Euroopan parlamentti äänesti 24. marraskuuta yhteisestä päätöslauselmasta liittyen suurpetoihin Euroopassa. Parlamentti kehottaa komissiota laittamaan täytäntöön luontodirektiivin 19 artikla ja avaamaan siten mahdollisuuden direktiivin lajiliitesiirroille.

Euroopan parlamentti vaatii menettelyä suurpetojen suojelutason muuttamiselle

25.11.2022 10:58
Euroopan parlamentti äänesti 24. marraskuuta yhteisestä päätöslauselmasta liittyen suurpetoihin Euroopassa. Parlamentti kehottaa komissiota laittamaan täytäntöön luontodirektiivin 19 artikla ja avaamaan siten mahdollisuuden direktiivin lajiliitesiirroille.

Myös Suomen Metsästäjäliitto vetosi ennen äänestystä suomalaisiin meppeihin, jotta he tukisivat päätöslauselmaa, joka edellyttää Euroopan komissiolta 19 artiklan asianmukaista täytäntöönpanoa.  Esimerkiksi suden statuksen muuttaminen tiukasti suojellusta lajista (liite IV) lähtökohtaisesti metsästettäväksi lajiksi (liite V) voi tapahtua vain komission ehdotuksesta ja neuvoston vahvistamana.

Parlamentin nyt hyväksymä lausuma sisältää edellytykset siihen, että luontodirektiivin lajiliitteitä voisi muuttaa tieteellisin perustein, esimerkiksi lajin kannan merkittävän kasvun vuoksi. Euroopan komissio on tehnyt päätöksen olla esittämättä direktiivin liitemuutoksia kehityksestä huolimatta. Tämä on jyrkästi vastoin direktiivin vaatimusta, jonka mukaan lajit on sisällytettävä liitteeseen IV (tiukka suojelu) vain sillä ehdolla, että niiden tiukka suojelu on tieteellisesti perusteltu.

Suurpetojen siirtäminen liitteestä (tiukka suojelu) toiseen (metsästettävä) ei kuitenkaan muuta jäsenvaltioiden oikeudellista velvoitetta varmistaa lajien suotuisan suojelun taso.

Suurpetojen tiukka suojelu aiheuttaa ongelmia monessa jäsenmaassa

Parlamentin päätös on selkeä viesti komissiolle toimia asiassa, joka on tärkeä erityisesti maaseudun asukkaille ja metsästäjille. Suurpetojen tiukka suojelu on johtanut oikeudellisiin ja hallinnollisiin umpikujiin monessa jäsenvaltiossa. Ongelmana on liian kapea tulkinta EU:n lainsäädännöstä ja suojelujärjestöjen jatkuvat valitukset kansallisilla oikeustasoilla.

Jäsenvaltioiden onkin yhä vaikeampaa täyttää direktiivin mukaiset velvoitteensa näiden lajien suojeluun ja kestävään hoitoon liittyen tarkoituksenmukaisella tavalla. Myöskään taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia näkökohtia sekä alueellisia ja paikallisia erityispiirteitä ei voida nyt ottaa riittävästi huomioon.

Euroopassa menestyneimmät esimerkit onnistuneesta rinnakkaiselosta suurpetojen kanssa tulevat maista, joissa metsästäjät toteuttavat kannanhoidollista metsästystä.

EU:n 27:ssä jäsenvaltiossa elää nykyisin 19 000 sutta ja Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n Punaisella listalla susi on luokiteltu elinvoimaiseksi lajiksi.

Lue lisää >> https://metsastajaliitto.fi/metsastajaliitto/vahva-vaikuttaja/susi

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Ere Grenfors
Ere Grenfors
luonnon- ja riistanhoitopäällikkö
+358 50 569 8916
seuratoiminta, lakiasiat