Ajankohtaista sudesta

SUDEN KANNANHOITO EDELLYTTÄÄ LAILLISTA SUDENMETSÄSTYSTÄ

Metsästäjäliitto tukee objektiivista, tieteellistä suurpetojen kannanhoitoa sekä puolueetonta tiedonvälitystä sidosryhmien välillä. Liitto pitää kestävää, laillista metsästystä oleellisena osana suden kannanhoitoa.

Metsästäjäliitto oli aktiivisesti luomassa suden kannanhoitosuunnitelmaa Suomeen. Alkuvuodesta 2018 Metsästäjäliitto kuitenkin irtisanoutui tavasta toteuttaa nykyistä kannanhoitosuunnitelmaa. Ekologisten, sosiaalisten ja taloudellisten näkökulmien edelle nousi juridiikka tulkintoineen, ja hyvin perusteinkin haetut poikkeusluvat kaatuivat valituksiin. Liitto haluaa kuitenkin jatkossakin osallistua aktiivisesti suden kannanhoidon kehittämiseen. Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt laajapohjaisen hankkeen suden hoitosuunnitelman päivittämiseksi. Metsästäjäliitto on mukana hankkeen ohjaus- ja valmistelutyöryhmissä. Valmisteluryhmän edustana toimii Antti Kuivalainen ja ohjausryhmän edustajana Heli Siitari. Uusi sudenkannanhoitosuunnitelma on tarkoitus vahvistaa keväällä 2019.

Pitkällä aikavälillä liiton tavoitteena on suden siirtäminen luontodirektiivin liitteestä IV liitteeseen V Baltian maiden ja poronhoitoalueemme tapaan. Tämä mahdollistaisi joustavamman kannanhoidon sekä tehokkaamman puuttumisen ongelmia aiheuttaviin yksilöihin.

SUDEN KANNANARVIOINTIA ON KEHITETTÄVÄ

Susikannan koko voi vaihdella hyvin paljon vuoden aikana. Tämä tulee ottaa huomioon kannanarviointia tehtäessä. Tällä hetkellä päätösten pohjana käytetään lähes vuoden vanhaa tietoa ajalta ennen kevään pentueiden syntymistä. Sen jälkeen on muodostunut useita uusia laumoja ja syntynyt uusia pentueita, mikä pitäisi näkyä lupapäätöksissä. Luonnonvarakeskus on myös todennut, että koska kannanarviointimenetelmä on muuttunut, arviot eivät ole suoraan verrannollisia aiempiin vuosiin.

Metsästäjät ovat Metsästäjäliiton kannustuksesta tehneet aktiivista suurpetojen havainnointia Tassu-järjestelmään ja osallistuneet susien DNA-näytteiden keräykseen. Tätä on tärkeä jatkaa, sillä Tassu-havainnot toimivat yhä kanta-arvion ja poikkeuslupien myöntöperusteina. Myös poliisit hyödyntävät havaintoja lupaharkinnassaan. Liitto ei tue SRVA- tai Tassu-lakkoja, koska niistä on pelkästään haittaa tavoitteisiin pääsyssä.

Metsästäjäliitto pitää tärkeänä, että susien pantatieto olisi saatavilla mahdollisimman monesta laumasta. Tiedon tulee olla mahdollisimman reaaliaikaista.

Metsästäjäliitto katsoo luottamuksen parantamisessa olevan yhä kehitettävää kentän ja tutkimuksen välillä, ja edellyttää suden kannanarviointiin lisää läpinäkyvyyttä.

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO TUKEE JÄSENISTÖÄ LUPA-ASIOISSA

Metsästäjäliitto järjestää jäsenistölleen neuvontaa susien poikkeuslupien hakemisessa ja lakiapua kielteisistä lupapäätöksistä tehtäviin valituksiin.  

Metsästäjäliiton esitys maa- ja metsätalousvaliokunnalle pikaisista toimenpiteistä

1) Ongelmia ja haittoja aiheuttaviin yksilöihin puututaan tehokkaasti

  • susikannan kehittyminen ei vaarannu vahinkoja aiheuttavien nuorten yksilöiden poistoista
  • tällä toimenpiteellä lisätään merkittävästi suden hyväksyttävyyttä 

2) Suden poikkeuslupien myöntöperusteet kirjataan asetukseen selkeästi 

3) Koiraturvallisuuteen sekä piha-alueiden ja karjatilojen valvontaan lisätään teknisiä ratkaisuja

  • malleja on ennakoivaan vaikuttamiseen (myös KH-suunnitelman tavoite) 

4) Pantatiedot julkaistaan reaaliaikaisempana ja pantojen laatua kehitetään 

5) Kanta-arvioissa painopisteeksi otetaan laumojen ja parien lukumäärä

  • väittelyllä yksilömäärästä ei ole kannanhoidossa merkitystä 

6) Kanta-arvioinnin kenttätyön yhteistyötä kehitetään (Luke - Suurpetoyhdysmiehet

7) Metsäpeuran suojelun ja suden suojelun välinen suhde ratkaistaan pikaisesti

  • Metsäpeuraa esiintyy vain Suomessa ja Venäjän Karjalassa ja susi on sen keskeinen uhka 

8) Suden osalta otetaan käyttöön ns. monilajinen kannanhoito, jossa huomioidaan samalla myös suden saaliseläinten kannat (hirvi, valkohäntäpeura, metsäpeura jne.)

 

Susiin liittyvät uutiset

Susikannan hoitosuunnitelmaluonnos lausuntokierrokselle
28.06.2019 klo 14:25
Metsästäjäliitto tukee avointa viestintää ja kannanhoidollista metsästysmahdollisuutta.
Luke: susikanta Suomessa maaliskuussa 2019
Susireviirejä lisää - Metsästäjäliitto odottaa kannanhoitosuunnitelman tuovan ratkaisuja
05.06.2019 klo 20:01
Susireviirien lisääntyminen ennakoi lisää susilaumoja ja on tärkeää, että ongelmiin pystytään puuttumaan paremmin. Ratkaisuja odotetaan kannanhoitosuunnitelman päivityksestä.
Suomen susitilanteeseen löydettävä ratkaisuja
14.05.2019 klo 15:54
Metsästäjäliitto on jättänyt Suomen susitilannetta koskevan kannanoton EU-komissiolle ja Suomen maa- ja metsätalousministeriölle. Kannanotossa järjestö perää parempaa kansallista mahdollisuutta puuttua tihentymäalueiden susikantaan.
Käyttäjän heli.siitari kuva
Susi meillä ja muualla
Heli Siitari
04.06.2018 klo 08:40

Osallistuin viime viikolla eurooppalaisen edunvalvontajärjestömme FACEn nimissä eurooppalaisen suurpetofoorumin (EU Platform on Coexistence between People and Large Carnivores) kokoukseen Brysselissä. Olen ollut aikaisemminkin foorumin kokouksissa edellisen työnantajani luottamustoimessa, viimeksi pari vuotta sitten. 

Käyttäjän tuomas.hallenberg kuva
Susiasiaa, toimintaa ja toimenpiteitä
01.06.2018 klo 08:35

Keskustelu susista jatkuu kiivaana ja me teemme työtä susiasian ratkaisemiseksi hartiavoimin. On selvää, että asian puskeminen vie aikaa. Arvioin, että olemme saaneet toiminnallamme ainakin kansainvälisesti tilanteemme näkyville EU:ssa. Tarvitaan malttia ja taitoa saada asiaan kestäviä ratkaisuja. 

Käyttäjän heli.siitari kuva
Faktaa ja fiktiota suurpedoista ja suomalaisesta metsästyksestä
Heli Siitari
23.04.2018 klo 12:36

Olin maaliskuun alkupuolella kuuntelemassa europarlamentikko Sirpa Pietikäisen johtaman Animal Welfare and Conservation -ryhmän tilaisuutta Euroopan parlamentissa. Luovutimme komissiolle Metsästäjäliiton vastineen Luonto-Liiton komissiolle esittämään raporttiin susien metsästyksestä sosiaalisin ja taloudellisin perustein tapahtuvalla poikkeuslupamenettelyllä.