Metsästäjäliitto on syvästi huolestunut Euroopan komission uudesta ehdotuksesta kieltää metsästys ja virkistyskalastus tiukasti suojatuilla alueilla, joiden olisi katettava vähintään 10 prosenttia EU:n alueesta.

Euroopan komissio haluaa metsästyskiellon kymmenesosalle Suomesta

20.11.2020 14:28
Metsästäjäliitto on syvästi huolestunut Euroopan komission uudesta ehdotuksesta kieltää metsästys ja virkistyskalastus tiukasti suojatuilla alueilla, joiden olisi katettava vähintään 10 prosenttia EU:n alueesta.

Euroopan komissio on tehnyt strategiaehdotuksen, biodiversiteetin eli monimuotoisuuden palauttamiseksi. Strategiassa, joka ulottuu vuoteen 2030, ehdotetaan mm. sitä, että 10 prosenttia joka EU-maan maasta ja merestä olisi suojattava niin, että alueella ei harjoiteta metsätaloutta tai kaivostoimintaa. Erityisen huolestuttavaa on, että myös metsästys ja kalastus kiellettäisiin näillä alueilla.

”On huomattavaa, että metsästys - joka perustuu kestävään käyttöön – rinnastetaan strategiassa kaivostoimintaan. Se, että metsästys ja kalastus kestävinä luonnonkäyttötapoina nähdäänkin nyt luontoa tuhoavina toimintoina, on huolestuttava kehityssuunta. Tämän ajattelutavan muuttamiseksi pitää taistella kaikin keinoin niin kansallisesti kuin kansainvälisesti”, sanoo Metsästäjäliiton luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors.

Komissio haluaa, että vähintään 30 prosenttia kaikesta maa-alasta ja vähintään 30 prosenttia kaikista EU:n meristä olisi suojattuja alueita. Komissio pyrkii suojelemaan erityisesti vanhoja metsiä, mutta myös muita hiiltä sisältäviä ekosysteemejä, kuten turvemaita ja kosteikkoja. Kolmasosa näistä suojelluista alueista (10 prosenttia koko alueesta) on tällöin katettava tiukalla suojelulla, jonka perusajatuksena on se, että luonnonprosessit ja ekosysteemit tulisi jättää koskematta. Komissio mainitsee esimerkkeinä metsätalouden, kaivostoiminnan, metsästyksen ja kalastuksen esimerkkeinä toimenpiteistä, joita ei saisi toteuttaa tiukasti suojatuilla alueilla. Näissä voi kuitenkin olla uusiutuvan energian tuotantoa ja "hallittua" matkailua.

”Tämä on todellinen muutos nykyiseen. Nykyisessä ns. Natura 2000 -järjestelmässä pikemminkin näiden toimien on katsottu lisäävän alueiden arvoa sekä luonnolle että ihmiselle”, Ere Grenfors sanoo.

Metsästys on luonnonhoidon työkalu ja parhaimmillaan sillä pystytään edistämään monimuotoisuutta. On lukuisia esimerkkejä siitä, että tiukasti suojeltujen alueiden monimuotoisuus on köyhtynyt ilman metsästystä. Myös tiukasti suojeltujen ja sittemmin runsastuneiden lajien aiheuttamat ongelmat ympäristöjen monimuotoisuudelle tunnetaan.  Metsästyksellä vaikutetaan haitallisten lajien ja muuhun lajistoon negatiivisesti vaikuttavan lajin kantaan ja niiden aiheuttamiin monimuotoisuutta köyhdyttäviin vaikutuksiin.

Lisätietoja:

Luonnon ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors, puh. 050 569 8916ere.grenforsatmetsastajaliitto.fi

Linkki strategiadokumenttiin

DRAFT TECHNICAL NOTE ON CRITERIA AND GUIDANCE FOR PROTECTED AREAS DESIGNATIONS