Ajankohtaista sudesta

Ajankohtaista sudesta

Susi suolla
Metsästäjäliitolla on suden kannanhoidollisissa kysymyksissä tavoitteena suomalaisen koirametsästyskulttuurin edistäminen ja turvaaminen. 

Tavoitteet suden kannanhoitokysymyksissä

Metsästäjäliitto on asettanut akuuteimmaksi asiakseen koiran kanssa metsästämiseen liittyvien olosuhteiden parantamisen ja suomalaisen koirametsästyskulttuurin turvaamisen.

 

Koirametsästyskulttuurin turvaaminen

Liitto näkee yhtenä tärkeimmistä asioista löytää ja valita yhteistyössä oikeat toimenpiteet ja luoda maahamme sellaiset olosuhteet, joissa suomalaisen koirametsästyskulttuurin jatkuvuus saadaan turvattua. Asia on kuitenkin vaikea, sillä susisasiat herättävät runsaasti tunteita, ja asioiden eteenpäin viemisessä vaikuttavat vahvat ääripäät. Metsästäjäliitto uskoo, että ainoastaan yhteistyöllä asioita voidaan eteenpäin oikeasti ja tehokkaasti. 

Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi päivitetyn susikannan hoitosuunnitelman loppuvuodesta 2019. Hoitosuunnitelma on tulos laajapohjaisesta yhteistyöstä, jossa Metsästäjäliitto on vahvasti mukana. Tämä susikannan hoitosuunnitelma on ensimmäinen laajapohjaisessa yhteistyöryhmässä syntynyt kaikkien osapuolten hyväksymä suden kannanhoitoa koskeva ohjeistus. Siinä on mukana kaikki Metsästäjäliiton keskeisiksi asettamat toimenpiteet. Hoitosuunnitelma on pohja kaikelle tulevalle työlle, jossa Metsästäjäliitto on aktiivisesti mukana.

Päivitetty kannanhoitosuunnitelma ei ole suden kannanhoidollisen metsästyksen mahdollisena esteenä.

 

Kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen

Metsästäjäliiton tavoitteena on, että suden kannanhoidollinen metsästys aloitetaan mahdollisimman pian.

Luken tuorein arvio 30 susilaumasta ylittää selkeästi kannanhoitosuunnitelmassa määritetyn pienimmän elinvoimaisen kannan tason, joksi on määritelty 25 laumaa tai lisääntyvää paria. Kannan kehitys antanee pontta kannanhoidollisen metsästyksen valmistelutyöhön.

Maa- ja metsätalousministeriön Suden kannanhoidollisen metsästyksen suunnittelu ja määrittely -hankkeessa selvitetään parhaillaan suden kannanhoidollisen metsästyksen edellytyksiä ja tavoitteita.

 

Häirikkösusien nopea poistaminen

Häirikkösusien mahdollisimman nopea ja joustava poistaminen on suden yleisen hyväksyttävyyden vuoksi oleellista. Se pitää toteuttaa yhteneväisin perustein koko maassa.

 

Susien pantatiedot tärkeitä metsästäjille

Metsästäjäliitto pitää tärkeänä, että susien pantatieto olisi saatavilla jatkuvasti mahdollisimman monesta laumasta reaaliajassa. Tavoitteena on saada pantatietojen keräys Suomessa valtakunnanlaajuiseksi. Metsästäjäliitto pitää erittäin valitettavana Luken päätöstä siitä, että susien pannoituksia ei tehdä lainkaan keväällä 2020, ja että nykyisten pantasusien sijaintitietojen näyttäminen päättyy helmikuun 2020 lopussa. Tämä yhdessä susien määrän kasvun kanssa on huono yhdistelmä.

Pantatekniikkaa tulee kehittää. Liitto ei tue SRVA- tai Tassu-lakkoja, koska niistä on pelkästään haittaa tavoitteisiin pääsyssä. 

 

Suden kannanhoito edellyttää laillista metsästystä

Metsästäjäliitto tukee ja edistää objektiivista, tieteellistä suurpetojen kannanhoitoa sekä puolueetonta tiedonvälitystä eri sidosryhmien välillä. Pidämme kestävää ja laillista metsästystä oleellisena osana karhun, ilveksen ja myös suden kannanhoitoa. 

Tärkeimmät tavoitteet ovat kannanhoidollisen metsästyksen jatkuminen, luotettava kanta-arvio, susikannan genetiikan tuntemus ja uusien menetelmien käyttöönoton turvaaminen, nopea ja tehokas reagointi häirikkösusiin sekä maamme perinteisen koirametsästyskulttuurin turvaaminen.

Pitkällä aikavälillä liiton tavoitteena on suden siirtäminen luontodirektiivin liitteestä IV liitteeseen V Baltian maiden ja poronhoitoalueemme tapaan. Tämä mahdollistaisi joustavamman kansallisen päätöksenteon sekä tehokkaamman puuttumisen ongelmia aiheuttaviin yksilöihin. 

Kannanhoitosuunnitelma antaa hyvät eväät seuraaville toimille:

 • Häirikkösusien joustava poistaminen (myös niissä tilanteissa, joissa sudet haittaavat metsästystä) sekä selkeät ohjeet susitilanteissa toimimiseen
 • Selkeämpi työnjako viranomaisten (poliisi, riistakeskus) kesken
 • Tehokkaampi viestintä susiasioista ja viestintävastuiden selkeyttäminen
 • Tarkempi, luotettava kanta-arvio ja tiedot laumojen liikkeistä 
 • Kannanhoidollisen metsästyksen toteutuminen 

 

Tehokas kannanarviointi on kaiken perusta

Luotettava ja riittävän ajantasainen kanta-arvio on susikannan hallinnan perusta. Metsästäjäliitto pitää erittäin tärkeänä kanta-arvion ja sen menetelmien jatkuvaa kehittämistä.

Suden kannanarvioinnissa on nykyisin käytössä tassuhavaintojen, pantasusien seurannan ja DNA-näytteiden lisäksi uusi ennustemalli, joka tuo virallista tietoa myös kannan koon ja rakenteen vaihtelun arviointiin.

Metsästäjät ovat Metsästäjäliiton kannustuksesta tehneet aktiivista suurpetojen havainnointia Tassu-järjestelmään ja osallistuneet susien DNA-näytteiden keräykseen. Tätä on tärkeä jatkaa, sillä Tassu-havainnot toimivat yhä kanta-arvion ja myös esimerkiksi poikkeuslupien perusteena.

Metsästäjäliiton mielestä on tärkeää, että koirasudet pystytään tunnistamaan ja varmistamaan sekä poistamaan mahdollisimman tehokkaasti.  Uusien geneettisten menetelmien käyttöönottoon tulee varata tarpeeksi varoja.

Metsästäjäliiton mielestä tärkeintä on tietää olemassa olevien laumojen lukumäärä, sillä susien yksilömäärän arvioimiseen liittyy paljon haasteita. Ennustemalli syntyi Metsästäjäliiton aktiivisen vaikuttamisen tuloksena. Ennustemalli perustuu tutkimustietoon suden pentutuotosta ja kuolleisuudesta.

Metsästäjäliitto katsoo luottamuksen parantamisessa olevan yhä kehitettävää kentän ja tutkimuksen välillä, ja edellyttää suden kannanarviointiin lisää läpinäkyvyyttä. EU-LIFE-hankkeen avulla löytyy kannanarvioinnin kehittämiseen tulevaisuudessa enemmän varoja. 

Tassuhavaintoihin perustuva kanta-arvio ottaa huomioon havainnot, jotka on tehty ennen maaliskuuta. Siten kanta-arvio kuvastaa vuoden alhaisinta susitilannetta. Ennustemalliin on huomioitu myös syntyneet pentueet, ja se puolestaan kertoo myös syksyn tilanteesta. Tämä auttaa arvioimaan susilaumojen sijaintia metsästyskaudella. Varsinaisen maastossa kerättävän havaintotiedon ohella tallennetaan tietoa esimerkiksi susien uusista pentueista sekä susien kuolleisuudesta. Tällaista tietoa tuottavat mm. Metsähallitus, poliisi, rajavartiolaitos ja Ruokavirasto. Kannanarvioinnin yhteistyötä tehdään tulevaisuudessa yhä enemmän myös mm. Ruotsin viranomaisten kanssa.

Suomi raportoi susikantatiedot EU-viranomaisille kannan vuotuisen alimman tason mukaan, eli tilanteen ennen lisääntymiskautta. Uudet arviot eivät kuitenkaan ole suoraan verrannollisia aiempiin vuosiin, koska menetelmät ovat muuttuneet ja kehittyneet.

 

Mitä Metsästäjäliitto on tehnyt asian eteen?

Liitto on edistänyt koiran kanssa metsästämistä konkreettisesti muun muassa seuraavin toimepitein:

 • Liitto on tuonut hoitosuunnitelmassa näkyväksi pakkotilalain tuomat mahdollisuudet: metsästäjä saa laillisesti ampua koiransa kimpussa olevan suden ilman rangaistusta
 • Liitto on puolustanut metsästäjiä laittoman tappamisen syytöksiltä
 • Liitto on aktiivisesti ajanut susien pantatiedon parempaa ja metsästäjiä palvelevaa toiminnallisuutta: parempaa paikannustarkkuutta ja reaaliaikaisuutta
 • Liitto palvelee jäseniään avustamalla suden poikkeuslupien hakemisessa ja pitää myös yllä susipuhelinpalvelua eli ”HukkaHelppiä” (keskiviikkoisin klo 10-12)
 • Liitto on tukenut kielteisen poikkeuslupapäätöksen saaneita jäseniään hallinto-oikeusvalituksissa
 • Liitto tulee tulevaisuudessa tukemaan myös niitä metsästäjiä, jotka ovat koiraa metsästystilanteessa puolustaakseen joutuneet käyttämään pakkotilalakia
 • Liitto palkkasi asianajajan EU-tuomioistuimeen edustamaan jäsentään oikeuskäsittelyssä koskien suden kannanhoidollista metsästystä EU:n alueella

Metsästäjäliitto tarjoaa jäsenistölleen jatkuvasti ajankohtaista tietoa ja neuvontaa susiin liittyvissä kysymyksissä ja susien poikkeuslupien hakemisessa. Tarjolla on myös lakiapua kielteisistä lupapäätöksistä tehtäviin valituksiin. Jäsenet voivat myös esittää susiin liittyviä kysymyksiä liiton asiantuntijoille.

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jaakko Silpola
Jaakko Silpola
toiminnanjohtaja
+358 504 064 836
Ere Grenfors
Ere Grenfors
luonnon- ja riistanhoitopäällikkö
+358 505 698 916
seuratoiminta, lakiasiat

Seuraa toimintaamme