Turvallisuus keinovalon ja yötähtäinten käytössä

Turvallisuus keinovalon ja yötähtäinten käytössä

Metsästyksen johtajan tulee kuitata tutustuneensa poikkeusluvan käyttöä koskeviin Metsästäjäliiton turvallisuusohjeisiin, kun hän hakeutuu seuransa tai seurueensa puolesta poikkeusluvan piiriin.

Johtaja päättää itsenäisesti turvallisuusohjeen soveltamisesta. 

Turvallisuushje keinovalon ja yötähtäinten käyttöön valkohäntäpeuran metsästyksessä (PDF).

Poikkeusluvan mukaisia menetelmiä on mahdollista käyttää ainoastaan vahtimismetsästyksessä. Metsästyksen tapahtuessa auringonlaskun ja -nousun välisenä aikana voi metsästys poikkeuslupaa käyttäen tapahtua ainoastaan metsästyksenjohtajan hyväksymässä paikassa.

Valkohäntäpeuran vahtimismetsästyksellä tarkoitetaan metsästystä, jossa metsästäjä pysyy paikallaan odottaen, että riistaeläin tulee näkyville ja ampumasektorille ilman painostusta.  

On huomioitavaa, että poikkeusluvan piiriin hakeutuva taho voi asettaa tarkempia ehtoja ja rajoituksia poikkeusluvan käytölle, mikäli turvallisuus (esim. alueen läheinen tie), ympäristön huomioiminen (lähiasukkaat), valkohäntäpeurakannan hoito (esim. suurpukkeja ei metsästetä poikkeusluvalla) tai muu syy edellyttävät.

Turvallisuudesta ei tule tinkiä

Luvan käsittämiä keinovaloa ja yötähtäinlaitteita voidaan käyttää turvallisuussyistä metsästyksenjohtajan kanssa vain ennalta sovitussa paikassa vahtimismetsästykseen.

Metsästäjäliitto muistuttaa metsästäjiä poikkeusluvassa sallittujen valojen ja yötähtäimien käytön turvallisuudesta:

− Saalis pitää tunnistaa sataprosenttisesti ja taustasektorin on oltava ehdottoman turvallinen. On muistettava kaikki aseen turvalliseen käyttöön liittyvät perussäännöt. Metsästäjien on hyvä tiedottaa jahtialueiden asukkaille käytössä olevista uusista tekniikoista, Metsästäjäliiton järjestöpäällikkö Teemu Simenius muistuttaa. 

Katso turvallisuusohje

Varovaisuus tarpeen yötähtäinten kanssa

Suomen Metsästäjäliitto on saanut Suomen riistakeskukselta kuluvalle valkohäntäpeuran pyyntikaudelle poikkeusluvan, jolla valkohäntäpeurojen tihentymäalueilla Lounais-Suomen suunnalla on mahdollisuus käyttää keinovaloa tai aseeseen kiinnitettäviä yöammuntaa varten tarkoitettuja tähtäinlaitteita.  Myös villisian metsästykseen on myönnetty poikkeuslupia, jotka sallivat yötähtäinten käytön villisian metsästyksessä. Haitallisten vieraslajien supikoiran ja minkin metsästyksessä on niin ikään yötähtäinten käyttö sallittu.

Ole varma kohteesta!

Ruotsissa yötähtäinten käyttö villisian metsästyksessä on ollut sallittu vuodesta 2019 lähtien. Huolestuttavana ilmiönä on viime vuosina ollut vahingossa villisikoina ammuttujen kotieläinten määrän kasvu. Villisikoina on ammuttu niin hevosia, nautaeläimiä kun lampaitakin yhteensä kymmenkunta eläintä. Nämä vahingot on useimmiten tapahtunut metsästäjien käyttäessä termisiä tähtäimiä. Näissä tähtäimissä lämpö muuttuu kaksiulotteiseksi kuvaksi, jota voi olla vaikea tulkita oikein. Etäisyyden arviointi vaikeutuu ja kauempana oleva eläinhahmon voi tulkita lähempänä olevaksi pienemmäksi eläimeksi. Myös mahdolliset pienet esteet luodin lentoradalla jää helposti huomamatta. Niinpä termisiä tähtäimiä tulisi käyttää ainoastaan avonaisessa maastossa. Termisiä tähtäimiä käytettäessä lämpö muuttuu kaksiulotteiseksi kuvaksi, jota voi olla vaikea tulkita oikein. Etäisyyden arviointi vaikeutuu ja kauempana oleva eläinhahmon voi tulkita lähempänä olevaksi pienemmäksi eläimeksi. Myös mahdolliset pienet esteet luodin lentoradalla jää helposti huomamatta. Niinpä termisiä tähtäimiä tulisi käyttää ainoastaan avonaisessa maastossa. Lisäksi on hyvä huomata, että myös valonvahvistintekniikkaa käytettäessä näkymän tulkintaongelmia voi esiintyä eri sääolosuhteissa. On suotavaa, että metsästäjä tutustuu huolellisesti käytettävään tekniikkaan ja tähtäimiin ennen kuin siirtyy käytännön metsästykseen. 

Metsästäjälle ennestään huonosti tunnettu metsästysalue on myös ollut usein toistuva tekijä naapurimaan kotieläinonnettomuuksissa. Metsästäjäliiton valkohäntäpeuran valo- ja yötähtäinpoikkeusluvan käyttö edellyttää, että metsästys tapahtuu metsästyksenjohtajan hyväksymässä paikassa. On myös hyvää muistaa, että poikkeuslupa ei anna lupaa yötähtäinlaitteitten käyttöön haavoittuneen valkohäntäpeuran jäljityksessä. Hyvät katselukiikarit ja erillinen valolähde on edelleen syytä kuulua hyvin varustautuneen vahtimismetsästäjän varusteisiin.