Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta piti tänään 20.9.2022 tiedotustilaisuuden valiokunnan mietinnöistä liittyen kansalaisaloitteisiin. Valiokunta otti myönteisen kannan ”Suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen ja susivahinkojen estäminen” -kansalaisaloitteeseen. Suden kannanhoidollinen metsästys halutaan maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön mukaan mahdollistaa. Metsästäjäliitto kiittää valiokuntaa perinpohjaisesta työstä ja positiivisesta kannanotosta sekä toivoo, että eduskunta tulee sen hyväksymään.

Metsästäjäliitto kiittää maa- ja metsätalousvaliokuntaa positiivisesta susimietinnöstä

20.09.2022 14:41
Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta piti tänään 20.9.2022 tiedotustilaisuuden valiokunnan mietinnöistä liittyen kansalaisaloitteisiin. Valiokunta otti myönteisen kannan ”Suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen ja susivahinkojen estäminen” -kansalaisaloitteeseen. Suden kannanhoidollinen metsästys halutaan maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön mukaan mahdollistaa. Metsästäjäliitto kiittää valiokuntaa perinpohjaisesta työstä ja positiivisesta kannanotosta sekä toivoo, että eduskunta tulee sen hyväksymään.

Päätösehdotukseen sisältyy viisikohtainen lausuma, jossa eduskunta ensinnäkin edellyttää, että valtioneuvosto vaikuttaa Euroopan unioniin siten, että susi siirretään luontodirektiivin liitteestä IV (tiukasti suojellut lajit) liitteeseen V (metsästettävät lajit).

Edelleen valiokunta esittää eduskunnan hyväksyttäväksi edellytyksen, että suden suotuisa suojelutaso ei voi perustua pelkkään genetiikkaan, vaan kokonaiskestävyyden kannalta on otettava huomioon turvallisuus ja sosiaalinen kestävyys sekä sosiaaliset ja taloudelliset seikat sekä koiran avulla tapahtuvan metsästyskulttuurin säilyminen.

Valiokunta esittää myös, että eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto valmistelee esityksen metsästyslain 41 a §:n muuttamisesta siten, että se annetaan viimeistään marraskuussa. Kannanhoidolliset luvat tulee myöntää niin ajoissa, että mahdollinen muutoksenhaku huomioiden ne ovat käytössä metsästysaikana. Myös vahinkoperusteisten poikkeuslupien myöntämistä sujuvoitetaan ja niitä koskevat valitukset käsitellään kiireellisenä.

Valiokunta esittää lopuksi eduskunnalle, että se edellyttää, että maa- ja metsätalousministeriö seuraa kuluvana syksynä alkavalla metsästyskaudella rikoslain 4 luvun 5 §:n säännösten toimivuutta suhteessa uhkaa tai vaaraa aiheuttavan suden poistamiseen sekä selkiyttää pakkotilasääntelyn soveltamista kansalaisille suunnatuin ohjein ja neuvoin. Näitä toimenpiteitä koskeva selvitys tulee esittää eduskunnalle 28.2.2023 mennessä.

Metsästäjäliiton mukaan suden kannanhoidollinen metsästys pohjautuu yhteistyössä eri osapuolten kanssa luotuun kannanhoitosuunnitelmaan, jonka avulla riistaeläinkannoista huolehditaan pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti. Hoitosuunnitelmissa kuvataan ja perustellaan tarvittavat kannanhoitotoimenpiteet, joissa otetaan huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset vaatimukset sekä alueelliset ja paikalliset erityispiirteet. Karhun ja ilveksen osalta menestyksekäs samanaikainen kannanhoidollinen metsästys ja kantojen kasvu ovat mahdollisia myös suden osalta niin, että suden ihmis- ja koirapelkoa pystytään pitämään yllä.

Sutta koskevan kansalaisaloitteen tekivät yhteistyössä Metsästäjäliitto, MTK, SLC ja useat metsästyskoirajärjestöt loppukesästä 2020. Kansalaisaloite sai taakseen vaadittavat 50 000 allekirjoitusta lähes ennätysajassa eli alle viikossa.

Lisätietoja:

https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Maa--ja-metsatalousvaliokunta-Kannanhoidollista-sudenmetsastyst%C3%A4-tarvitaan-Suomessa.aspx

 

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jaakko Silpola
Jaakko Silpola
toiminnanjohtaja, vt. viestintäpäällikkö
+358 50 406 4836