Ajankohtaista sudesta

Lue ennakkoratkaisu tästä

10.10.2019 EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu suurpetojen kannanhoidollisesta metsästyksestä

Facen uutinen EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisusta

SUDEN KANNANHOITO EDELLYTTÄÄ LAILLISTA METSÄSTYSTÄ

Metsästäjäliitto tukee ja edistää objektiivista, tieteellistä suurpetojen kannanhoitoa sekä puolueetonta tiedonvälitystä eri sidosryhmien välillä. Pidämme kestävää ja laillista metsästystä oleellisena osana karhun, ilveksen ja suden kannanhoitoa. 

Metsästäjäliitto on ollut aktiivisesti ja aloitteellisesti mukana syksyllä 2018 käynnistyneessä susikannan hoitosuunnitelman päivityksen valmistelutyössä. Olemme antaneet maa- ja metsätalousministeriölle lausuntomme päivitetystä susikannan hoitosuunnitelmaluonnoksesta. Lausuntomme keskeisimmät teemat ovat: kannanhoidollisen metsästyksen jatkuminen, luotettava kanta-arvio, susikannan genetiikan tuntemus ja uusien menetelmien käyttöönoton turvaaminen, nopea ja tehokas reagointi häirikkösusiin sekä maamme perinteisen koirametsästyskulttuurin turvaaminen.

Pitkällä aikavälillä liiton tavoitteena on suden siirtäminen luontodirektiivin liitteestä IV liitteeseen V Baltian maiden ja poronhoitoalueemme tapaan. Tämä mahdollistaisi joustavamman kansallisen päätöksenteon sekä tehokkaamman puuttumisen ongelmia aiheuttaviin yksilöihin. 

 

TEHOKAS KANNANARVIOINTI ON KAIKEN PERUSTA

Suden kannanarvioinnissa on nykyisin käytössä tassuhavaintojen, pantasusien seurannan ja DNA-näytteiden lisäksi uusi ennustemalli, joka tuo virallista tietoa myös kannan koon ja rakenteen vaihtelun arviointiin. Metsästäjäliiton mielestä tärkeintä on tietää olemassa olevien laumojen lukumäärä, sillä susien yksilömäärän arvioimiseen liittyy paljon haasteita. Ennustemalli syntyi Metsästäjäliiton aktiivisen vaikuttamisen tuloksena. Ennustemalli perustuu tutkimustietoon suden pentutuotosta ja kuolleisuudesta.

Tassuhavaintoihin perustuva kanta-arvio ottaa huomioon havainnot, jotka on tehty ennen maaliskuuta. Siten kanta-arvio kuvastaa vuoden alhaisinta susitilannetta. Ennustemalliin on huomioitu myös syntyneet pentueet, ja se puolestaan kertoo myös syksyn tilanteesta. Tämä auttaa arvioimaan susilaumojen sijaintia metsästyskaudella. Varsinaisen maastossa kerättävän havaintotiedon ohella tallennetaan tietoa esimerkiksi susien uusista pentueista sekä susien kuolleisuudesta. Tällaista tietoa tuottavat mm. Metsähallitus, poliisi, rajavartiolaitos ja Ruokavirasto. Kannanarvioinnin yhteistyötä tehdään tulevaisuudessa yhä enemmän myös mm. Ruotsin viranomaisten kanssa.

 

METSÄSTÄJIEN PANOS KANNANHOIDOSSA MERKITTÄVÄ

Metsästäjät ovat Metsästäjäliiton kannustuksesta tehneet aktiivista suurpetojen havainnointia Tassu-järjestelmään ja osallistuneet susien DNA-näytteiden keräykseen. Tätä on tärkeä jatkaa, sillä Tassu-havainnot toimivat yhä kanta-arvion ja myös esimerkiksi poikkeuslupien perusteena. Tavoitteena on saada pantatietojen keräys Suomessa valtakunnanlaajuiseksi. Myös poliisi hyödyntää havaintoja lupaharkinnassaan. Metsästäjäliitto pitää tärkeänä, että susien pantatieto olisi saatavilla mahdollisimman monesta laumasta ja vieläpä reaaliajassa. Pantatekniikan kehittämiseen tarvitaankin sekä varoja että halua. Liitto ei tue SRVA- tai Tassu-lakkoja, koska niistä on pelkästään haittaa tavoitteisiin pääsyssä. 

Suomi raportoi susikantatiedot EU-viranomaisille kannan vuotuisen alimman tason mukaan, eli tilanteen ennen lisääntymiskautta. Uudet arviot eivät kuitenkaan ole suoraan verrannollisia aiempiin vuosiin, koska menetelmät ovat muuttuneet ja kehittyneet. Metsästäjäliitto katsoo luottamuksen parantamisessa olevan yhä kehitettävää kentän ja tutkimuksen välillä, ja edellyttää suden kannanarviointiin lisää läpinäkyvyyttä. EU-LIFE-hankkeen avulla löytyy kannanarvioinnin kehittämiseen tulevaisuudessa enemmän varoja. 

 

EDUNVALVONNAN ASKELMERKIT SUDENKANNANHOITOKYSYMYKSISSÄ


• Keskiössä kannanhoidollisen metsästyksen turvaaminen

Jos EU-tuomioistuimesta saadaan päätös, jonka mukaan kannanhoidollinen metsästys ei ole ristiriidassa luontodirektiivin tulkinnan kanssa, Metsästäjäliitto edellyttää, että suden kannanhoidollinen metsästys aloitetaan jo metsästyskauden 2019-20 aikana.


• Luotettava kanta-arvio tärkeää

Luotettava ja riittävän ajantasainen kanta-arvio on susikannan hallinnan perusta. Metsästäjäliitto pitää erittäin tärkeänä kanta-arvion ja sen menetelmien jatkuvaa edelleen kehittämistä.


• Varoja susikannan geneettisen rakenteen tutkimiseen tarvitaan

Metsästäjäliiton mielestä on tärkeää, että koirasudet pystytään tunnistamaan ja varmistamaan sekä poistamaan mahdollisimman tehokkaasti.  Uusien geneettisten menetelmien käyttöönottoon tulee varata tarpeeksi varoja.


• Häirikkösusien nopea poistaminen ensiarvoista

Häirikkösusien mahdollisimman nopea ja joustava poistaminen on suden yleisen hyväksyttävyyden vuoksi oleellista. Se pitää toteuttaa yhteneväisin perustein koko maassa.


• Koirametsästyskulttuuri turvattava

Liitto näkee yhtenä tärkeimmistä asioista löytää ja valita yhteistyössä oikeat toimenpiteet ja luoda maahamme sellaiset olosuhteet, joissa suomalaisen metsästyskoirakulttuurin jatkuvuus saadaan turvattua.

 

TUKEA JÄSENISTÖLLE LUPA-ASIOISSA

Metsästäjäliitto järjestää jäsenistölleen neuvontaa susien poikkeuslupien hakemisessa ja lakiapua kielteisistä lupapäätöksistä tehtäviin valituksiin. Jäsenet voivat myös esittää susiin liittyviä kysymyksiä liiton asiantuntijoille Hukka Help-palvelussa.

HUKKA HELP palvelee jäseniämme viikosta 42 lähtien joka keskiviikko klo 10-12 numerossa: 010 841 0070.

 

Tulossa! Tärkeitä päivämääriä

5.11.2019 Uusi susikannan hoitosuunnitelma julkistetaan

 

Susiin liittyvät uutiset

EU-tuomioistuin: Suden kannanhoidolliseen metsästykseen tiukat ehdot
11.10.2019 klo 09:51
Susikannan hoitosuunnitelmaluonnos Metsästäjäliitto: ”Kannanhoidollinen metsästys oleellinen osa susikannanhoitoa”  
06.09.2019 klo 13:31
Metsästäjäliitto on antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausuntonsa päivitetystä susikannan hoitosuunnitelmaluonnoksesta.
Susikannan hoitosuunnitelmaluonnos lausuntokierrokselle
28.06.2019 klo 14:25
Metsästäjäliitto tukee avointa viestintää ja kannanhoidollista metsästysmahdollisuutta.
Käyttäjän heli.siitari kuva
Susi meillä ja muualla
Heli Siitari
04.06.2018 klo 08:40

Osallistuin viime viikolla eurooppalaisen edunvalvontajärjestömme FACEn nimissä eurooppalaisen suurpetofoorumin (EU Platform on Coexistence between People and Large Carnivores) kokoukseen Brysselissä. Olen ollut aikaisemminkin foorumin kokouksissa edellisen työnantajani luottamustoimessa, viimeksi pari vuotta sitten. 

Käyttäjän tuomas.hallenberg kuva
Susiasiaa, toimintaa ja toimenpiteitä
01.06.2018 klo 08:35

Keskustelu susista jatkuu kiivaana ja me teemme työtä susiasian ratkaisemiseksi hartiavoimin. On selvää, että asian puskeminen vie aikaa. Arvioin, että olemme saaneet toiminnallamme ainakin kansainvälisesti tilanteemme näkyville EU:ssa. Tarvitaan malttia ja taitoa saada asiaan kestäviä ratkaisuja. 

Käyttäjän heli.siitari kuva
Faktaa ja fiktiota suurpedoista ja suomalaisesta metsästyksestä
Heli Siitari
23.04.2018 klo 12:36

Olin maaliskuun alkupuolella kuuntelemassa europarlamentikko Sirpa Pietikäisen johtaman Animal Welfare and Conservation -ryhmän tilaisuutta Euroopan parlamentissa. Luovutimme komissiolle Metsästäjäliiton vastineen Luonto-Liiton komissiolle esittämään raporttiin susien metsästyksestä sosiaalisin ja taloudellisin perustein tapahtuvalla poikkeuslupamenettelyllä.