Valtiovarainvaliokunta on lisätalousarviokäsittelyssä osoittanut Suomen Metsästäjäliitolle tukea 100 000 euroa. Avustuksella edistetään vastuullista metsästystä ja monimuotoisuutta tukevaa riistanhoitotyötä myös ensi vuonna.

Metsästäjäliitolle valtionavustusta 100 000 euroa

20.12.2021 15:44
Valtiovarainvaliokunta on lisätalousarviokäsittelyssä osoittanut Suomen Metsästäjäliitolle tukea 100 000 euroa. Avustuksella edistetään vastuullista metsästystä ja monimuotoisuutta tukevaa riistanhoitotyötä myös ensi vuonna.

Mietinnön mukaan järjestö tekee merkittävää ja arvokasta työtä osana kansalaisyhteiskuntaa ympäristötietoisuuden lisäämiseksi, sekä erilaisten luonto- ja ympäristöarvojen toteuttamiseksi.

Luonnon kunnioittaminen on yksi Metsästäjäliiton keskeisistä arvoista ja pitää sisällään luonnon kestävän käytön, monimuotoisuuden vaalimisen sekä riistan- ja luonnonhoidon tukemisen ja edistämisen. Yleisavustusta käytetään ensi vuonna erityisesti riistanhoidon edistämiseen käytännön tasolla. Rahoilla kehitetään myös eettiseen ja kestävään metsästykseen liittyvää viestintää ja metsästäjien koulutusta. Vastuullisen metsästyksen kautta luonnonvarojen kestävä käyttö toteutuu ympäristöä palvelevalla tavalla.

”Avustus on yksi osoitus siitä, että Metsästäjäliitto tunnustetaan nykyään virallisesti valtakunnallisesti merkittävänä sekä luonnonhoito- että nuorisotyötä tekevänä asiantuntijajärjestönä. Liitto on nyt myös tunnustettu ja keskeinen asiantuntijavaikuttaja ympäristökysymyksissä, kuten esimerkiksi lyijyyn liittyvässä valtakunnallisessa keskustelussa”, Metsästäjäliiton luonnon ja riistanhoidon päällikkö Ere Grenfors sanoo ja kiittää myönnetystä avustuksesta.

Riistanhoito on luonnon monimuotoisuuden hoitoa

Metsästäjäliitto työskentelee luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi monin eri tavoin. Lajien elinvoimaisuuden säilymistä vahvistetaan konkreettisilla riistan- ja luonnonhoitotoimenpiteillä. Metsästäjäliitto vetää mm. Mökkiläiset vieraspetopyyntiin -hanketta, jonka tarkoituksena jakaa eettisesti toimivia pienpetoloukkuja kohdealueille ja aktivoida mökkiläisiä pyytämään haitallisia vieraspetoja eli minkkiä ja supikoiraa joko itse tai hyödyntämällä alueen metsästäjiä. 

Metsästäjäliitossa on edistetty jo vuosia sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää metsästystä kosteikoilla eri tavoin. ”Olemme myös tulevana vuonna mukana MMM:n ja YM:n yhteisissä valtakunnallisissa SOTKA- ja HELMI -hankkeissa. Sotka-hankkeessa teemme kiinteää yhteistyötä BirdLife Suomen kanssa, luoden maahamme häirinnältä vapaata vesilintujen levähdysalueverkostoa”, Ere Grenfors kertoo.

Kosteikkojen rakentaminen ja hoito parantaa luonnon kokonaismonimuotoisuutta, josta hyötyvät myös muut kuin riistalajit. Kosteikkotyön tukemisella autamme samalla Itämerta ja muita vesistöjä: vesistöjen tila paranee, rehevöityminen ja umpeenkasvu vähenee ja taantuvat vesilintulajit elpyvät.

Liitto tukee myös ampumaratatoimijoiden yhteistyötä ympäristöasioissa kehittämällä vaikuttamis- ja kehittämissuunnitelmamalleja ampumaratojen huomioimiseksi maakuntakaavoituksessa. Liitto auttaa jäsenseurojaan ampumaratojen ympäristölupaprosesseissa ja tarjoaa asiantuntemustaan kentän käyttöön.

 

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Ere Grenfors
Ere Grenfors
luonnon- ja riistanhoitopäällikkö
+358 50 569 8916
seuratoiminta, lakiasiat