EU-komissio on todennut, että sudet aiheuttavat levittäytyessään uusille alueille yhä enemmän konflikteja paikallistasolla karjankasvattajien ja metsästäjäyhteisöjen kanssa. Komissio pyytää nyt paikallisia yhteisöjä, joita metsästysseurat edustavat, vastaamaan kyselyyn ja kertomaan oman alueensa susitilanteesta ja susien vaikutuksista alueella.

Metsästysseuroja pyydetään vastaamaan EU-komission kyselyyn liittyen suden suojelutason muuttamistarpeeseen

06.09.2023 12:15
EU-komissio on todennut, että sudet aiheuttavat levittäytyessään uusille alueille yhä enemmän konflikteja paikallistasolla karjankasvattajien ja metsästäjäyhteisöjen kanssa. Komissio pyytää nyt paikallisia yhteisöjä, joita metsästysseurat edustavat, vastaamaan kyselyyn ja kertomaan oman alueensa susitilanteesta ja susien vaikutuksista alueella.

Metsästysseuran vastaaminen kyselyyn on erittäin tärkeää, sillä komissio päättää kerättyjen tietojen perusteella, antaako se ehdotuksen muuttaa suden suojelutasoa EU:ssa.

Taustatietona vastaajan on tarpeen tietää, että perimmäisenä esteenä suden kannanhoidolliselle metsästykselle ja poikkeuslupien myöntämiselle on EU:n luontodirektiivi ja sen lajiliitteet. Susi on Suomen osalta määritetty poronhoitoalueen ulkopuolella liitteeseen IV eli tiukasti suojelluksi lajiksi.  Susi tulisi saada siirrettyä luontodirektiivin liitteeseen V (metsästettävät lajit), jolloin poikkeuslupien myöntäminen olisi huomattavasti vapaampaa ja joustavampaa (kuten Suomen poronhoitoalueella). Lajiliitesiirrosta ei kuitenkaan voida Suomessa päättää kansallisesti, vaan aloitevalta asiassa on EU-komissiolla, joka on tämän kyselyn toimeenpanijataho.

Kyselyyn vastataan (suomeksi tai ruotsiksi) vapaamuotoisesti sähköpostilla osoitteeseen EC-WOLF-DATA-COLLECTIONatec.europa.eu 22. syyskuuta mennessä. Linkki alkuperäiseen komission tiedotteeseen: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_23_4330

Kuvailkaa vastauksessanne esimerkiksi seuraavat asiat:

 • Metsästysseuran toiminta-alueen sijainti ja luonnehdinta
  • Missä päin Suomea metsästysseura toimii (mainitse maakunta ja kunta)
  • Etäisyydet lähimpiin kaupunkeihin
  • Seuran toiminta-alueen kuvaus: taajamat, haja-asutus, metsä- ja peltoalueiden osuus karkeasti
 • Metsästysseuran toiminta
  • Seuran metsästystoiminnan kuvaus tiiviisti omin sanoin: On hyvä tuoda esiin, että metsästys on riistaluonnonvaran kestävää hyödyntämistä ja tiettyjen lajien kohdalla riistahallinnon ohjaaman kannansäätelytehtävän toteuttamista
  • Kuvatkaa metsästyskoirien käytön tärkeys ja välttämättömyys seuran metsästystoiminnassa (hirvieläinten kannansäätelytehtävän onnistuminen, eettiset syyt, metsästyskulttuuriperinnön ylläpitäminen jne.)
  • Muu jäsenistön ja/tai paikallisyhteisön hyvinvointia tukeva toiminta; virkistys, taloudellinen tuki
 • Susitilanne seuran toiminta-alueella
  • Onko alueellanne esiintyvät sudet satunnaisia kulkijoita vai vakiintunut pari- tai laumareviiri?
  • Jos seuranne alueella on susireviiri, niin onko se näkemyksenne mukaan huomioitu tuoreimmassa kanta-arviossa (linkki susikanta-arvioon http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-744-0 )
  • Näkemyksenne susien määrän kehityksestä viimeisen kymmenen vuoden ajalta seuran alueella
 • Sosiaaliset vaikutukset ja turvallisuus
  • Onko toiminta-alueella esiintynyt sudesta aiheutuvia uhkatilanteita ihmisten turvallisuudelle (voi liittää linkin, jos tapaus on ollut mediassa)
  • Vaikuttaako susien läsnäolo muuten jäsenistön ja heidän lähipiirinsä luonnonkäyttöön (tässä muu kuin metsästys)
  • Vaikuttaako suden läsnäolo metsästyksen toteutukseen (esim. metsästäjien omat turvallisuushuolet)
 • Metsästyskoirat ja riistakannat  
  • Onko toiminta-alueella tapahtunut susien aiheuttamia metsästyskoiravahinkoja; määrät ja ajankohdat
   • Ellei ole, niin onko näkemyksenne mukaan kuitenkin koiravahinkojen riski olemassa
  • Onko suden saalistuksella tai läsnäololla näkemyksenne mukaan ollut vaikutusta riista- tai muihin eläinkantoihin seuranne alueella
 • Tuotanto- tai kotieläinvahingot
  • Onko toiminta-alueelta tiedossanne susien aiheuttamia tuotanto- tai kotieläinvahinkoja; määrät ja ajankohdat
  • Metsästysseuran mahdollinen rooli tuotanto- tai kotieläinvahinkojen ehkäisyssä
 • Susitilanteen ratkaisuehdotukset komissiolle
  • ​​​Suden liitesiirto luontodirektiivin liitteeseen V
  • Muut mahdolliset ajatukset tilanteen kohentamiseksi

Kyselyä saa jakaa eteenpäin sopiville tahoille.

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Ere Grenfors
Ere Grenfors
luonnon- ja riistanhoitopäällikkö
+358 50 569 8916
seuratoiminta, lakiasiat