Metsästäjäliiton lausunto luonnoksesta MMM:n asetukseksi koskien metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltoa metsästysvuonna 2022-2023

Metsästäjäliiton lausunto luonnoksesta MMM:n asetukseksi koskien metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltoa metsästysvuonna 2022-2023

18.08.2022

Teeren osalta esitetään rauhoitusta Varsinais-Suomen maakuntaan. Metsäs-täjäliiton Varsinais-Suomen piirin käsityksen mukaan alueella teerikanta on kuitenkin tehtyjen havaintojen perusteella selvästi vahvistunut edelliseen vuo-teen verrattuna. Rauhoitusesitys selittynee vähäisillä laskettujen riistakolmioi-den määrällä Varsinais-Suomessa, mikä heikkous toki tulisi saada liiton mie-lestä jatkossa kohennettua. Metsästäjäliitto ei näe piiriltään saamiensa tie-tojen perusteella syytä teeren rauhoittamiselle kokonaan Varsinais-Suo-men alueella ja esittää, että teeren metsästysaika piirin alueella on sama maltillinen metsästysaika kuten viime vuonna eli 10.9.- 9.10.

Lisäksi Keski-Suomen maakunnan osalta Metsästäjäliitto esittää sekä met-solle että teerelle metsästysajaksi 10.9. - 10.11. Liitto katsoo, että riistakol-miolaskennoilla todennetuilla Keski-Suomen teeri- ja metsotiheyksillä kahden kuukauden metsästysaika on lajeille kohtuullinen, perusteltu ja myös parem-min linjassa muihin maakuntiin esitettyihin metson ja teeren metsästysaikoihin nähden.

Riistakolmiolaskentojen perusteella voidaan yleisesti todeta, että laskennoilla havaitut lajien tiheydet ja poikasosuudet olivat hyvällä tasolla. Tämä kertoo hy-vin onnistuneesta lisääntymisestä, mikä johtunee muun muassa suotuisista kesän sääolosuhteisesta.

Lue koko lausunto