Lausunto Kymenlaakson säädösvalmistelusta

Lausunto Kymenlaakson säädösvalmistelusta

08.01.2021

Esitettyjen suojelualueiden valmistelu tulee keskeyttää ja luonnonsuojelulakia muuttaa ennen jatkovalmistelua, mikäli valmistelua aiotaan jatkaa esityksen mukaisilla suojelutavoilla. Suoje-lualueiden jatkovalmistelua edeltävästi tulee lainsäädännöllisesti varmistaa, että suojelualueilla voidaan harjoittaa kestävää metsästystä silloin, kun suojelualueen varsinainen tosiasiallinen tarkoitus on elinympäristön säilyttäminen. Varsinkin alle 100 hehtaarin suojelualueet ovat usein pienten elinympäristöjen alueita, joilla on suuri sirpaloittava vaikutus metsästysseuroille.

Kestävä metsästys ja kalastus sen enempää kuin muiden uusiutuvien luonnontuotteiden hyö-dyntäminen, kuten sienestys ja marjastus, eivät ole tosiasiallisesti ristiriidassa elinympäristöjen suojelun kanssa. Niiden rajoittaminen, erityisesti jokamiehenoikeuteen kuulumattoman ja muulla lainsäädännöllä voimakkaasti rajoitetun ja säädellyn metsästyksen perusteeton rajoitta-minen aiheuttaa suojelun hyväksyttävyydelle merkittävää haittaa. Metsästäjä ei voi siirtyä naapurialueelle metsästämään, kuten marjastaja tai sienestäjä voi tehdä. Tämän vuoksi metsästys tulee pääsääntöisesti sallia suojelualueilla.

Lue koko lausunto