Metsästäjäliitto on saanut 27.6.2022 Suomen riistakeskukselta uuden poikkeusluvan keinovalon ja aseeseen kiinnitettävien yötähtäinlaitteiden käyttöön valkohäntäpeuran metsästyksessä peuran tihentymäalueelle. Lupa on myönnetty yhdeksi vuodeksi ja kattaa valkohäntäpeuran tihentymäalueet Lounais-Suomen suunnalla samalla laajuudella kuin vuosi sitten.

Keinovalo ja yötähtäimet taas käytettävissä valkohäntäpeuran metsästykseen tihentymäalueilla Lounais-Suomessa

27.06.2022 15:04
Metsästäjäliitto on saanut 27.6.2022 Suomen riistakeskukselta uuden poikkeusluvan keinovalon ja aseeseen kiinnitettävien yötähtäinlaitteiden käyttöön valkohäntäpeuran metsästyksessä peuran tihentymäalueelle. Lupa on myönnetty yhdeksi vuodeksi ja kattaa valkohäntäpeuran tihentymäalueet Lounais-Suomen suunnalla samalla laajuudella kuin vuosi sitten.

Edellisellä jahtikaudella poikkeuslupaa hyödynsi runsaat 300 seuraa ja seuruetta, ja lähes kaikki olivat kiinnostuneita jatkamaan kokeilussa, jos uusi poikkeuslupa myönnetään.

Uusi poikkeuslupa on voimassa 1.9.2022–15.2.2023 Helsinki-Tampere-Pori -alueen lounaispuolella poikkeusluvassa mainittujen riistanhoitoyhdistysten alueilla (yhdistysten nimet löytyvät liitteestä). Näiden riistanhoitoyhdistysten alueilla valkohäntäpeuran pyyntilupaa hakeneen seuran tai seurueen koko metsästysalue on käytettävissä riistanhoitoyhdistysten rajoista riippumatta. Poikkeusluvan piirin voivat Metsästäjäliiton kautta hakeutua niin liiton jäsenseurat kuin liittoon kuulumattomat seurat ja seurueet.

Poikkeuslupamenettely ei jatkune tämän kauden jälkeen

Tutkimusperusteisuudesta johtuen poikkeuslupamenettely ei jatkune useita vuosia, joten ensi kausi jäänee tämän lupamenettelyn viimeiseksi. Metsästäjäliitto ei normaalitilanteessa kannata näiden muutoin laissa kiellettyjen tekniikoiden käyttöä. Poikkeuslupaa haettiin, jotta voidaan verrata edelliseen jahtikauteen nähden, miten tekniikoita osataan ja voidaan hyödyntää, mikäli lumiolosuhteet ovat erilaiset kuin edellisellä jahtikaudella.

Metsästäjäliitto on kannustanut runsaiden pyyntilupamäärien hakemiseen peurakannan tihentymäalueilla. Vaikka valkohäntäpeura on arvokas ja hieno riistaeläin, tihentymäalueilla peurakantaa on leikattava maa- ja metsätalouden vahinkojen ja tieliikenteen onnettomuuksien vuoksi. Peurakannan paikalliset tiheystavoitteet on määritelty alueellisissa riistaneuvostoissa.

Tekniikoita voi käyttää vain poikkeusluvalla

Poikkeusluvan käyttöön hakeutuneen seuran tai seurueen metsästyksenjohtaja vastaa poikkeusluvassa hyväksytyn tekniikan oikeasta luvanmukaisesta käytöstä ja poikkeusluvalla pyydetyn saaliin ilmoittamisesta.

Tekniikoita voi käyttää vain vahtimismetsästyksessä metsästyksen johtajan ennalta hyväksymässä paikassa. Metsästyksen johtaja vastaa poikkeusluvassa hyväksytyn tekniikan oikeasta luvanmukaisesta käytöstä ja poikkeusluvalla pyydetyn saaliin ilmoittamisesta. Metsästäjäliitto muistuttaa, että poikkeuslupaa ei saa käyttää lupaehtojen vastaisesti. Esimerkiksi peltojen valaiseminen pyyntitarkoituksessa tiellä ajellen ei ole sallittua.

Metsästysseurat ja -seurueet voivat ilmoittautua poikkeusluvan piiriin vuoden takaista menettelytapaa noudattaen ennen jahtikautta ja sen aikana. Metsästäjäliitto tiedottaa järjestelyistä kuten luvan piiriin hakeutumisesta elokuun alkupuolella. Poikkeuslupaa hallinnoidaan kuukausi-ilmoituksin samalla tavoin kuin vuosi sitten. Poikkeusluvan päätyttyä kyseisen tekniikan käyttö ei ole mahdollista valkohäntäpeuran metsästyksessä.

Turvallisuudesta ei tule tinkiä

Metsästäjäliitto muistuttaa metsästäjiä poikkeusluvassa sallittujen valojen ja yötähtäimien käytön turvallisuudesta: Saalis pitää tunnistaa sataprosenttisesti ja taustasektorin on oltava ehdottoman turvallinen. On muistettava kaikki aseen turvalliseen käyttöön liittyvät perussäännöt. Metsästäjien on hyvä tiedottaa jahtialueiden asukkaille käytössä olevista tekniikoista.

Tekniikan koettiin parantavan metsästysturvallisuutta

Metsästyskauden 2021-2022 poikkeusluvassa oli mukana 333 metsästysseuraa tai seuruetta eli noin puolet poikkeusluvan alueen toimijoista. Poikkeuslupaa käyttäneet seurat ja seurueet kaatoivat poikkeuslupamenetelmillä peuroistaan 7 % eli vajaat 2000 peuraa. Näistä 61 % kaadettiin keinovalolla ja 39 % yötähtäimiä käyttäen.

Loppuselvitykseen vastanneista toimijoista 83 % koki keinovalon, 72 % valovahvisteisen kiikarin ja 54 % lämpötähtäimen parantavan riistaeläimen tunnistamista. 76 % arvioi keinovalon ja yötähtäinten parantavan eettisen riistalaukauksen ampumista.

Kysyttäessä turvallisuudesta 67 % arvioi keinovalon käytön parantavan metsästysturvallisuutta, 30 % oli sitä mieltä, että ei vaikuta turvallisuuteen ja 3 %, että heikentää turvallisuutta. Yötähtäinten käytön taas 68 % arvioi parantavan metsästysturvallisuutta, 28 % arvioi, että ei vaikuta turvallisuuteen ja 4 %, että heikentää metsästysturvallisuutta. Mikäli keinovalon ja yötähtäinten käyttö on sallittu ainoastaan ennalta sovituissa kyttäyspaikoissa, kuten Metsästäjäliitto edellytti poikkeusluvan piiriin hakeutuneilta toimijoilta, peräti 80 % ajatteli sen parantavan turvallisuutta, 16 %, ettei vaikuta turvallisuuteen ja ainoastaan 0,4 %, että se heikentää turvallisuutta.

Suurin osa vuoden 2021-2022 poikkeuslupaan osallistuneista toimijoista oli kiinnostunut jatkamaan tutkimukseen osallistumista tulevaisuudessa.

Liite: Riistakeskuksen päätös 27.6.2022

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jaakko Silpola
Jaakko Silpola
toiminnanjohtaja, viestintäpäällikkö
+358 50 406 4836