Metsästäjäliitto on saanut Suomen riistakeskukselta poikkeusluvan keinovalon ja aseeseen kiinnitettävien yötähtäinlaitteiden käyttöön valkohäntäpeuran metsästyksessä. Lupa on myönnetty yhdeksi vuodeksi metsästyskaudelle 2022−2023 ja kattaa valkohäntäpeuran tihentymäalueet Lounais-Suomen suunnalla

Metsästysseurat voivat nyt hakeutua valkohäntäpeuran poikkeusluvan 2022−2023 piiriin

10.10.2022 13:52
Metsästäjäliitto on saanut Suomen riistakeskukselta poikkeusluvan keinovalon ja aseeseen kiinnitettävien yötähtäinlaitteiden käyttöön valkohäntäpeuran metsästyksessä. Lupa on myönnetty yhdeksi vuodeksi metsästyskaudelle 2022−2023 ja kattaa valkohäntäpeuran tihentymäalueet Lounais-Suomen suunnalla

Valkohäntäpeuran poikkeuslupaan hakeutuminen

Metsästysseurat ja -seurueet voivat nyt hakeutua valkohäntäpeuran metsästyksen valonlähteitä ja yötähtäimiä koskevan poikkeusluvan piiriin. Lupaa ei voi käyttää ilman, että poikkeusluvan piiriin on hakeuduttu Metsästäjäliiton kautta. Viimevuotinen ilmoittautuminen ei riitä, vaan hakeutuminen täytyy tehdä tänä vuonna uudelleen.  

Hakeutumisen ohjeistus on nyt laadittu ja hakeutumiskanava avattu. Metsästäjäliitto on julkaissut ohjeistuksen, jossa kerrotaan, miten metsästysseura, -seurue tai muu luvankäyttäjätaho voi hakeutua valkohäntäpeuran metsästyksessä peuran tihentymäalueilla keinovalon tai yötähtäinlaitteiden käyttöä koskevan poikkeusluvan piiriin. Ohjeistus löytyy täältä: metsastajaliitto.fi/ohjeistuspoikkeuslupaan

Toimijoiden tulee muistaa, että poikkeuslupa on voimassa vasta, kun hakijataho on saanut poikkeusluvan käyttöoikeudesta kirjallisen sähköpostivahvistuksen Metsästäjäliitolta. Ilman lupaa ja Metsästäjäliiton vahvistusta valon tai yötähtäimen käyttö on metsästyslain mukaisesti kiellettyä. Poikkeuslupa ei myöskään anna lupaa metsästää poikkeusluvan tekniikoita käyttäen muita eläimiä kuin valkohäntäpeuroja.

Koko maa ei kuulu poikkeuslupa-alueeseen

Poikkeusluvassa ja Metsästäjäliiton ohjeistuksessa on listattu poikkeusluvassa mainitut riistanhoitoyhdistykset, joiden alueella poikkeusluvan käyttö on mahdollista. Lupa on voimassa alueella, joka pääsääntöisesti käsittää valkohäntäpeuran tihentymäalueet Helsinki-Tampere-Pori -alueen lounaispuolella. Mikäli valkohäntäpeuran pyyntiluvan saajan metsästysalue ulottuu poikkeusluvassa mainittujen riistanhoitoyhdistysten ulkopuolelle, luvan saajan pyyntialue kuuluu kuitenkin kokonaisuudessaan poikkeusluvan piiriin. Poikkeuslupa on voimassa valkohäntäpeuran metsästyskaudella 1.9.2022−15.2.2023.

Poikkeusluvan käyttäjiksi voivat hakeutua Metsästyslain 26 § mukaiset valkohäntäpeuran pyyntiluvan saajat, kuten metsästysseurat, -seurueet tai muut vastaavat tahot.  Hakeutumisen hoitaa metsästyksestä vastaava metsästyksenjohtaja ja se voi tapahtua missä tahansa vaiheessa kautta.

Seura sitoutuu raportoimaan poikkeusluvassa edellytetyt asiat

Jokainen seura tai seurue tekee oman päätöksensä poikkeuslupaan hakeutumisesta. Seuralle/seurueelle ei koidu hakeutumisesta kuluja. Rekisteröidyssä yhdistyksessä hallituksen päätös tai delegoituna alemman päätöselimen päätös riittää, sillä kyse on mahdollisuuden lisäämisestä, joka ei velvoita jäsentä poikkeuslupatekniikoiden käyttämiseen. Aina myös ylempi päätöselin, kuten yleinen kokous, voi tehdä päätöksen. Seurue, joka ei kuulu yhdistykseen, tekee oman päätöksensä seurueessa sovitulla tavalla. Poikkeusluvan käyttöön tarvitaan myös mahdollisen yhteisluvan haltijan suostumus.

Poikkeuslupaan käyttäjäksi hakeutuessaan toimija sitoutuu raportoimaan Metsästäjäliitolle poikkeusluvan edellyttämät asiat. Metsästäjäliitolla on oikeus välittömästi sulkea raportointivelvollisuuttaan laiminlyövä poikkeusluvan käyttäjä poikkeusluvan ulkopuolelle. Raportointi Metsästäjäliittoon ei poista lakisääteistä pyyntiluvan edellyttämää saalisilmoitusta ja luvan käyttöehtojen mukaisten tietojen lisäämistä Oma riista -palveluun.

Tutustu poikkeuslupaa varten tehtyyn turvallisuusohjeeseen

Metsästyksen johtajan tulee kuitata tutustuneensa poikkeusluvan käyttöä koskeviin Metsästäjäliiton turvallisuusohjeisiin, kun hän hakeutuu seuransa tai seurueensa puolesta poikkeusluvan piiriin. Turvallisuusohje löytyy täältä.

Poikkeusluvan mukaisia menetelmiä on mahdollista käyttää ainoastaan vahtimismetsästyksessä. Metsästyksen tapahtuessa auringonlaskun ja -nousun välisenä aikana, voi se tapahtua ainoastaan metsästyksenjohtajan hyväksymässä paikassa. Valkohäntäpeuran vahtimismetsästyksellä tarkoitetaan metsästystä, jossa metsästäjä pysyy paikallaan odottaen, että riistaeläin tulee näkyville ja ampumasektorille ilman painostusta. 

Tarjolla on etäkoulutus, joka järjestetään 16. elokuuta 2022 klo 18:00. Ilmoittaudu koulutukseen metsastajaliitto.fi/poikkeuslupakoulutus. Koulutus on katsottavana myös myöhemmin nauhoitteena.

On huomioitavaa, että poikkeusluvan piiriin hakeutuva taho voi asettaa tarkempia omia ehtoja ja rajoituksia poikkeusluvan käytön suhteen, mikäli turvallisuus, ympäristön huomioiminen, valkohäntäpeurakannan hoito tai muu syy siihen on olemassa.

Perustietoa sekä usein kysytyt kysymykset: metsastajaliitto.fi/valkohantapeura

Hakuohjeet: metsastajaliitto.fi/ohjeistuspoikkeuslupaan

 

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Teemu Simenius
Teemu Simenius
järjestöpäällikkö
+358 50 331 5330
seuratoiminta, lakiasiat