Metsästäjäliiton lausunto luonnoksesta MMM:n asetukseksi koskien metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltoa metsästysvuonna 2023-2024

Metsästäjäliiton lausunto luonnoksesta MMM:n asetukseksi koskien metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltoa metsästysvuonna 2023-2024

11.08.2023

Metsästäjäliitto on kuullut kattavasti piirejään liittyen ministeriön nyt lausun-nolla olevaan metsästysaikaesitykseen. Ministeriön esityksen tavoite ja toteu-tus mahdollistaa metsäkanalintujen metsästyspäivien lisääntymisen, mikä taas näkyy riistatalouden tuottaman hyvinvoinnin kasvuna. Tämä nähdään Metsäs-täjäliitossa tervetulleena tavoitteena ja saavutuksena. Metsästysseurat asetta-vat jäsenilleen tyypillisesti omat ajalliset rajoituksensa ja kiintiönsä, joten yli-määräinen ja päällekkäinen sääntely on tarpeetonta. 

Liitto haluaa kuitenkin muistuttaa, että pidempien metsästysaikojen myötä Metsähallituksen lupa-alueille valtion mailla pitää huolehtia riittävät valvontare-surssit kestävän metsästyksen noudattamisen varmistamista varten. Metsäs-tysseurojen hallinnoimilla yksityismailla valvonta koetaan olevan riittävällä ta-solla. Metsästysseurojen vastuu korostuu erityisesti teeren syyssoidinpyynnin mitoittamisessa ja kiintiöinnissä. 

Lue koko lausunto