Tutustu Metsästäjäliiton antamiin lausuntoihin

Metsästäjäliitto antaa vuosittain useita asiantuntijalausuntoja metsästykseen, aseisiin ja riistanhoitoon liittyvissä lakimuutoksissa ja muissa tärkeissä asioissa. Alla näet esimerkkejä liiton viime vuosina antamista lausunnoista:

2019
22.2.2019 Lausunto koskien Uudellemaalle perustettavia valtion luonnonsuojelualueita
21.2.2019 Lausunto koiran kaytostä hirvieläinten metsastyksessä
2018  
10.12.2018 Lausunto ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain ja asevelvollisuuslain 97 §:n muuttamisesta
 31.10.2018  Lausunto riistavahinkolain muuttamisesta
22.10.2018 Lausunto hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2019
 28.9.2018  Lausunto ilvesluvista kaudella 2018-2019
 25.9.2018  Lausunto ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
19.9.2018 Lausunto selvitykseen koskien Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelmaa
18.9.2018 Metsästäjäliiton arvio susikannan hoitosuunnitelman mukaisten toimenpiteiden vaikutuksista ja tarvittavista toimenpiteistä vahinkojen estämiseksi
22.8.2018 Lausunto metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksestä
20.8.2018 Lausunto ampuma-aselain voimaantulosäännösten muuttamisesta
 16.8.2018  Lausunto riistanhoitoyhdistysten valtionavustusten jakoperiaatteista
 15.8.2018  Lausunto riistanhoito- ja pyyntilupamaksusta
 15.8.2018  Lausunto elintarvikelaista
 19.7.2018  Lausunto hallin, itämerennorpan ja euroopanmajavan metsästyksestä
18.7.2018 Lausunto eräiden vesilintulajien metsästyksen rajoittamisesta
15.6.2018 Lausunto karhunmetsästyskiintiöistä 2018-2019
 30.5.2018  Lausunto tuliasedirektiivin viemisestä kansalliseen lainsäädäntöön
29.5.2018 Lausunto Etelä-Savoon perustettavia valtion luonnonsuojelualueita koskevista asetusluonnoksista
25.4.2018 Lausunto MMM:n hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta
12.4.2018 Lausunto ampuma-aseiden deaktivoimista koskevan asetuksen muuttamisesta
6.4.2018 Lausunto metsästysasetuksen muuttamisesta
4.4.2018 Lausunto naakan siirtämisestä rauhoittamattomaksi linnuksi
4.4.2018 Lausunto eläinten korvausarvoista suurpetovahingoissa
28.3.2018 Lausunto eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle yksityistielakiesityksistä
22.2.2018 Lausunto eläinten hyvinvointia koskevasta laista
16.2.2018 Lausunto ilveskannan hoitosuunnitelmasta
5.2.2018 Lausunto luontoalan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon tutkintoperusteista
2017
 21.12.2017 Lausunto SRVA-sopimusluonnoksesta
15.12.2017 Lausunto ahmakiintiöstä
21.11.2017 Lausunto metsästyslaissa säädetystä ilmoitusmenettelystä
14.11.2017 Lausunto eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista
23.10.2017 Lausunto hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2018
26.9.2017 Lausunto ilveksen metsästystä koskevasta kiintiöstä 2017–2018
25.8.2017 Lausunto UPM:n FSC-sertifioinnista ja HCV-sidosryhmäkuulemisesta
 14.7.2017  Lausunto riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta
13.7.2017 Lausunto jousen ampumakokeesta
13.7.2017 Lausunto metsästyslaissa säädetystä ilmoitusmenettelystä sekä metsästysasetuksen muuttamisesta
11.7.2017 Lausunto metsähanhen metsästyksen kieltämisestä 2017-2019
10.7.2017 Lausunto hallin, itämerennorpan, saukon ja euroopanmajavan metsästyksestä 2017-2018
20.6.2017 Lausunto karhun metsästyksestä ja karhukannan hoitosuunnitelmasta
26.4.2017 Lausunto Metsähallituksen Etelä-Suomen luonnonvarasuunnitelmasta
9.3.2017 Lausunto MMM:n asetuksesta eläinten käyviksi arvoiksi
6.3.2017 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi metsästyslain muuttamisesta
31.1.2017 Lausunto ahmakiintiöasetuksesta
2016
20.12.2016 Lausunto Suomen riistakeskuksen ja RHY:den julkisten hallintotehtävien maksuista 2017-2019
09.12.2016 Lausunto suden metsästyksestä 2016-2018
 14.11.2016  Lausunto Hossan kansallispuistoesityksestä
 04.11.2016  Lausunto Metsästäjäliiton ympäristönsuojelutöistä
31.10.2016 Lausunto Natura 2000 -verkon täydentämisestä
12.09.2016 Lausunto UPM:n FSC-sertifioinnista
02.09.2016 Lausunto uhanalaisten lajien suojelun toimintaohjelmasta
16.08.2016 Lausunto ampuma-aselain muutosesityksestä
09.08.2016 Lausunto aitauksen käytöstä villisian pyynnissä
21.6.2016 Lausunto karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2016-2017
21.6.2016 Lausunto merihanhen metsästyksen kieltämisestä
21.6.2016 Lausunto metsähanhen metsästyksen kieltämisestä
21.6.2016 Lausunto metsästysasetuksen muuttamisesta
13.5.2016 Lausunto turvakaappistandardi prEN 14450:stä aseiden säilytyksessä
20.4.2016 Lausunto metsästyslain 33 ja 34 pykälien muuttamisesta
19.4.2016 Lausunto tuliasedirektiivin muutoksesta
19.4.2016 Lausunto afrikkalaisen sikaruton torjunnasta
02.03.2016 Lausunto villisian pyytämisestä aitauksella
16.02.2016 Lausunto Metsähallituksen liiketoimintojen yhtiöittämisestä
01.02.2016 Lausunto villisian rauhoitusajan kumoamisesta
14.1.2016 Lausunto soidensuojelutyöryhmän loppuraportista
2015
10.12.2015 Lausunto asedirektiivin muutosehdotuksesta
04.12.2015 Lausunto kannanhoidollisesta sudenmetsästyksestä 2015-2016
25.11.2015 Lausunto ampuma-aselupamenettelyn uudistamisesta
24.11.2015 Lausunto Metsähallituslaista
09.11.2015 Lausunto vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta
03.11.2015 Lausunto muuttavien vesilintujen suojelemisesta
13.10.2015 Lausunto ympäristöministeriön myöntämien avustusten jaosta
6.10.2015 Lausunto ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2015–2016
27.08.2015 Lausunto Pohjois-Pohjanmaalle perusteilla olevista luonnonsuojelualueista
27.08.2015 Lausunto Itä-Lappiin perusteilla olevista luonnonsuojelualueista
27.08.2015 Lausunto kanalintujen metsästyskielloista 2015
28.07.2015 Lausunto elintarvikehuoneistojen riskiluokituksesta ja valvontatarpeen määrittämisestä
28.07.2015 Lausunto vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta ja luonnonsuojelulain muuttamisesta
28.07.2015 Lausunto ehdotuksesta räjähdesäädöksiksi
28.07.2015 Lausunto Suomenlahden merikansallispuistojen täydentämistarpeista ja -mahdollisuuksista
22.06.2015 Lausunto karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2015–2016
18.06.2015 Lausunto metsähanhen metsästyksen kieltämisestä
14.01.2015  Lausunto sudenhoitosuunnitelmasta
14.01.2015  Lausunto susikiintiöstä
2014
02.12.2014 Lausunto teeren talvimetsästyksestä
02.12.2014 Lausunto metsästyslain 33 §:n muuttamisesta
02.12.2014 Lausunto poikkeusluvilla sallittavasta ilveksen metsästyksestä
02.12.2014 Lausunto metsästysasetuksen muuttamisesta
11.08.2014 Lausunto elintarvikelain, rehulain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista
11.08.2014 Lausunto hallin, itämerennorpan, euroopanmajavan ja saukon metsästyksestä
28.07.2014 Lausunto luonnoksesta Suomen metsähanhikannan hoitosuunnitelmaan
18.07.2014 Lausunto valkoposkihanhien vahinkojen torjumisesta
04.07.2014 Lausunto Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevasta lainsäädännöstä
04.07.2014 Lausunto karhun metsästyksestä
17.06.2014 Lausunto metsähanhen metsästyksen kieltämisestä
16.06.2014 Lausunto metsähallituksen uudelleenorganisoinnista
06.05.2014 Lausunto Saimaan luonnonsuojelualueiden asetusluonnoksesta
29.04.2014 Lausunto ehdotuksesta laiksi Teijon kansallispuistosta
23.04.2014 Lausunto laitosten elintarvikehygieniasta
08.04.2014 Lausunto asetusluonnoksesta raivotaudin vastustamiseksi
21.03.2014 Lausunto luonnonsuojelulain muuttamisesta
04.03.2014 Lausunto luonnoksesta asetukseksi lihantarkastuksesta
14.02.2014 Lausunto aseturvallisuudesta
31.01.2014 Lausunto ahmakannan hoitosuunnitelmasta
2013
13.11.2013 Lausunto Metsähallituksen lupamaksuista
13.11.2013 Lausunto ampumarata- ja ampuma-aselain muuttamisesta
13.11.2013 Lausunto pilaantuneen alueen riskinarviointia ja kestävää riskinhallintaa koskevasta ohjeistuksesta
04.11.2013 Lausunto MMM:lle poikkeusluvalla sallittavasta sudenmetsästyksestä
12.09.2013 Lausunto YM:lle luonnonsuojelualueista
19.07.2013 Lausunto MMM:lle metsä- ja merihanhen metsästyksen kieltämisestä
17.07.2013 Lausunto MMM:lle hallin, itämeren norpan, saukon ja euroopanmajavan metsästyksestä
15.07.2013 Lausunto MMM:lle poikkeusluvilla sallittavasta ilveksen metsästyksestä
02.07.2013 Lausunto MMM:lle karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2013–2014
30.05.2013 Lausunto valtiovarainvaliokunnalle Kuhmon metsäpeurakannasta
30.04.2013 Lausunto MMM:lle luonnoksesta Suomen hirvikannan hoitosuunnitelmaksi
26.04.2013 Lausunto metsästysasetuksen muutoksesta
22.02.2013 Lausunto eläinsuojelulain muutoksesta
15.02.2013 Lausunto sudenpyynnin lisäluvista kaudelle 2012–2013
06.02.2013 Lausunto Koloveden kansallispuistosta
2012
28.11.2012 Lausunto metsästyslain muuttamisesta
15.10.2012 Lausunto metsästysasetuksen muuttamisesta
14.10.2012 Lausunto suden metsästyksestä poikkeusluvalla
04.10.2012 Lausunto ilveksen metsästyksestä poikkeusluvalla
28.09.2012 Lausunto aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeesta
10.09.2012 Lausunto kanalintujen metsästyskielloista
17.07.2012 Lausunto metsähanhen metsästysrajoituksesta
17.07.2012 Lausunto hylkeiden ja majavan pyyntilupamääristä
14.06.2012 Lausunto metsästyslain muuttamisesta
13.06.2012 Lausunto metsäkanalintujen kannanhoitosuunnitelman luonnoksesta
14.05.2012 Lausunto karhun pyyntilupamääristä
26.04.2012 Lausunto kotieläinten arvoista (esim. petovahinkotapauksissa)
04.04.2012 Lausunto monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiasta
30.03.2012 Lausunto riistankäsittelylaitosten hyväksymisen ohjeesta
22.02.2012 Lausunto allin kevätmetsästyksen kieltämisestä
20.02.2012 Lausunto suden metsästämisestä poikkeusluvalla
2011
07.11.2011 Lausunto mm-valiokunnalle riistahallintolain muuttamisesta
26.10.2011 Lausunto Metsähallituksen perimistä maksuista
18.08.2011 Lausunto ilmoitettavien elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta
17.08.2011 Lausunto lihantarkastuksen asetuksesta
05.08.2011 Lausunto lihantarkastuksen asetuksesta
29.07.2011 Lausunto metsästyksen rajoittamisesta ja kieltämisestä
21.07.2011 Lausunto suurpetojen ja hylkeiden pyyntilupamääristä
01.07.2011 Lausunto lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta aselupa-asioissa
20.04.2011 Lausunto luonnonsuojelulainsäädännön toimivuudesta
15.04.2011 Lausunto ampuma-aseasetuksen muuttamisesta
04.04.2011 Lausunto poikkeuslupien rajoittamista
17.02.2011 Lausunto elintarvikevalvonnan asetuksesta
24.01.2011 Täydennys lausuntoon riistahallinnon asetuksesta
14.01.2011 Lausunto riistahallinnon asetuksesta
2010
30.11.2010 Lausunto seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta
12.11.2010 Lausunto elintarvikelain muuttamisesta riistalihan osalta
12.11.2010 Lausunto mm-valiokunnalle törkeästä metsästysrikoksesta
12.11.2010 Lausunto mm-valiokunnalle Suomen Riistakeskuksen perustamisesta
08.11.2010 Lausunto ilveksen pyyntilupien lisäämisestä
28.09.2010 Lausunto mm-valiokunnalle Selkämeren kansallispuistosta
21.07.2010 Lausunto suurpetojen ja hylkeiden pyyntilupamääristä
22.06.2010 Lausunto riistaeläinten arvoista
14.06.2010 Lausunto hirvenpyynnin aloituksen aikaistamisesta Lapissa
11.06.2010 Lausunto Suomen Riistakeskuksen perustamisesta
18.05.2010 Lausunto ympäristöministeriölle Selkämeren kansallispuistosta
15.04.2010 Lausunto TraFille ammusten kuljettamisesta lentokoneessa
22.03.2010 Lausunto ympäristövaliokunnalle luonnonsuojelulaista
17.03.2010 Lausunto hallintovaliokunnalle aseasetuksesta
04.03.2010 Lausunto hallintovaliokunnalle aselaista
(Lausunto koskee kahta asiaa:
1) Ampuma-aselaki ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttaminen
2) Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen YK:n yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan hyväksyminen ja voimaansaattaminen)
2009
16.11.2009 Lausunto ilveksen pyyntilupien lisäämisestä
08.10.2009 Lausunto mm-valiokunnalle luonnonsuojelulain muuttamisesta
27.07.2009 Lausunto riistaeläinten arvojen korotuksesta
22.07.2009 Lausunto villikanien metsästyksestä
17.07.2009 Lausunto suurpetojen ja hylkeen pyyntilupien määristä
29.04.2009 Lausunto kansallispuistoista ja metsästyksestä
24.04.2009 Lausunto aselainsäädännön muuttamisesta
23.01.2009 Lausunto suden pyyntilupamäärien lisäämisestä
2008
17.10.2008 Lausunto asetukseen hyljetuotteiden kaupasta
Liite 1: Svenska Jägareförbundetin lausunto
Liite 2: Ahvenanmaan maakuntahallituksen muistio