Tapahtumarekisterin tietosuojaseloste

Tapahtumarekisterin tietosuojaseloste

Tapahtumarekisteri

TIETOJENKÄSITTELY PÄHKINÄNKUORESSA

 • Metsästäjäliitto käsittelee Metsästäjäliiton tapahtumiin, koulutuksiin ja kilpailuihin osallistuvien henkilöiden henkilötietoja Metsästäjäliiton toiminnan ylläpitämiseksi, tapahtumien järjestämiseksi sekä jäsenyyden, jäsenpalveluiden ja -etujen tarjoamiseksi.
 • Henkilötiedot kerätään ensisijaisesti osallistuvalta henkilöltä itseltään ja henkilön huoltajilta.
 • Metsästäjäliitto käsittelee vain niitä tietoja, jotka ovat tarpeellisia Metsästäjäliiton määrittelemiä käyttötarkoituksia varten.
 • Metsästäjäliitto käsittelee henkilötietoja myös Metsästäjäliiton toimintaan liittyvän suoramarkkinoinnin lähettämiseksi lainsäädännön sallimilla tavoilla.
 • Vain niillä Metsästäjäliiton edustajilla, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja vastuutehtäviensä tai asemansa hoitamiseksi, on pääsy henkilötietoihin.
 • Metsästäjäliiton jäsenyyden omaavan henkilön tapahtumiin, koulutuksiin ja kilpailuihin liittyviä henkilötietoja käsitellään myös Metsästäjäliiton jäsenrekisterissä. Käsittelystä kerrotaan tarkemmin jäsenrekisterin tietosuojaselosteessa.
 • Rekisteröity voi itse vaikuttaa siihen, miten Metsästäjäliitto käsittelee henkilötietoja. Tässä selosteessa kerrotaan rekisteröityjen oikeuksista ja siitä, miten oikeuksia voi käyttää.

1 REKISTERINPITÄJÄ

Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund r.y (Y-tunnus: 0202220-3)
PL 91
11101 Riihimäki

2 YHTEYSTIEDOT TIETOSUOJA-ASIOISSA

Tietosuojaan liittyvät yhteydenotot:

suomenatmetsastajaliitto.fi
0108410050

Petteri Pentti
petteri.penttiatmetsastajaliitto.fi
+358 50 477 9470

3 KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Metsästäjäliitto käsittelee seuraavia henkilötietoja:

 • Tapahtumiin, koulutuksiin ja kilpailuihin ilmoittautuneen henkilön perustiedot, jotka ovat välttämättömiä Metsästäjäliiton toimintaan osallistumiseksi:
  • postiosoite
  • kotimaa
  • puhelin- ja/tai matkapuhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • syntymäaika
 • Mahdollinen laskutusosoite
 • Tiedot henkilön osallistumisesta Metsästäjäliiton tapahtumiin, kilpailuihin ja koulutuksiin
 • Tapahtumien, kilpailujen ja koulutusten maksuihin liittyvät tiedot
 • Jäsenen suoramarkkinointikielto tai -suostumus
 • Jäsenen tietojenluovutuskielto tai -suostumus

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET

Koulutukseen ilmoittautuneiden henkilötietojen käsittelytarkoituksia ovat:

 • Tapahtumien, koulutusten ja kilpailujen järjestäminen
 • Koulutustodistuksen toimittaminen
 • Tapahtumiin, koulutuksiin ja kilpailuihin liittyvien maksujen käsittely
 • Yhteydenpito ja viestintä
 • Markkinointi
 • Metsästäjäliiton toiminnan yleinen kehitystyö
 • Jäsenyyden sekä jäsenetujen ja muiden mahdollisten jäsenpalveluiden kuten vakuutusetujen tarjoaminen

5 KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET

5.1 Sopimus

Metsästäjäliitto käsittelee henkilötietoja sopimusten valmistelemiseksi ja täytäntöön panemiseksi esimerkiksi silloin, kun henkilö ilmoittautuu tapahtumiin, koulutuksiin tai kilpailuihin ja tekee Metsästäjäliiton kanssa sopimuksen hyväksymällä kilpailun ehdot.

5.2 Suostumus

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suostumuksen perusteella siinä määrin kuin lainsäädäntö sitä edellyttää, esimerkiksi, jos jäseneltä pyydetään suostumus sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämiseksi taikka jäsenen kuva tai muita tietoja lisätään Metsästäjäliiton verkkosivuille.

Metsästäjäliiton jäsen

Metsästäjäliiton jäsenyyden omaavan henkilön henkilötietoja käsitellään myös Metsästäjäliiton jäsenrekisterissä. Käsittelystä ja käsittelyperusteista kerrotaan tarkemmin jäsenrekisterin tietosuojaselosteessa.

6 HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT TAI VASTAANOTTAJARYHMÄT

Henkilötietoja luovutetaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu seuraaville palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun, kuten:

 • IT-palveluiden toimittajille
 • Painotalolle korttien tai todistusten toimittamiseksi

7 HENKILÖTIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN

Henkilötietoja ei siirretä EU- ja ETA -alueen ulkopuolelle.

8 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai Metsästäjäliiton lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi.

Metsästäjäliiton jäsenyyden omaavan henkilön henkilötietoja käsitellään myös Metsästäjäliiton jäsenrekisterissä. Käsittelystä ja säilytysajoista kerrotaan tarkemmin jäsenrekisterin tietosuojaselosteessa.

9 REKISTERÖIDYN OIKEUDET: MITEN JÄSEN VOI VAIKUTTAA TIETOJEN KÄSITTELYYN?

Rekisteröity voi käyttää alla kuvattuja oikeuksiaan ottamalla yhteyttä: suomenatmetsastajaliitto.fi. Rekisteröity voi esittää pyynnön myös henkilökohtaisesti Metsästäjäliiton kohdassa 2 viitatulle yhteyshenkilölle.

Metsästäjäliitto voi tarpeen mukaan pyytää rekisteröityä toimittamaan lisätietoja, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn henkilöllisyyden todentamiseksi.

9.1 Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada Metsästäjäliitolta vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

Kun rekisteröity käyttää oikeuttaan saada pääsy tietoihin, Metsästäjäliitto toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, Metsästäjäliitto voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

9.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Metsästäjäliittoa oikaisemaan rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla Metsästäjäliitolle lisäselvitystä postitse tai sähköpostitse.

Omia tietoja voi oikaista myös itse kirjautumalla jäsenrekisteriin omilla henkilökohtaisilla tunnuksilla. Jäsenrekisteriin pääsee kirjautumaan Suomen Metsästäjäliiton verkkosivujen kautta.

9.3 Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada Metsästäjäliitto poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä kyseisten tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä;
 • Metsästäjäliitto on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava Metsästäjäliittoon sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

9.4 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Metsästäjäliitto rajoittaa henkilötietojen käsittelyä siten, että henkilötietoja saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, jos:

 • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi;
 • Metsästäjäliitto käsittelee henkilötietoja lainvastaisesti, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista;
 • Metsästäjäliitto ei tarvitse enää henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi; tai
 • rekisteröity on vastustanut henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella ja odottaa sen toteamista, syrjäyttävätkö Metsästäjäliiton oikeutetut perusteet rekisteröidyn vastustamisen perusteet.

9.5 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada Metsästäjäliitolle toimittamat henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:

 • käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • käsittely perustuu joko rekisteröidyn suostumukseen tai rekisteröidyn henkilötietojen käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.

9.6 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Suoramarkkinointia tai suoramarkkinointitarkoituksessa suoritettua henkilötietojen käsittelyä ei saa enää tehdä vastustamisoikeuden käyttämisen jälkeen.

9.7 OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUS

Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa.

10 OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu rekisteröidyn tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksia.

11 MISTÄ HENKILÖTIEDOT ON SAATU

Metsästäjäliitto kerää henkilötietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä tai rekisteröidyn huoltajalta.

12 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TURVALLISUUS

Henkilötiedot säilytetään järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin tai muuten teknisin ja organisatorisin keinoin suojattuja.

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan niillä Metsästäjäliiton edustajilla, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja vastuutehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy Metsästäjäliiton käsittelemiin henkilötietoihin.

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Petteri Pentti
Petteri Pentti
ICT-päällikkö
+358 50 477 9470
MetsoRekisteri, OmaMetso