Lausunto koskien Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma

Lausunto koskien Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma

15.01.2021

Metsästäjäliitto näkee luonnonvarojen kestävän käytön, jota myös metsästys luonnonkäyttömuotona edustaa, keskeisenä osana kestävän kasvun ohjelmaa. Puhtaan ja ekologisen riista-saaliin mahdollisimman tarkka hyödyntäminen toimii yhtenä keinona kohti hiilineutraalimpaa kiertotaloutta. Metsästäjät ovat myös mitä keskeisin toimijataho luonnon biologisen monimuotoisuuden ylläpitäjinä. Metsästäjät toimivat laajasti ja aktiivisesti esimerkiksi vieraslajien poistamisessa. Haitallisten vieraslajien kuten supikoiran ja minkin poistamiseen tulee Metsästäjäliiton näkemyksen mukaan lisätä panostusta entisestään. Tämä tulee tapahtua sekä luonnonsuojelualueella että tavanomaisen maankäytön piirissä olevilla alueilla. Vieraslajien poistaminen tulee olla mahdollisimman matalan kynnyksen toimintaa. Hyöty luonnon kokonaismonimuotoisuudelle on tällöin kattava ja merkittävä.

Lue koko lausunto