Metsästäjäliiton tavoitteet hallitusohjelmaan

Metsästäjäliiton tavoitteet hallitusohjelmaan

Yli 300 000 suomalaista harrastaa metsästystä. Metsästys koskettaa jollain tavalla jokaista suomalaista. Metsästäjäliitto haluaa yhdenvertaisia ja laadukkaita päätöksiä ja hyvää hallintotapaa. Vaalitavoitteiden toteutumisen avulla voidaan varmistaa, että suomalainen metsästyskulttuuri jatkuu ja kehittyy myös tulevaisuudessa.

Metsästäjäliiton tavoitteet hallitusohjelmaan

1. Metsästyksen yhteiskunnalliset ja inhimilliset hyödyt kansalaisille tunnustetaan

Metsästäjäliitto edustaa 145 000 suomalaista metsästäjää ja heidän 2 700 metsästysseuraansa. Metsästäjät ja metsästysseurat ovat tärkeässä roolissa maaseudun pitämisessä elinvoimaisena. Metsästäjät ovat tärkeässä roolissa yhteiskunnallisesti lisäämällä mm. maaseudun aktiivisuutta, huoltovarmuutta ja riistanhoitoa. Säännöllisellä luonnossa liikkumisella on tutkittuja vaikutuksia suomalaisten terveydelle ja hyvinvoinnille. Metsästysseurat tuottavat jäsenilleen sekä hyvinvointia että yhteisöllisyyden kokemuksia. Metsästysseurat yhdistävät myös eri sukupolvia osallistaen toimintaansa nuoria.

 • Huolehditaan siitä, että Metsästäjäliitto ja sen jäsenet jäsenseuroineen ovat tasa-arvoisessa asemassa muiden järjestöjen kanssa jaettaessa avustusvaroja.
 • Huolehditaan siitä, että metsästäjät ja metsästysseurat ovat mukana paikallisessa päätöksenteossa.
 • Helpotetaan metsästäjien ja metsästysseurojen toimintaa viranomaisten taholta kohtelemalla metsästäjiä tasa-arvoisesti eri puolilla Suomea.
 • Varmistetaan, että oikeusvarmuus toteutuu koko Suomessa. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti toimenpiteiden tulee olla oikeassa suhteessa tavoiteltuihin keinoihin nähden.

2. Metsästysharrastuksen ja metsästysseuratoiminnan toimintaedellytykset turvataan

Nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa on varmistettava ammuntaharrastuksen toimintaedellytykset ja taattava olosuhteet harjoitella metsästystä turvallisesti. Niin metsästäjät, reserviläiset kuin viranomaisetkin, esimerkiksi poliisit, harjoittelevat vajaalla seitsemälläsadalla yksityisellä ampumaradalla. Samanaikaisesti metsästysharrastus kohtaa EU:n suunnalta monenlaisia haasteita. Uusimmassa Euroopan unionin esityksessä halutaan rajoittaa lähes tyystin lyijystä valmistettujen luotien ja haulien käyttöä.

 • Huolehditaan siitä, että lyijyrajoitukset eivät aiheuta kohtuuttomia ongelmia metsästysammunnalle tai sen harjoittelulle.
 • Pidetään huolta siitä, että Suomen ampumarataverkosto säilyy entisellään tai tihentyy nykyisestä. Ampumaradat tarvitsevat riittävästi rahoitusta, jotta ne pystyvät vastaamaan kiristyviin ympäristölupavaatimuksiin ja lyijyrajoituksiin.
 • Varmistetaan, että metsästyksen turvallisuutta ylläpidetään jatkamalla Metsästysammunnan ABC-koulutustoimintaa.
 • Metsästysseuratoiminnan kehittäminen on nähtävä tärkeänä osana maaseutupolitiikkaa.

3. Suurpetojen kannanhoidollinen metsästys jatkuu

Riistakantojen säätelyn ja sosiaalisen hyväksyttävyyden varmistamiseksi suurpetojen kannanhoidollinen metsästys on tärkeää myös tulevaisuudessa.

 • Huolehditaan siitä, ettei yhdenkään ihmisten tarvitse kokea susista johtuvaa pelkoa, eikä susivahinkoja aiheudu metsästyskoirille ja muille kotieläimille. Siksi suden kannanhoidollinen metsästys tulee aloittaa mahdollisimman pian, jotta susikanta pysyy yhteiskunnallisesti siedettävällä tasolla.
 • Varmistetaan, että myös muiden suurpetojen kannanhoidollista metsästystä jatketaan aiemmin saatujen hyvien kokemusten pohjalta.

4. Metsästys on mahdollista myös luonnonsuojelualueilla

Metsästys sekä riistakantojen- ja luonnonhoito tukevat luonnonsuojelua, siksi metsästyksen tulee olla mahdollista soveltuvin osin myös luonnonsuojelualueilla.

 • Huolehditaan siitä, että luonnonsuojelualueiden virkistyskäytölle löytyy yhteensovitettavat ratkaisut ilman, että metsästys kielletään luonnonsuojelualueilla. Metsästys on luonnonhoidon työkalu, joka parhaimmillaan edistää luonnon monimuotoisuutta.
 • Metsästäjillä on oltava yhdenvertainen mahdollisuus nauttia luonnonsuojelualueista oman harrastuksensa kautta.

5. Rauhoitettujen lajien kannan säätelyssä hyödynnetään kansallista päätösvaltaa

Rauhoitettujen ja haitallisten lajien kannan säätelyssä pitää pystyä hyödyntämään tehokkaammin nykyisten EU-säädösten sallimaa kansallista päätösvaltaa. Tällä hetkellä rauhoitetun lajin kanta voi kasvaa niin suureksi, että se aiheuttaa merkittävää haittaa ihmiselle, ympäristölle tai muille lajeille. Metsästystä tulisikin käyttää luonnonsuojelun ja vahinkojen vähentämisen työkaluna entistä enemmän.

 • Varmistetaan, että Suomi vaikuttaa EU-asioissa hyödyntämällä nykyistä laajempaa kansallista päätösvaltaa.
 • Valkoposkihanhien metsästys sallitaan.