Metsästäjäliitto muistuttaa ja kannustaa metsästysseuroja vastaamaan EU-komission kyselyyn, jossa selvitetään, onko tarvetta suden suojelutason muuttamiseen. Komissio on kyselyssään todennut, että vastaustietojen perusteella komissio harkitsee tekevänsä ehdotuksen suden suojeluaseman muuttamisesta. Asia on ehdottoman tärkeä meille metsästäjille.

Metsästäjäliitto muistuttaa: Metsästysseuroja pyydetään vastaamaan EU-komission kyselyyn liittyen suden suojelutason muuttamistarpeeseen

13.09.2023 14:11
Metsästäjäliitto muistuttaa ja kannustaa metsästysseuroja vastaamaan EU-komission kyselyyn, jossa selvitetään, onko tarvetta suden suojelutason muuttamiseen. Komissio on kyselyssään todennut, että vastaustietojen perusteella komissio harkitsee tekevänsä ehdotuksen suden suojeluaseman muuttamisesta. Asia on ehdottoman tärkeä meille metsästäjille.

- Metsästäjät ovat jo pitkään edellyttäneet suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamista ja vaatineet säännösten muutosta metsästyksen mahdollistamiseksi. Työtä muutoksen eteen on tehty pitkään mm. järjestämällä kansalaisaloite. Nyt on aika vaikuttaa, kun siihen annetaan mahdollisuus, kannustaa liiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.

Olemme jo 6.9.2023 tiedotteessa pyytäneet seuroja vastaamaan. Uusimme nyt uudelleen kannustuksemme.
- Jäsenet ovat kysyneet meiltä liiton työntekijöiltä, eikö liitto voisi tuottaa valmista tekstiä seurojen käyttöön. Se ei valitettavasti ole mahdollista. Komissio hylkää samasanaiset vastaukset. Jokaisen seuran on nyt itse kuvailtava tuntojaan, taustoittaa Silpola.

Liitto on laatinut tämän tiedotteen loppuun listaa mahdollisista asioista, joita vastauksessa voisi käsitellä. Jokainen seura itse päättää, mitkä ovat tarpeellisia asioita sanoa. Vastaus voi olla pitkä tai lyhyt, tärkeintä on kertoa oman alueen tilanne ja lähitulevaisuuden kehitysnäkymät. Vastaukset on annettava 22. syyskuuta mennessä. Seurat, toimikaa välittömästi, nyt on vaikuttamisen mahdollisuus!

Jotta saamme käsityksen, miten monet metsästysseurat ovat vastaamassa, vastaa oheisen linkin kautta kartoitukseemme. Kysymme vastaako seuranne EU-komission kyselyyn (kyllä / ei) ja taustatietoina seuran nimeä ja piiriä. Seurojen vastuuhenkilöt, vastaattehan, kiitos!
Metsästäjäliiton kartoitus susikyselyyn vastaavien seurojen määrästä

----

EU-komissio on todennut, että sudet aiheuttavat levittäytyessään uusille alueille yhä enemmän konflikteja paikallistasolla karjankasvattajien ja metsästäjäyhteisöjen kanssa. Komissio pyytää nyt paikallisia yhteisöjä, joita metsästysseurat edustavat, vastaamaan kyselyyn ja kertomaan oman alueensa susitilanteesta ja susien vaikutuksista alueella.

Metsästysseuran vastaaminen kyselyyn on erittäin tärkeää, sillä komissio päättää kerättyjen tietojen perusteella, antaako se ehdotuksen muuttaa suden suojelutasoa EU:ssa.

Taustatietona vastaajan on tarpeen tietää, että perimmäisenä esteenä suden kannanhoidolliselle metsästykselle ja poikkeuslupien myöntämiselle on EU:n luontodirektiivi ja sen lajiliitteet. Susi on Suomen osalta määritetty poronhoitoalueen ulkopuolella liitteeseen IV eli tiukasti suojelluksi lajiksi.  Susi tulisi saada siirrettyä luontodirektiivin liitteeseen V (metsästettävät lajit), jolloin poikkeuslupien myöntäminen olisi huomattavasti vapaampaa ja joustavampaa (kuten Suomen poronhoitoalueella). Lajiliitesiirrosta ei kuitenkaan voida Suomessa päättää kansallisesti, vaan aloitevalta asiassa on EU-komissiolla, joka on tämän kyselyn toimeenpanijataho.

Kyselyyn vastataan (suomeksi tai ruotsiksi) vapaamuotoisesti sähköpostilla osoitteeseen EC-WOLF-DATA-COLLECTIONatec.europa.eu 22. syyskuuta mennessä. Linkki alkuperäiseen komission tiedotteeseen: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_23_4330

Kuvailkaa vastauksessanne esimerkiksi seuraavat asiat (ei ole välttämätöntä vastata kaikkiin otsikoihin, toimi harkintasi mukaan):

 • Metsästysseuran toiminta-alueen sijainti ja luonnehdinta
  • Missä päin Suomea metsästysseura toimii (mainitse maakunta ja kunta)
  • Etäisyydet lähimpiin kaupunkeihin
  • Seuran toiminta-alueen kuvaus: taajamat, haja-asutus, metsä- ja peltoalueiden osuus karkeasti
 • Metsästysseuran toiminta
  • Seuran metsästystoiminnan kuvaus tiiviisti omin sanoin: On hyvä tuoda esiin, että metsästys on riistaluonnonvaran kestävää hyödyntämistä ja tiettyjen lajien kohdalla riistahallinnon ohjaaman kannansäätelytehtävän toteuttamista
  • Kuvatkaa metsästyskoirien käytön tärkeys ja välttämättömyys seuran metsästystoiminnassa (hirvieläinten kannansäätelytehtävän onnistuminen, eettiset syyt, metsästyskulttuuriperinnön ylläpitäminen jne.)
  • Muu jäsenistön ja/tai paikallisyhteisön hyvinvointia tukeva toiminta; virkistys, taloudellinen tuki
 • Susitilanne seuran toiminta-alueella
  • Onko alueellanne esiintyvät sudet satunnaisia kulkijoita vai vakiintunut pari- tai laumareviiri?
  • Jos seuranne alueella on susireviiri, niin onko se näkemyksenne mukaan huomioitu tuoreimmassa kanta-arviossa (linkki susikanta-arvioon http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-744-0 )
  • Näkemyksenne susien määrän kehityksestä viimeisen kymmenen vuoden ajalta seuran alueella
 • Sosiaaliset vaikutukset ja turvallisuus
  • Onko toiminta-alueella esiintynyt sudesta aiheutuvia uhkatilanteita ihmisten turvallisuudelle (voi liittää linkin, jos tapaus on ollut mediassa)
  • Vaikuttaako susien läsnäolo muuten jäsenistön ja heidän lähipiirinsä luonnonkäyttöön (tässä muu kuin metsästys)
  • Vaikuttaako suden läsnäolo metsästyksen toteutukseen (esim. metsästäjien omat turvallisuushuolet)
 • Metsästyskoirat ja riistakannat  
  • Onko toiminta-alueella tapahtunut susien aiheuttamia metsästyskoiravahinkoja; määrät ja ajankohdat
   • Ellei ole, niin onko näkemyksenne mukaan kuitenkin koiravahinkojen riski olemassa
  • Onko suden saalistuksella tai läsnäololla näkemyksenne mukaan ollut vaikutusta riista- tai muihin eläinkantoihin seuranne alueella
 • Tuotanto- tai kotieläinvahingot
  • Onko toiminta-alueelta tiedossanne susien aiheuttamia tuotanto- tai kotieläinvahinkoja; määrät ja ajankohdat
  • Metsästysseuran mahdollinen rooli tuotanto- tai kotieläinvahinkojen ehkäisyssä
 • Susitilanteen ratkaisuehdotukset komissiolle
  • ​​​Suden liitesiirto luontodirektiivin liitteeseen V
  • Muut mahdolliset ajatukset tilanteen kohentamiseksi

Kyselyä saa jakaa eteenpäin sopiville tahoille.