Poliisihallinnossa on elokuun alusta tullut voimaan uusi Ampuma-aselupakäytäntöjen yhtenäistäminen -ohje, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa poliisilaitosten käytäntöjä aselupa-asioissa

Poliisi yhdenmukaistaa ampuma-aselupakäytäntöjä – Metsästäjän kannattaa tutustua ohjeeseen

03.08.2022 14:25
Poliisihallinnossa on elokuun alusta tullut voimaan uusi Ampuma-aselupakäytäntöjen yhtenäistäminen -ohje, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa poliisilaitosten käytäntöjä aselupa-asioissa

Poliisilta on vaadittu lupamenettelyiden yhtenäistämistä, jotta aseluvanhakijoita kohdeltaisiin yhdenvertaisesti eri puolilla maata. Asia on kirjattu myös nykyisen hallituksen hallitusohjelmaan muodossa ”Aselupakäytännöt yhdenmukaistetaan niin, ettei aselainsäädäntö kiristy”. Kohtelussa on saattanut olla huomattaviakin eroja niin aseluvan myöntämisessä kuin sen peruuttamisessa riippuen lupakäsittelyn paikkakunnasta.

Yhtenäistämisohjeen luonnos oli viime vuonna lausuttavana laajasti eri harrastajajärjestöissä. Lue Metsästäjäliiton lausunto viime vuodelta tästä. Ohjeeseen saatiin muun muassa maininta vieraslajiasetuksesta sekä parannuksia metsästysaseiden kaliiperimäärityksiin. Ohje jättää kuitenkin edelleen harkintavaltaa lupakäsittelijälle ja Metsästäjäliitto toivoo ohjeen parantavan myös asiakaspalvelun laatua lupakanslioissa. Samalla on tärkeää, että myös luvanhakijan on mahdollista tutustua itse ohjeeseen ja arvioida omaa tilannettaan luvanhakijana.

Valtaosa aseluvan hakijoista saa asiassaan myönteisen päätöksen. Joskus on kuitenkin tarpeen tehdä kielteinen päätös tai liittää myönnettävään lupaan ehtoja. Ohjeen liitteissä taas listataan tyypillisiä tekoja – rikoksia, rikkomuksia, epätoivottavaa käyttäytymistä – joilla voi olla vaikutusta luvan saamiseen tai sen peruuttamiseen. Julkisesti nähtävillä olevan ohjeen toivotaan näin myös osaltaan lisäävän poliisin aselupaharkinnan läpinäkyvyyttä.

Myös voimassa olemassa oleva aselupa on mahdollista peruuttaa.

Ohjeessa on esimerkinomaisesti listattuna sellaisia ampuma-aseita, joiden ainakin katsotaan soveltuvan hyvin ampuma-aselain mukaisiin hyväksyttäviin käyttötarkoituksiin. Tärkeä seikka Metsästäjäliiton mielestä on myös se, että jo luvitettujen aseiden lukumäärä ei saa olla peruste uuden aseluvan myöntämiselle tai luvan epäämiselle. Ohjeen voimassaoloajaksi on merkitty 1.1.2022- 31.7.2027.

Poliisihallituksen ohje: Ampuma-aselupakäytäntöjen yhtenäistäminen (html-muodossa)

Ohjeen liite 1 Estevaikutukset (html-muodossa)

Ohjeen liite 2 Perusteet luvan peruuttamiselle (html-muodossa)

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jussi Partanen
Jussi Partanen
metsästysampumapäällikkö
+358 40 845 1572