Uusi hallitusohjelma toteaa, että hallitus on metsästysmyönteinen ja että metsästys on arvokas osa suomalaista elämänmuotoa. Ohjelman mukaan metsästyksen yhteiskunnallinen merkitys tunnustetaan ja sen tulevaisuus turvataan.

Metsästäjäliitto kiittää hallitusta metsästysmyönteisestä hallitusohjelmasta

16.06.2023 18:16
Uusi hallitusohjelma toteaa, että hallitus on metsästysmyönteinen ja että metsästys on arvokas osa suomalaista elämänmuotoa. Ohjelman mukaan metsästyksen yhteiskunnallinen merkitys tunnustetaan ja sen tulevaisuus turvataan.

Metsästäjäliitto kiittää hallituksen muodostaneita puolueita metsästysmyönteisestä hallitusohjelmasta. Se sisältää useita metsästäjien toivomia asioita, joita Metsästäjäliitto on vuosien ajan pyrkinyt edistämään omalla tavoiteohjelmallaan, iloitsee Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg.

Metsästysasioita hallinnoivan maa- ja metsätalousministeriön ministeri tulee Suomen Kristillisdemokraatit -puolueesta.

Metsästäjäliitto koosti hallitusohjelman metsästystä koskevat kirjaukset:

Uusi hallitusohjelma pyrkii turvaamaan suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen lainsäädännöllä. Hallitusohjelman mukaan suurpetopolitiikkaa on hoidettava tavalla, joka huomioi myös sosiaalisen kestokyvyn. Eduskunnan päätöksen mukaisesti työtä suden kannanhoidollisen metsästyksen mahdollistamiseksi jatketaan.  

Hallitusohjelman mukaan tarpeettomat metsästysrajoitukset elinvoimaisten lajien, kuten merimetson ja valkoposkihanhen osalta poistetaan ja lajit siirretään metsästyslain piiriin. Hallitus aikoo vaikuttaa siihen, että lajit siirretään lintudirektiivin tiukasti suojeltujen lajien listalta. Ohjelma linjaa myös, että poikkeusluvalla haltuun otettujen lintujen lihaa on voitava hyödyntää.

Hallitus kehittää metsästysmahdollisuuksia

Hallitus aikoo mahdollistaa sellaisten lajien metsästyksen ja hyödyntämisen, joiden kanta on riittävän vahva ja joista on haittaa luonnolle ja ihmisille. Elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi ja vesilintukantojen suojelemiseksi ryhdytään toimiin muun muassa naakka- ja variskantojen säätelemiseksi.

Hylkeiden metsästystä merialueilla tehostetaan vaelluskalakantojen turvaamiseksi ja ammattikalastajien toimintaedellytysten parantamiseksi. Hallitus toimii aktiivisesti Euroopan unionissa, jotta Suomi saa poikkeusluvan hyljetuotteiden kaupalliseen hyödyntämiseen.

Hallitusohjelmassa tunnistetaan metsästyksen ja erätoiminnan merkitys liikunnan lisäämisessä. Metsästyksen ja luonnonsuojelun välistä vastakkainasettelua torjutaan, eikä metsästysmahdollisuuksia kavenneta perusteetta esimerkiksi luonnonsuojelualueilla. Ohjelmassa todetaan, että metsästäjien tekemä riistanhoitotyö on tärkeä osa luonnonsuojelua ja parantaa luonnon monimuotoisuutta. Hallitus tarkastelee mahdollisuuksia sovittaa yhteen metsästystä ja muuta luonnonsuojelualueiden virkistyskäyttöä.

Hallitusohjelmaan on kirjattu myös, että metsästysmuistojen maahantuonnissa noudatetaan kansainvälisiä sopimuksia ja arvioidaan suurpetojen haaskaruokinnan tarkoituksenmukaisuutta ja mahdollisia rajoituksia.

Ampumaratojen määrä kasvaa ja harjoittelussa tarpeelliset lyijyluodit halutaan pois EU-lyijykiellosta

Hallitus turvaa Suomen ampumaratojen toiminnan ja edistää uusien ampumaratojen perustamista. Ulkoampumaratojen määrän tavoite on noin 1 000 ampumarataa vuosikymmenen loppuun mennessä. Metsästäjäliiton mukaan ratoja on nyt 650. Hallitus aikoo sujuvoittaa ampumaratoja koskevia ympäristölupaprosesseja sekä lainsäädäntöä.

Hallitus vaikuttaa EU:n lyijynkäyttökiellon valmisteluihin siten, ettei se haittaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintaedellytyksiä. Vapaaehtoinen maanpuolustus ja maanpuolustusvalmiuksia tukeva urheiluammunta tulee hallitusohjelman mukaan rajata kiellon soveltamisalan ulkopuolelle. Hallitus aikoo toimia aktiivisesti ampumaratojen saamiseksi pois rajoituksen piiristä, eikä hyväksy EU:n lyijynkäyttökiellon ja -rajoitusten laajentamista luoteihin.

Lisätietoja

Tuomas Hallenberg
Tuomas Hallenberg
puheenjohtaja
+358 40 528 6069
Jaakko Silpola
Jaakko Silpola
toiminnanjohtaja, vt. viestintäpäällikkö
+358 50 406 4836