Korkeimman hallinto-oikeuden karhun kannanhoidollista metsästystä koskevat päätökset ovat johtaneet siihen, että kaikkien suurpetojen metsästys on käynyt Suomessa käytännössä mahdottomaksi. Sen vuoksi Suomen suurpetolainsäädäntöä tulisi Metsästäjäliiton mielestä selkeyttää ja vahvistaa Ruotsin mallin mukaisesti. Näin sosioekonomiset ja alueelliset tarpeet tulisivat huomioiduiksi luontodirektiivin edellyttämällä tavalla. Suurpetojen poikkeuslupapäätökset voitaisiin metsästyslaissa jakaa vahinko- ja kannanhoidollisella perusteella annettaviin poikkeuslupiin. Samalla kannanhoidollisen metsästyksen edellytykset ja perusteet olisi kirjoitettava auki kansalliseen lainsäädäntöön.

Kattava remontti suurpetojen lainsäädäntöön ja hallinnointiin

29.11.2023 13:25
Korkeimman hallinto-oikeuden karhun kannanhoidollista metsästystä koskevat päätökset ovat johtaneet siihen, että kaikkien suurpetojen metsästys on käynyt Suomessa käytännössä mahdottomaksi. Sen vuoksi Suomen suurpetolainsäädäntöä tulisi Metsästäjäliiton mielestä selkeyttää ja vahvistaa Ruotsin mallin mukaisesti. Näin sosioekonomiset ja alueelliset tarpeet tulisivat huomioiduiksi luontodirektiivin edellyttämällä tavalla. Suurpetojen poikkeuslupapäätökset voitaisiin metsästyslaissa jakaa vahinko- ja kannanhoidollisella perusteella annettaviin poikkeuslupiin. Samalla kannanhoidollisen metsästyksen edellytykset ja perusteet olisi kirjoitettava auki kansalliseen lainsäädäntöön.

Nykyinen valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista on puutteellinen kannanhoidollisten poikkeuslupien edellytysten arvioinnin osalta. Puute olisi korjattavissa säätämällä Ruotsin mallin mukainen suurpetoasetus. Siinä olisi yhtenä asiana esimerkiksi paikallisuuden huomiointi. Riistaneuvostot ja muut paikallisyhteisöt olisivat keskeisiä lausunnon antajia arvioitaessa paikallisalueen sosioekonomisesti kestäviä suurpetomääriä ja suotuisan suojelun tason saavuttamista tai ylläpitämistä.

Paikalliset sosiaaliset ja taloudelliset näkemykset sekä suurpetojen paikallinen määrä arvioitaisiin suurpetoalueittain, joita Ruotsissa on neljä. Ruotsissa arvioinnin tekee erikseen nimetty yhteistoimintaneuvosto. Malli olisi tarpeen ottaa käyttöön myös Suomessa, jotta suurpetojen suojelun rinnalla pystyttäisiin huomioimaan paikallisten ihmisten tarpeet lain ja oikeuden näkökulmasta pitävällä tavalla luontodirektiivin kirjausten mukaisesti.

Valtioneuvoston olisi edelleen mahdollista antaa eduskunnalle riistantutkimukseen perustuva suurpetoihin liittyvät sosiaaliset ja taloudelliset tarpeet huomioiva selonteko Suomen suurpetopolitiikasta.

Kansainvälisen lakitoimiston lausunto osoittaa mahdollisuudet lain kehittämiseen

Luontodirektiivi ja yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöt mahdollistavat suurpetoja koskevan lainsäädännön kehittämisen Suomessa, osoittaa Metsästäjäliiton kansainväliseltä Stibbe-lakitoimistolta tilaama selvitys. EU-jäsenvaltio voi suurpetojen suojelua koskevaa luontodirektiiviä toteuttavassa lainsäädännössään sisällyttää lakiin direktiivissäkin mainittuja sosioekonomisia ja paikallisuutta koskevia lisäyksiä. Näin on tehty myös Ruotsin metsästysasetuksessa, jonka mukaan Ruotsin ympäristönsuojeluvirasto saa sisällyttää poikkeuslupiin ehtoja, jotka ovat tarkoituksenmukaisia ​​tiheiden suurpetopopulaatioiden esiintymisen aiheuttamien haittojen kannalta.

Raportti osoittaa edelleen, että suurpetojen suojelusta voi poiketa ja kannanhoidollisen metsästyksen poikkeuslupia voidaan tietyin edellytyksin myöntää, vaikka kyseessä olevan lajin suojelun taso olisi epäsuotuisa. Suomessa on myös keskusteltu mahdollisista EU:n uhkasakoista, mutta raportin mukaan sellaista riskiä ei käytännössä ole.

Metsästäjäliiton ajankohtainen videotervehdys jäsenille

Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg ja toiminnanjohtaja Jaakko Silpola päivittävät suurpetojen kannanhoidollista tilaa marraskuussa 2023.

  • 00:00 Suurpetoasiat puhuttavat ja tilanne on käynyt hyvin hankalaksi
  • 00:30 Suurpetometsästys on jumissa lain puutteiden ja oikeuden päätösten myötä
  • 1:44 Esitämme Suomeen Ruotsin mallia
  • 3:44 Miten Ruotsin malli saadaan tehdyksi
  • 5:48 Ymmärrämme jäsenten harmin ja toivottomuuden tunteen, mutta toivomme malttia
  • 9:03 Liitto tekee aktiivista edunvalvontaa joka päivä. Meillä on poliittinen tuki asiallamme. On löydettävä teknisiä lain ja hallinnon kehittämisen ratkaisuja ja niitä löytyy Ruotsista

Lakiasiaintoimisto Stibbe on johtava, riippumaton ja kansainvälinen asianajotoimisto, jolla on toimistot Brysselissä, Lontoossa, Amsterdamissa ja Luxemburgissa. Yritys on tarjonnut korkealaatuista oikeudellista neuvontaa asiakkaille monilla käytännön aloilla. Yritys on mm. avustanut jäsenvaltioiden hallituksia EU:n luonnonsuojelulainsäädännön tulkinnassa.

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jaakko Silpola
Jaakko Silpola
toiminnanjohtaja, viestintäpäällikkö
+358 50 406 4836
Ere Grenfors
Ere Grenfors
luonnon- ja riistanhoitopäällikkö
+358 50 569 8916
seuratoiminta, lakiasiat