Metsästäjäliiton lausunto koskien HE 288/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 41 a §:n muuttamisesta

Metsästäjäliiton lausunto koskien HE 288/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 41 a §:n muuttamisesta

29.11.2022

Metsästäjäliitto viittaa asiassa maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön MmVM 7/2022, eduskunnan kirjelmään EK 41/2022 sekä nyt käsillä olevaan hallituksen esitykseen HE 288/2022.

Maa- ja metsätalousvaliokunta on mietinnössään MmVM 7/2022 lausumaehdotuksen kolme perusteluina ilmaissut, että suden kannanhoidollinen metsästys tulisi mahdollistaa myös silloin, jos suotuisaa suojelutasoa ei ole suden osalta vielä saavutettu, jos toimenpiteellä ei aiheuteta haittaa suotuisan suojelutason saavuttamiselle. Eduskunta on sittemmin hyväksynyt lausumaehdotuksen sellaisenaan EK 41/2022 ja hallitus on antanut asiassa esityksen HE 288/2022.

Metsästäjäliitto tukee esitystä, mutta samalla toteaa, ettei hallituksen esityksessä esitetyt muutokset ole riittäviä toimenpiteitä EU-lainsäädännön mukaisen kannanhoidollisen metsästyksen mahdollistamiseksi Suomessa.

Lue koko lausunto