Metsästäjäliitolta neuvot karhun poikkeuslupahakemuksen laatimiseen | Suomen Metsästäjäliitto

Metsästäjäliitolta neuvot karhun poikkeuslupahakemuksen laatimiseen

19.04.2023 12:50

Suomen Metsästäjäliitto on laatinut neuvonnallisen muistilistan karhun poikkeuslupahakemuksen laatimiseen. Hakijan on esitettävä selvitys hakemuksensa perusteista ja muutoinkin myötävaikutettava vireille panemansa lupa-asian selvittämiseen. Hakijan keskeisiä velvollisuuksia on esittää selkeästi tiedot siitä, ketkä ovat hakijana, minkälaisen alueen hakijan hakemuksen perustana olevat metsästysoikeudet kattavat ja minkälaista määrää suurpetoja koskevia poikkeuslupia hakija hakee. Metsästäjäliiton neuvot hakemuksen täyttämiseen löytyvät täältä: Ohjeita hakijalle sekä uutisen alta linkkeinä. Suositeltu karhun poikkeuslupahakemuksen hakuaika on huhtikuussa 2023.

Oikeuksien huomioitava Bernin sopimuksen linjaukset

Karhun kannanhoidollisen metsästyksen oikeudellinen sääntely perustuu Bernin sopimukseen, joka on Suomessa saatettu voimaan 1986. Euroopan unionin direktiivi luontotyyppien ja luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta ja EU tuomioistuimen kannanotot toteuttavat Bernin sopimusta, mutta alkuperäinen linjaus tulee siis Bernin sopimuksesta. Täydentävää ohjeistusta antaa Bernin sopimuksen pysyvä komitea. Komitean yksi asiantuntijaryhmä on keskittynyt suurpetoihin ja se on toiminut läheisessä yhteistyössä eurooppalaisten suurpetotutkijoiden kanssa, joiden toimielin on Large Carnivore Initiative for Europe - www.lcie.org.

Metsästäjäliitto katsoo, että Suomen hallintotuomioistuimet ja korkein hallinto-oikeus ovat tehneet vakavan virheen jättäessään huomiotta Bernin sopimuksen ja sen pysyvän komitean kannanotot antaessaan suurpetoja koskevia ratkaisujaan. Bernin sopimuksen pysyvä komitea on omaksunut suosituksellaan populaatiotasoisen kannanhoidon, joka tarkoittaa korotetusti sitä, että suojelu ei kohdistu yksittäisiin eläimiin ja se sallii myös suurpetojen metsästyksen ja asiaa arvioitaessa kiinnitetään myös huomiota sosiaalisiin seikkoihin.

Bernin sopimuksen pysyvän komitean suositus perustuu LCIE-tutkijaryhmän kannanottoon. Tavoitteena on mm. Huomioida pitkäaikaisten metsästystraditioiden säilyminen maaseudulla; Hyväksynnän lisääminen metsästäjien keskuudessa, jos he voivat kokea suurpedot metsästettävinä lajeina tai tulonlähteinä ennemmin kuin kilpailijoina; Lisätä suurpetojen kanssa elämään joutuvien ihmisten tilanteen hallinnan tunnetta.

Kannanotto myös haluaa mahdollistaa suurpetokantojen pitämisen sellaisissa tiheyksissä, että vahingot karjataloudelle ja riistaeläimille pysyvät siedettävällä tasolla ja auttaa ylläpitämään suurpetojen ihmisarkuutta, mikä vähentää suurpetojen aiheuttamia vaara- ja vahinkotilanteita. Alueilla, missä suurpetokannat ovat vahvistumassa, suosituksena on auttaa vahvistamaan pitkällä tähtäimellä suurpetokantojen hyväksyttävyyttä, kun kantojen vahvistaminen tapahtuu kontrolloidusti.

LCIE vastustaa vahvasti laitonta tappamista kaikissa olosuhteissa ja ymmärtää, että se on merkittävin uhka suurpetokantojen selviämiselle monilla alueilla. LCIE uskoo, että verotuksen kestävien kantojen laillisen metsästyksen salliminen auttaa vähentämään laitonta tappamista, jos paikalliset ihmiset tuntevat, että he ovat mukana kannansäätelyssä.

Edellä todetusta säätelystä löytyy Metsästäjäliiton sivulta asiaa perusteleva muistio. Liitto neuvoo, että karhun metsästyksen poikkeusluvan hakijat linkittävät muistion lupahakemuksensa perusteluksi.

Lisätietoja:

  • luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors, puh. 0505698916
  • juristi Jarmo Kiuru, puh. 0405033017

Ohjeita hakijalle (sivulta löytyy myös ladattava word-tiedosto)

Oikeudellisia näkökulmia karhun kannanhoidolliseen metsästykseen (PDF) (Koonnut juristi Jarmo Kiuru)