Metsästysseurojen yhdistysrekisteriasiat

Metsästysseurojen yhdistysrekisteriasioita hoitaa Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteri. Seurat voivat tehdä perustamis- ja muutosilmoituksensa suoraan patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilla

Käyntiosoite
Arkadiankatu 6 A, 00100 Helsinki, ma–pe klo 9.00–16.15
Postiosoite
PL 1190, 00101 Helsinki
Puhelinnumero
029 509 5959, ma-pe 9.00–16.15
Sähköposti
neuvonta.yhdistysasiat@prh.fi

Rekisteröintitapa riippuu seuranne tarkoituksesta:

A. Metsästysseura ilman ampumaurheilun harjoittamista

Yhdistys rekisteröidään tekemällä perusilmoitus yhdistysrekisteriin. Voit tehdä ilmoituksen sähköisesti tai paperilla.

Paperilla tehty ilmoitus

 1. Hanki perustamisasiakirjat:
  • lataa ne tekstinkäsittelyohjelmalla,
  • tilaa postitse,
  • hae PRH:n asiakaspalvelusta tai
  • hae maistraatista
 2. täytä perusilmoituslomake rekisteröitävästä yhdistyksestä.
 3. Laadi ja allekirjoita perustamiskirja.
 4. Liitä säännöt ja kopio rekisteröintimaksusta. Pöytäkirjoja ei tarvitse toimittaa.

Tee ilmoitus yhtenä kappaleena. Toimita asiakirjat joko suoraan yhdistysasiat-yksikköön tai maistraattiin.

B. Seura, jonka tarkoituksiin kuuluu ampumaurheilun harjoittaminen

Tämä tarvitaan, jos seura haluaa järjestää ampumakilpailuja.

 1. Anokaa ensin aluehallintovirastolta ampumayhdistyslupa, mikäli haluatte harjoittaa ampumaurheilutoimintaa. Mukaan liitettävät tiedot riippuvat siitä, perustetaanko uutta seuraa vai muutetaanko olemassa olevan seuran sääntöjä.

  a. Yhdistyksen perustaminen:

  • perustamiskirjan allekirjoittajien henkilötunnukset ja kotipaikka
  • yhdyshenkilön nimi ja yhteystiedot
  • perustamiskirja alkuperäisenä (Perustamiskirjaa on tehtävä kahtena kappaleena, joista toinen lähetetään yhdistystä rekisteröitäessä patentti- ja rekisterihallitukseen.)
  • säännöt

  b. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen:

  • istuvan hallituksen jäsenten henkilötunnukset ja kotipaikka
  • yhdyshenkilön nimi ja yhteystiedot
  • pöytäkirjanote yhdistyksen kokouksesta, jossa on päätetty sääntöjen muuttamisesta
  • säännöt
 2. Kun olette saaneet ampumaluvan, asioikaa Patentti- ja Rekisterihallituksen kanssa A-kohdassa neuvotulla tavalla.

Yhdistyksen kotipaikka voi olla mikä tahansa Suomen kunta. Käytännössä kotikunnaksi laitetaan yleensä kunta, jossa toiminta pääsääntöisesti tapahtuu. Kokoukset olisi syytä pitää koti- tai naapuruskunnassa, jollei säännöissä ole muuta mainittu. Tämä siksi, että päätösten laillisuutta voidaan moittia sillä perusteella, että kokouspaikalle on ollut kohtuuttoman vaikea päästä. Ja jos yhdistystä vastaan nostetaan kanne, se käsitellään kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.

Seuran tulee toimittaa ilmoituksia yhdistysrekisteriin seuraavissa tapauksissa:

 • yhdistystä rekisteröitäessä (Perusilmoitus yhdistysrekisteriin)
 • seuran sääntöjä tai nimeä muutettaessa ja/tai seuran nimenkirjoittajien vaihtuessa (Muutosilmoitus yhdistysrekisteriin)
 • yhdistystä purettaessa (Purkautumisilmoitus yhdistysrekisteriin)

Metsästysampumakilpailuja saavat järjestää vain RHY:t sekä rekisteröidyt yhdistykset, joiden tarkoituksiin kuuluu ampumaurheilun harjoittaminen ja jotka ovat saaneet aiemmin lääninhallituksen tai myöhemmin aluehallintoviraston myöntämän luvan ampumayhdistykselle.

Mikäli sääntöjen tarkoituspykälään ei sisälly ampumaurheilun harjoittaminen, seura ei saa järjestää ampumakilpailuja tai harjoittelutilaisuuksia.

Jos seura haluaa järjestää ampumakilpailuja ja harjoittelutilaisuuksia sekä ylläpitää ampumaratoja, kokouksen tulee päättää sääntömuutoksesta, jossa seuran tarkoitus- (2 §) ja toimintamuodot-pykäliin (3 §) lisätään ampumaurheilutoiminta mallisääntöjen osoittamalla tavalla.

Anokaa tämän jälkeen ampumayhdistyslupaa seuran kotipaikan aluehallintovirastolta. Samalla vaivalla kannattaa uudistaa sääntöjen muutkin pykälät ajanmukaisiksi.

Muutosilmoitus tehdään yhdistysrekisteriin, kun

 1. rekisteröidyn yhdistyksen säännöt muuttuvat
 2. yhdistyksen nimenkirjoittajat vaihtuvat
 3. osoite muuttuu.

Jos seuran toimintaan ei kuulu ampumatoiminta, tai sillä on AVI:n lupa, voitte tehdä sääntömuutoksen suoraan PRH:lle. Jos aiempaa ampumayhdistyslupaa ei ole, ja sääntömuutos koskee ammunnan harjoituttamista ja ampumakilpailuja, tulee ensin hakea AVI:n lupa ja sitten sääntömuutos PRH:lle.

Sääntömuutos:

Yhdistyksen jäsenet voivat tehdä ehdotuksen hallitukselle yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi, tai hallitus voi itse havaita muutostarpeen.

 • Sääntömuutos on mainittava kokouskutsussa.
 • Sääntömuutoksesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.

Yhdistyksen säännöissä määrätään menettelytapa:

 • yksi tai kaksi kokousta (ylimääräinen vai sääntömääräinen kokous)
 • kuinka suuri määräenemmistö tarvitaan?

Jos säännöissä ei ole menettelytavasta määräystä, päätös tehdään yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen ei tarvitse tehdä erikseen sääntömuutosta, vaikka toiminnantarkastus korvaa maallikkotilintarkastuksen. Toiminnantarkastus vastaa sisällöltään hyvää maallikkotilintarkastustapaa. Jos sääntöihin tehdään muitakin muutoksia, tilintarkastusta koskevat pykälät suositellaan muutettaviksi siten, että ne mahdollistavat toiminnantarkastuksen vaihtoehtona.

Sääntömuutos ilmoitetaan sähköisesti tai lomakkeella.

 • Sähköisesti tehdyn ilmoituksen käsittelymaksu on alempi kuin lomakkeella tehdyn ilmoituksen. Maksa käsittelymaksu sähköisesti ilmoittamispalvelussa verkkopankkitunnuksilla.
 • Maksa lomakkeella tehdyn sääntömuutoksen käsittelymaksu ennen lähettämistä.
 • Katso hinnat ja tarkemmat maksuohjeet

Liitä yhtenä kappaleena täytettävään muutosilmoituslomakkeeseen:

 • muutetut säännöt kokonaisuudessaan yhtenä kappaleena
 • kuitti tai jäljennös suoritetusta maksusta.

Yhdistyksen hallituksen toimivaltainen puheenjohtaja allekirjoittaa lomakkeet ja vakuuttaa, että tiedot ovat oikeita. Allekirjoittaja on oltava merkittynä yhdistysrekisterissä puheenjohtajaksi ennen sääntömuutoksen rekisteröintiä.

Sääntömuutokset tulevat voimaan, kun muuttuneet säännöt on merkitty rekisteriin.

Päätös rekisteröinnistä lähetetään puheenjohtajalle tai muuhun yhdistyksen erikseen pyytämään osoitteeseen. Yhdistyksen voimassaolevista rekisteritiedoista voidaan tilata rekisteriote.

Tehkää maksuton purkautumisilmoitus purkautumistoimien päätyttyä. Ilmoituksen voi tehdä kolmella tavalla:

 • sähköisesti
 • lataamalla lomake koneelle ja toimittamalla täytettynä yhdistysasiat-yksikköön
 • tilaamalla lomake kotiin ja toimittamalla täytettynä yhdistysasiat-yksikköön
 1. Täytä ilmoitukseen selvitysmiesten täydelliset nimet ja kotikunta.
 2. Ilmoita viimeinen hallitus, jos hallitus on valittu tekemään selvitystoimet.
 3. Ilmoita purkautumistoimien loppuunsaattaminen.
 4. Ilmoituksen allekirjoittaa joku selvitysmiehistä tai hallituksen puheenjohtaja, jos hallitus on hoitanut selvitystoimet.
 • Tee ilmoitukset Yhdistysrekisteriin virallisilla ilmoituslomakkeilla. Voit tulostaa ilmoituslomakkeet tarvittavilla tiedoilla täydennettyinä Patentti- ja rekisterihallituksen kotisivuilta.
 • Lomakkeiden ja liitteiden tulee olla koneella kirjoitettuja ja A4-kokoisia.
 • Maksa rekisteröintimaksut etukäteen ja liitä kuitin jäljennös mukaan.
 • Älä liitä kokousten pöytäkirjanotteita ja virkatodistuksia mukaan.
 • Johtokunnan (hallituksen) puheenjohtajan on päivättävä ja allekirjoitettava asiakirjat. Verkossa allekirjoitus tapahtuu verkkopankkitunnuksin. Näin puheenjohtaja vakuuttaa tietojen oikeellisuuden ja on vastuussa viranomaisille nimenkirjoittajien täysivaltaisuudesta.
 • Tee muutosilmoitus aina, kun nimenkirjoitusoikeuteen oikeuttavaan tehtävään valitaan uusi henkilö.
 • Seuran kaikkien nimenkirjoittajien on oltava täysivaltaisia, ts. he eivät saa olla alaikäisiä (alle 18 v.), holhottavaksi julistettuja tai konkurssissa.
 • Lisää nimenkirjoittajien henkilötietoihin henkilötunnus.

Patentti- ja Rekisterihallitukselta löytyy neuvoja niin verkkosivuilla, kuin neuvonnasta. Myös Metsästäjäliitto neuvoo tarvittaessa (p. 010 841 0050).