Ohjeistus keinovalon ja yötähtäinten käyttöön, poikkeuslupa 2023-1-000-30259-9

Ohjeistus keinovalon ja yötähtäinten käyttöön, poikkeuslupa 2023-1-000-30259-9

Tässä ohjeistuksessa kerrotaan, miten metsästysseura, -seurue tai muu taho voi hakeutua valkohäntäpeuran metsästyksessä peuran tihentymäalueilla keinovalon tai yötähtäinlaitteiden käyttöä koskevan poikkeusluvan piiriin Metsästäjäliiton kautta metsästyskautena 2023-2024. Ilman sitä valon tai yötähtäimen käyttö on metsästyslain mukaisesti kiellettyä.

Kuka voi käyttää poikkeuslupaa?

Metsästäjäliitto on saanut poikkeusluvan metsästyslain 33 §:ssä säädetyistä pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä koskevista kielloista kohtaan 4) yöammuntaa varten tarkoitetut tähtäyslaitteet, jotka elektronisesti suurentavat tai muuttavat kuvaa ja 5) keinotekoiset valonlähteet ja kohteita valaisevat laitteet alueelle. Poikkeuslupa käsittää pääsääntöisesti valkohäntäpeuran tihentymäalueet Helsinki-Tampere-Pori -alueen lounaispuolella.

Liitteessä 1 (sivun alalaidassa) on listattu poikkeusluvassa mainitut riistanhoitoyhdistykset, joiden alueella poikkeusluvan käyttö on mahdollista. Mikäli valkohäntäpeuran pyyntiluvan saajan metsästysalue ulottuu edellä mainittujen riistanhoitoyhdistysten ulkopuolelle, luvan saajan pyyntialue kuuluu kuitenkin kokonaisuudessaan poikkeusluvan piiriin.

Poikkeuslupa on voimassa valkohäntäpeuran metsästyskaudella 1.9.2023-15.2.2024.

Poikkeusluvan nojallakin valkohäntäpeuran metsästys tapahtuu Metsästyslain 26 §:n mukaisten pyyntilupien puitteissa, eikä anna lupaa poikkeuksiin muihin kuin yllä mainittuihin lakikohtiin.

Metsästäjäliitto hyväksyy luvan piiriin hakeutujat kyseisen poikkeusluvan käyttäjiksi. Ilman Metsästäjäliiton kirjallista hyväksyntää poikkeuslupa ei ole seuran tai seurueen käytettävissä.

Poikkeusluvan käyttäjiksi voivat hakeutua Metsästyslain 26 § mukaiset valkohäntäpeuran pyyntiluvan saajat, kuten metsästysseurat, -seurueet tai muut vastaavat tahot.  Hakeutumisen hoitaa metsästyksestä vastaava metsästyksenjohtaja ja se voi tapahtua missä tahansa vaiheessa metsästyskautta. Mikäli kyseessä on yhteislupa, yhteisluvan osakkaan on saatava luvanhaltijan suostumus toimenpiteeseen. Yhteisluvan haltijan suostumus koskee koko yhteislupaa ja kaikkia sen osakkaita yhdenvertaisesti.

Päätöksenteko poikkeuslupaan hakeutumisesta

Seura tai seurue tekee oman päätöksensä luvan piiriin hakeutumisesta. Seuralle/seurueelle ei koidu kuluja tai muita sitoumuksia kuin raportointi. Yhteisluvan haltijan ja seuran päätöksenteossa on kyse poikkeusluvan tarkoittamien välineiden käyttämisen päättämisestä ja hakeutumisesta poikkeusluvan piiriin. Rekisteröidyssä yhdistyksessä hallituksen päätös tai delegoituna alemman päätöselimen päätös, kuten metsästysseurue tai metsästyksenjohtaja, riittää. Aina myös ylempi päätöselin, kuten yleinen kokous, voi tehdä päätöksen. Seurue, joka ei kuulu yhdistykseen, tekee oman päätöksensä seurueessa sovitulla tavalla.

Huom! Yhteislupaosakas tarvitsee ennen poikkeuslupaan hakeutumista yhteisluvan haltijan suostumuksen poikkeuslupaan.

Tutustu turvallisuuteen

Turvallisuusohjeet on koottuna Turvallisuus-sivulle.

Lomakkeet

Ilmoittautumislomake valkohäntäpeuran poikkeusluvan piiriin liittyen keinovalon ja yötähtäinten käyttöön.

Poikkeusluvan käyttäjäksi tullaan hakeutumalla luvan piiriin.
Poikkeuslupa on voimassa vasta kun luvan käyttöoikeudesta on tullut kirjallinen sähköpostivahvistus Metsästäjäliitolta.

Saalisraportointi

Poikkeuslupaan käyttäjäksi hakeutuessaan toimija sitoutuu raportoimaan Metsästäjäliitolle seuraavat poikkeusluvan edellyttämät asiat, joista lähes kaikki on määritelty asetuksessa:

1) pyydetty eläin: sukupuoli ja ikä (vasa/aikuinen)

2) pyyntipaikan koordinaatit

3) pyyntitapahtuman päivämäärä ja kellonaika

4) käytetty poikkeusmenetelmä, keinovalo (poikkeusluvassa raportoitava lainkohta 5) tai yöammuntaan tarkoitettu tähtäyslaite (poikkeusluvassa raportoitava lainkohta 4)

5) pyyntipaikan lumen syvyys pyyntihetkellä senttimetreinä

Poikkeusluvan piiriin hakeutuessaan toimija sitoutuu raportoimaan edellä mainitut asiat edelliseltä kuukaudelta sitä seuraavan kalenterikuun 7. päivään mennessä ja metsästyskauden päätteeksi viimeistään 17. helmikuuta 2023. Lisäksi ilmoittautuja sitoutuu vastaamaan Metsästäjäliiton metsästyskauden jälkeen lähettämään kyselyyn poikkeusluvan vaikuttavuuden selvittämiseksi. Metsästäjäliitolla on oikeus välittömästi sulkea raportointivelvollisuuttaan laiminlyövä poikkeusluvan käyttäjä poikkeusluvan ulkopuolelle.

Valkohäntäpeurojen kaatoilmoitusten teon yhteydessä merkitään Oma riista -palvelun lisätiedot-kenttään poikkeusmenetelmä 4 (yöammuntaan tarkoitettu tähtäyslaite) tai 5 (keinovalo) sekä lumen syvyys senttimetreinä numeroin.

Esimerkiksi: Poikkeusmenetelmä 4, Lumen syvyys 0 cm, katso Suomen riistakeskuksen raportointiohje

Esimerkiksi: Yksittäisen metsästäjän saalisilmoituksen merkitseminen poikkeusmenetelmineen Oma riista-palveluun, katso Metsästäjäliiton ohje

Metsästäjäliiton toiveena oli, että poikkeusluvalla tehdyt kaatoilmoitukset olisi voitu toteuttaa Oma riistan kautta normaalien kaatoilmoitusten yhteydessä, mutta tämä ei ollut tällä aikataululla mahdollista mm. tietosuojakysymysten vuoksi.

On huomioitava, että raportointi Metsästäjäliittoon ei poista yksittäisen metsästäjän lakisääteistä saalisilmoitusta Oma riista -palveluun. Poikkeusluvalla kaadetut peurat raportoidaan Metsästäjäliitolle kootusti excel-lomakkeella, jonka täyttää raportoinnista vastaava henkilö. Ohje excel-lomakkeella tehtävästä poikkeusluvan kaatojen raportoinnista tässä. Sama ohjeistus on myös koottu alla olevaan videoon.

Poikkeusluvan raportointipohja

Koulutustallenteet

 

Tallenne koulutuksesta valkohäntäpeuran poikkeuslupaan liittyen
Ohjevideo Excelin käytöstä
Turvallisuus keinovalon ja yötähtäinten käytössä

Poikkeusluvan piiriin hakeutuminen on toimijoille maksutonta.

Lisätietoja:

Perustietoa sekä usein kysytyt kysymykset: https://metsastajaliitto.fi/valkohantapeura

järjestöpäällikkö Teemu Simenius, puh. 050 331 5330, teemu.simeniusatmetsastajaliitto.fi (teemu.simenius)teemu.simeniusatmetsastajaliitto.fi (@metsastajaliitto.fi)

Liite 1.

Riistahoitoyhdistykset, joiden alueella poikkeusluvan käyttö on mahdollista:

Etelä-Häme

 • Forssa-Tammelan rhy          
 • Hattula-Kalvolan rhy
 • Hausjärven-Riihimäen rhy  
 • Janakkalan seudun rhy
 • Jokiläänin rhy
 • Lopen rhy
 • Rengon seudun rhy
 • Urjalan rhy

Pohjois-Häme

 • Jalannin rhy 
 • Lempäälän seudun rhy        
 • Nokian seudun rhy               
 • Sääksmäen-Valkeakosken rhy                      
 • Tampereen rhy

Varsinais-Suomi               

 • Alastaron rhy                         
 • Kalannin seudun rhy            
 • Kemiönsaaren rhy                
 • Kiskon piirin rhy                    
 • Laitilan seudun rhy               
 • Loimaan seudun rhy            
 • Marttilan seudun rhy           
 • Maskun seudun rhy             
 • Mynämäen alueen rhy        
 • Paraisten rhy
 • Paimionlahden rhy               
 • Perniön seudun rhy              
 • Pöytyän seudun rhy             
 • Rymättylän-Merimaskun rhy                        
 • Salon seudun rhy                  
 • Someron rhy
 • Turun seudun rhy                 
 • Turunmaan saariston rhy    
 • Vakka-Suomen rhy

Satakunta

 • Ala-Satakunnan rhy              
 • Euran seudun rhy                 
 • Harjavallan rhy                      
 • Kokemäen-Kauvatsan rhy   
 • Lavian seudun rhy                
 • Lounais-Satakunnan rhy      
 • Mouhijärven piirin rhy         
 • Porin rhy      
 • Punkalaitumen rhy               
 • Sastamalan rhy                     
 • Säkylän-Köyliön rhy              
 • Ulvilan piirin rhy                       

Uusimaa

 • Espoo-Kauniaisten rhy         
 • Helsingin rhy
 • Hyvinkään rhy                       
 • Karjalohjan rhy                      
 • Kirkkonummen rhy              
 • Lohjan rhy    
 • Länsi-Uudenmaan rhy         
 • Nummi-Pusulan rhy             
 • Nurmijärven rhy                   
 • Sammatin rhy                        
 • Vantaan rhy 
 • Vihdin ja Karkkilan rhy

 

 

Karttapohjassa näkyvät kaikki Suomen rhy:t. Poikkeuslupaa koskevat alueet on maalattu keltaisella.

Metsästysseurat, joilla on metsästysalueita näiden riistanhoitoyhdistyksien alueilla saavat myös käyttää poikkeuslupamenetelmiä metsätysseuransa alueilla.

Tästä johtuen poikkeuslupaa voidaan jossain tapauksessa käyttää melko kaukana alkuperäisen valtateitten rajaaman alueen ulkopuolella.