Eriävä mielipide vastuullisen vesilintujen metsästyksen strategiatyöryhmän raporttiin

Eriävä mielipide vastuullisen vesilintujen metsästyksen strategiatyöryhmän raporttiin

17.02.2023

MMM on valmistellut luonnoksen taantuvien vesilintukantojen hoitamiseen tähtäävistä toimenpiteistä strategiatyöryhmän raportin muodossa. Työryhmän työ päättyi kokouksessa 25.1.2023. Ministeriö lähetti lopullisen luonnosversion työryhmän jäsenille kommentoitavaksi 14.2.2023 pyytäen lopulliset kommentit 17.2.2023 mennessä.

Katsomme, että taantuvien vesilintujen kantojen hoitaminen ja elvyttäminen on hyvin tärkeää. Sen vuoksi allekirjoittaneet yhtyvät useimpiin MMM:n vesilintutyöryhmään tuotuihin esityksiin.

Esitämme eriävän mielipiteen maa- ja metsätalousministeriön ehdottamaan strategiaryhmän loppuraport- tiin

  1. metsästysruokinnan (ravintohoukuttimen) käytön ja

  2. ei-taantuvien vesilintulajien metsästysrajoituksien osalta.

  3. Taantuvien vesilintulajien osalta esitämme ministeriön esitystä selkeästi tiukempaa ja tehokkaampaa saalisrajoitusta.

  4. Metsästyksen läpinäkyvyyden varmistamiseksi esitämme käyttöönotettavaksi ”tagi” eli saalismerkintäkäytäntöä.

Vesilintujen metsästysruokinnan käytön rajoittamisen ja ei-taantuvien vesilintulajien (sinisorsa, tavi) met- sästysrajoituksien osalta katsomme, että työryhmäkäsittelyyn tuodut perustelut ja esitetyt keinot metsäs- tysruokinnan kieltämisestä ja metsästyskiintiöistä eivät ole tasapainossa. Esitämme kyseisten asioiden sel- vittämiseen jatkoprosessia, kentän toimijoiden ja organisaatioiden kuulemista, vuorovaikutusta ja sen jäl- keen määriteltyihin keinoihin liittyvän vaikuttavuusarvioinnin tekemistä. Lisäselvitysten jälkeen on mahdol- lista tehdä keskeistä toimijakenttää sitouttavia johtopäätöksiä.

Lue eriävä mielipide kokonaisuudessaan