Metsästäjäliitto on saanut 10.8. Suomen riistakeskukselta poikkeusluvan keinovalon ja aseeseen kiinnitettävien yötähtäinlaitteiden käyttöön valkohäntäpeuran metsästyksessä. Lupa on myönnetty yhdeksi vuodeksi ja kattaa valkohäntäpeuran tihentymäalueet Lounais-Suomen suunnalla.

Keinovalo ja yötähtäimet valkohäntäpeuran metsästykseen tihentymäalueilla

11.08.2021 14:00
Metsästäjäliitto on saanut 10.8. Suomen riistakeskukselta poikkeusluvan keinovalon ja aseeseen kiinnitettävien yötähtäinlaitteiden käyttöön valkohäntäpeuran metsästyksessä. Lupa on myönnetty yhdeksi vuodeksi ja kattaa valkohäntäpeuran tihentymäalueet Lounais-Suomen suunnalla.

Suomen Metsästäjäliitto on saanut Suomen riistakeskukselta alkavalle valkohäntäpeuran pyyntikaudelle poikkeusluvan, jonka ansiosta valkohäntäpeurojen tihentymäalueilla on mahdollisuus käyttää keinovaloa tai aseeseen kiinnitettäviä yöammuntaa varten tarkoitettuja tähtäinlaitteita.

Poikkeuslupa on voimassa 1.9.2021–15.2.2022 Helsinki-Tampere-Pori -alueen lounaispuolella poikkeusluvassa mainittujen riistanhoitoyhdistysten alueilla (yhdistysten nimet löytyvät liitteistä). Näiden riistanhoitoyhdistysten alueilla valkohäntäpeuran pyyntilupaa hakeneen seuran tai seurueen koko metsästysalue on käytettävissä riistanhoitoyhdistysten rajoista riippumatta.

Poikkeusluvan piirin voivat Metsästäjäliiton kautta hakeutua niin liiton jäsenseurat kuin liittoon kuulumattomat seurat ja seurueet.

Poikkeusluvan käyttöön hakeutuneen seuran tai seurueen metsästyksenjohtaja vastaa poikkeusluvassa hyväksytyn tekniikan oikeasta luvanmukaisesta käytöstä ja poikkeusluvalla pyydetyn salliin ilmoittamisesta.

Tekniikoita voi käyttää vain vahtimismetsästyksessä metsästyksen johtajan ennalta hyväksymässä paikassa. Metsästyksen johtaja vastaa poikkeusluvassa hyväksytyn tekniikan oikeasta luvanmukaisesta käytöstä ja poikkeusluvalla pyydetyn saaliin ilmoittamisesta.

−Poikkeuslupaa ei saa käyttää lupaehtojen vastaisesti. Esimerkiksi peltojen valaiseminen pyyntitarkoituksessa tiellä ajellen ei ole sallittua, Metsästäjäliiton kenttämestari Chris Karppinen muistuttaa.

Ilman poikkeuslupaa metsästyslaki kieltää pääsääntöisesti valojen ja yötähtäinten käytön metsästyksessä. Keinovaloa ja yötähtäinlaitteita voi käyttää ilman poikkeuslupaa supikoiran pyynnissä ja kiinteää valoa villisian metsästyksessä. Metsästäjäliiton Kymenlaakson piirillä on ollut lisäksi erillinen poikkeuslupa, joka sallii tiukoin ehdoin yötähtäimien käytön alueella villisian pyynnissä.

Metsästäjäliitto tiedottaa pian tarkemmin, miten metsästysseurat ja -seurueet voivat ilmoittautua poikkeusluvan piiriin, miten lupaa hallinnoidaan ja millaisia koulutuksia on tarjolla.

Valkohäntäpeurojen määrä kasvanut jatkuvasti

Valkohäntäpeurakanta on kasvanut pitkään. Vuoden takaisen kantaennusteen vastaisesti kanta on edelleen kasvanut ennätyksellisistä kaatomääristä huolimatta.

Keskustelussa on kritisoitu peurakantojen kasvua ja peurojen aiheuttamia vahinkoja. Metsästäjäliitto on kannustanut pyyntilupamäärän nostoon peurakannan tihentymäalueilla. Vaikka valkohäntäpeura on arvokas ja hieno riistaeläin, tihentymäalueilla peurakantaa on leikattava maa- ja metsätalouden vahinkojen ja tieliikenteen onnettomuuksien vuoksi. Peurakannan paikalliset tiheystavoitteet on määritelty alueellisissa riistaneuvostoissa.

Tulevalle metsästyskaudelle on myönnetty lähes 78 000 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa. Jos kaadetuista peuroista puolet on suositusten mukaisesti vasoja, lupamäärä mahdollistaa jopa noin 100 000 peuran metsästyksen.

Ennätyssuuren kaatomäärän varmistamiseksi Metsästäjäliitto on hakenut poikkeusluvan pyyntimäärien kasvattamisen kokeiluun ja tutkimiseen. Keinovalon ja yötähtäimien käyttö valkohäntäpeuran metsästyksessä on mahdollista vain, kun pyyntiluvan saaja on hakeutunut poikkeusluvan piiriin Suomen Metsästäjäliiton organisoimalla tavalla ja sitoutuu luvan edellyttämään raportointiin. Poikkeusluvan tarkoituksena on auttaa haasteellisen tavoitteen saavuttamisessa varsinkin, jos tuleva talvi olisi vähäluminen.  

Turvallisuudesta ei tule tinkiä

Luvan käsittämiä keinovaloa ja yötähtäinlaitteita voidaan käyttää turvallisuussyistä metsästyksenjohtajan kanssa vain ennalta sovitussa paikassa vahtimismetsästykseen.

Metsästäjäliitto muistuttaa metsästäjiä poikkeusluvassa sallittujen valojen ja yötähtäimien käytön turvallisuudesta:

−Saalis pitää tunnistaa sataprosenttisesti ja taustasektorin on oltava ehdottoman turvallinen. On muistettava kaikki aseen turvalliseen käyttöön liittyvät perussäännöt. Metsästäjien on hyvä tiedottaa jahtialueiden asukkaille käytössä olevista uusista tekniikoista, muistuttaa kenttämestari Karppinen.

Tarpeen mukaan poikkeuslupa myös uudelleen

Poikkeusluvan turvin selvitetään valkohäntäpeurakannan leikkaamisen varmistamista valo- ja yötähtäintekniikkaa käyttäen erityisesti, mikäli talven lumiolosuhteet ovat huonot ja pimeys rajoittaa metsästystä. Poikkeusluvan päätyttyä kyseisen tekniikan käyttö ei ole mahdollista valkohäntäpeuran metsästyksessä. Metsästäjäliitto ei normaalitilanteessa kannata näiden muutoin laissa kiellettyjen tekniikoiden käyttöä.

Metsästäjäliitto haki poikkeuslupaa kolmelle vuodelle valtakunnallisen riistaneuvoston kannattamalla tavalla. Suomen riistakeskus myönsi poikkeusluvan vain tulevalle jahtikaudelle, koska seuraavien vuosien pyyntilupamääriä ei vielä tiedetä. Poikkeusluvassa todetaan, että ensimmäisen kokeiluvuoden tulosten ja raportoinnin perusteella voidaan tarvittaessa myöntää uusi poikkeuslupa uudesta hakemuksesta kokeilun jatkamiseksi.

Lisätietoja:

Metsästäjäliitto tiedottaa ja kouluttaa toimijoita. Tarkentavaa tietoa on saatavilla Metsästäjäliitosta elokuun aikana. Tietoa kootaan valkohäntäpeura-sivuille sitä mukaan, kun tietoa saadaan.

Suomen Metsästäjäliitto
kenttämestari Chris Karppinen, puh. 050 444 1026, chris.karppinenatmetsastajaliitto.fi

HUOM kaikki, jotka olette kiinnostuneita käyttää valkohäntäpeuran metsästyksessä poikkeusluvan turvin yötähtäimiä ja keinovaloa: Älä soita Metsästäjäliittoon, vaan tutustu seuraavaan tiedotteeseen ja nettisivuiltamme (https://metsastajaliitto.fi/metsastajaliitto/vahva-vaikuttaja/valkohantapeura) löytyvään poikkeuslupapäätökseen. Metsästäjäliitto tiedottaa elokuun aikana lisää siitä, kuinka seurat ja seurueet voivat halutessaan ilmoittautua poikkeusluvan piiriin ja kuinka asiaa hallinnoidaan. Tiedotamme myös koulutuksista, joita tullaan järjestämään.

Liitteet: