, joilla linnut kerääntyvät pistemäiseen paikkaan.

Metsästyksestä pidättäydytään alueilla, joilla akuutteja tautitapauksia tai itsestään kuolleita lintuja on tavattu.

Saaliin käsittelyn hygienia on aina tärkeää ja lintuinfluenssaepidemioiden aikana siihen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Samat huomiot koskevat koirien käyttöä.