Suomen Metsästäjäliitto

Hallenberg, som valts till Stora Enso, avstår från positionen som ordförande för Jägarförbundet

26.04.2024 10:02
Jägarförbundets ordförande Tuomas Hallenberg meddelade vid organisationens vårens förbundsstämma 20.4.2024 att han avstår som förbundets ordförande.

Hallenberg motiverade sitt meddelande vid årsmötet med att han har utnämnts till chef för Stora Ensos skogsdivision och medlem i koncernens ledningsgrupp. Hallenberg anser att det skulle vara utmanande att samtidigt sköta hans nya arbete och uppgiften som ordförande för Jägarförbundet. Hallenberg meddelade redan i samband med sitt val 2022 att han fortsätter som ordförande endast en period fram till höstens förbundsstämma 2024. På grund av sin arbetssituation avstår han nu ett halvt år tidigare än vad som tidigare meddelats.

Hallenberg konstaterade i samband med anmälan om utträde till Jägarförbundets förbundsstämma:

"Det intressebevakningsmässiga läget har idag behandlats i vår organisations beslutsfattarpanel. I statsminister Petteri Orpos regeringsprogram sammanfattas också de viktigaste målen för Jägarförbundet. Programmets mål är mycket positiva för vår hobby. Förbundets ekonomi är nu i gott skick. Vi har etablerat vår roll i kärnan av det finländska och europeiska beslutsfattandet och bildat starka nätverk i hemlandet och internationellt. Jag tackar alla för samarbetet under dessa åtta år. Finlands Jägarförbund, som är över hundra år gammalt, hålls i god anda även i fortsättningen."

Efter att Hallenberg avgått tjänsten som ordförande för Jägarförbundet verkar vice ordförande Ilkka Mäkelä som ordförande.

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Ilkka Mäkelä
Ilkka Mäkelä
puheenjohtajan tehtävää hoitava varapuheenjohtaja
+358 500 831 116

Kommissionens linjedragning om att sänka skyddsnivån för varg är viktig – nationella åtgärder behövs oavsett

20.12.2023 08:00
EU-kommissionens förslag med målet att sänka skyddsnivån för varg, som publicerades den 20 december 2023, är en välkommen nyhet för Jägarförbundet.

– EU:s ändrade linje visar att stamvårdande jakt på stora rovdjur är viktig för att upprätthålla stammarna av stora rovdjur på ett socialt och ekonomiskt hållbart sätt, samtidigt som skyddet av de stora rovdjuren säkerställs. Jägarförbundet och jägarnas EU-intresseorganisation FACE har länge krävt en ändring av vargens skyddsstatus. Kommissionen har äntligen och efter flera år av arbete från vår sida tagit till sig budskapet, konstaterar Jägarförbundets ordförande Tuomas Hallenberg.

Finland måste fastställa en gynnsam skyddsnivå för vargen som är nationellt godtagbar, så att jakten på varg kan säkerställas enligt såväl den nuvarande som den eventuellt ändrade skyddsklassificeringen.

– Kommissionens förslag till den ständiga kommittén för Bernkonventionen och den därpå följande ändringen av EU:s habitatdirektiv tar sammanlagt minst två år. Först om ett år, i december 2024, hålls nästa möte i Bernkonventionens kommitté, där en sänkning av skyddsnivån för varg kan behandlas. Därefter måste man ännu få till stånd en överföring av bilagan i habitatdirektivet. Den snabbaste åtgärden från kommissionens sida skulle nu vara att ändra tillämpningsanvisningen för habitatdirektivet i enlighet med dagens ställningstagande, uppmanar Hallenberg.

Nationella åtgärder behövs

Jägarförbundet påminner om att kommissionens linjeändring endast gäller vargen. Ingen ändring har föreslagits i skyddsstatusen för björn och lodjur.

– Jägarförbundet anser att Finland borde ändra lagstiftningen om stora rovdjur och utveckla förvaltningen så att lokala sociala och ekonomiska aspekter beaktas i tillstånden för jakt på stora rovdjur och i domstolsbehandlingarna. Även högsta förvaltningsdomstolens president Kuusiniemi talade tidigare i december om beaktande av den lokala aspekten.

Kommissionen påminde i dagens vargmeddelande om att medlemsstaterna ska utnyttja möjligheterna att avvika från habitatdirektivet. Förslaget om ändring av vargens skyddsstatus är en viktig ändring av EU:s linje och dess betydelse framhävs av att meddelandet har undertecknats av ordförande von der Leyen, miljökommissionär Sinkevičius och jordbrukskommissionär Wojciechowski.

Den offentliga bilden av jakt är positiv

20.03.2023 14:09
Jägarförbundet lät göra en medieanalys av både jaktens och Jägarförbundets offentliga bild. Positiva teman var i synnerhet artiklar om livsstil och hobby, föreningsverksamhet och ungdomsarbete samt politikernas ställningstaganden för jakt och tillstånd.

Enligt undersökningen var tonen i offentligheten gällande Jägarförbundet till största delen neutral (89 %). Var tionde artikel eller nyhet var positiv och den negativa synligheten var mycket liten (1 %). Positiva teman om förbundet var i synnerhet främjandet av projektet för främmande rovdjur, satsningen på ungdomsarbete, evenemang och utbildningar, förordnandet av ansvarsfull jakt och ministeriets erkännande för gott arbete. De negativa artiklarna gällde förbundets intressebevakning, till exempel vargdiskussionen och rollen i jakten på stora rovdjur. Jägarförbundets offentlighet omfattade 872 nyhetsartiklar i inhemska redaktionella medier.

Jakttemats offentlighet var betydligt större än förbundets publicitet: det var bra att den positiva tonen (17 %) var klart större än den negativa (8 %). Myndigheterna var den överlägset största enskilda aktörsklassen för jakttemats offentlighet. De var den dominerande aktören för över en tredjedel av träffarna. Där lyfts särskilt viltcentralen, Forststyrelsen, högsta förvaltningsdomstolen och polisen fram.

Analysen baserade sig på inhemska redaktionella medier, dvs. webbartiklar, tryckta medier samt centrala tv- och radioprogram. Som material valdes alla medienyheter där Jägarförbundet eller jakt nämndes. I nyckeltermerna ingick dessutom bland annat jaktolyckor, stamvårdade jakt, blyförbud och varg.

Flest nyheter om jakt hade YLE (279 nyheter 2022), Maaseudun Tulevaisuus (228), Lapin Kansa (226) och Helsingin Sanomat (221). Även i andra landskapstidningar var antalet artiklar hundratals. Offentlighetsanalysen av jakttemat genomfördes för Jägarförbundet av Retriever.

Verksamhetsledarens hälsning: Förbundet växer – utmaningarna växer

21.12.2022 15:41

Bästa medlem,

När vi nu går mot julen mitt i jaktsäsongen, ter det gångna året sig mycket tudelat. Ett glädjeämne är medlemskårens täta och konstruktiva kontakter med Jägarförbundets distrikt och förbundskontor. Informationsgången fungerar och vi får en bild av situationen. Förbundets medlemsantal har fortsatt att öka med nästan tusen personer, så att hela 146 737 jägare nu hör till förbundet! Jägarförbundet är en av de största medborgarorganisationerna i Finland, vars röst hörs och som man litar på.

Jag vågar faktiskt påstå att man har förtroende för oss på Jägarförbundet, bl.a. utgående från respons från olika partiers riksdagsledamöter. Vi har arbetat med tanke på riksdagsvalet sedan hösten och förbundets mål för regeringsprogrammet har presenterats såväl för partier som för riksdagsgrupper. Vi har fört goda diskussioner med riksdagsledamöterna om jaktens framtid, och responsen förbundet fått är mycket uppmuntrande – man litar på Jägarförbundets sakkunskap. Samma förtroende visar sig naturligtvis också i attitydundersökningar bland medborgarna. 90 procent av medborgarna förhåller sig antingen positivt eller neutralt till jakt. 

Utmaningar finns också, vilket framgår bl.a. av förbundets nyheter. I vår intressebevakning ingår just nu bl.a. att säkerställa fortsättningen för den stamvårdande jakten på stora rovdjur, trygga finansieringen för miljötillstånd för skjutbanorna och skjutbanornas livskraft, säkra möjligheten att använda bly i patronerna i synnerhet på skjutbanor (helmantlad ammunition), principerna för vapenlicenser och riksomfattande likabehandling, på sina ställen finns det redan för lite älg och för mycket vitsvanshjort, förslagen till förbud mot utfodring av vattenfåglar och vitsvanshjortar samt förbättring av stamberäkningarnas tillförlitlighet och begriplighet. Det är viktigt att proaktivt värna om jaktens bild utåt, och det är något som förbundet satsar på ännu mer än förr. Under trycket av plötsliga negativa nyheter kan bilden snabbt bli suddig, oberoende om det är fråga om personskador vid jakt, en björn med tassen i en sax eller nyhetsförmedling om stora rovdjur.  

Förbundets intressebevakningsarbete bär dock frukt, trots alla ovan nämnda utmaningar. Riksdagen röstade med en stor majoritet, 125 för och 17 emot, över parti- och regeringsgränserna för att inleda stamvårdande jakt på varg och förutsätter att lagstiftningen om den utvecklas. Omröstningen skedde i samband med behandlingen av ett medborgarinitiativ om varg som Jägarförbundet tillsammans med sina samarbetspartners hade berett. Riksdagens vilja påverkar också situationen beträffande stamvårdande jakt på björn och lo, eftersom de alla omfattas av samma lagstiftning. Kanske riksdagens vilja också bidrog till att beviljade dispenser för jakt på lo inte överklagades denna höst och jakten kom i gång planenligt i hela landet. I fråga om överklagade björnlicenser inväntas förvaltningsdomstolarnas beslut. Förbundet och en jurist bistod innehavarna av överklagade björnlicenser med att upprätta bemötanden på ett tiotal sidor. 

Jägarförbundets höstförbundsstämma beslutade om förbundets verksamhet (verksamhetsplanen 2023 på finska >> Toimintasuunnitelma 2023) och budget för år 2023. Avgiften per medlem i jaktföreningar som hör till förbundet har hållits oförändrad vid 9,5 euro i redan åtta års tid. Nu, när behovet av intressebevakning och kommunikation ytterligare ökar och inflationen trycker på, godkände höstförbundsstämman att medlemsavgiften höjs med tre euro, vilket ju är priset för en gevärspatron. När man i medlemsavgiften också beaktar medlemsavgiften till Jägarförbundets distrikt, 2–4 euro beroende på distrikt, är förbundets medlemsavgift sammanlagt 15 euro för varje jaktföreningsmedlem. Personmedlemsavgiften till dem som inte hör till en jaktförening är 35 euro i hela landet. Jägarförbundets medlemsavgift torde fortfarande höra till de lägsta i riket jämfört med vilken annan organisation som helst. Vad används medlemsavgifterna då till och vad får man för dem? I de bifogade diapresentationerna har vi gjort en sammanfattning om förbundets intressebevakning och medlemsförmåner, som vi välkomnar dig att studera. 

Världen omkring oss stormar med krigets, energikrisens och upprepade medieuppståndelsers kraft. Ibland försöker man oanat snabbt driva igenom politiska och juridiska beslut som påverkar jakten. Trots det och just därför hoppas jag att vi går in i det nya året som en enhetlig jägarkår där vi har respekt för varandra, njuter av vår gemensamma hobby och visar och använder vår gemensamma kraft att bevaka våra intressen. 

Till slut vill jag önska Dig, bästa medlem, en riktigt god och fridfull jultid!

Med hälsning till medlemmarna,

Jaakko Silpola

Jägarförbundets verksamhetsledare

 

Tuomas Hallenberg fortsätter som Jägarförbundets ordförande

24.11.2022 11:56
Finlands Jägarförbunds höstförbundsmöte 17.11.2022 valde enhälligt Tuomas Hallenberg att fortsätta som styrelseordförande under följande tvåårsperiod. Hallenberg har hittills fungerat som ordförande i sex år. Som styrelsens vice ordförande fortsätter Ilkka Mäkelä. Ordförandena står i tur att avgå turvis vartannat år.

Till styrelsemedlemmar för följande tvåårsperiod i stället för dem som ska avgå samt deras suppleanter valdes:

Ordinarie medlem:

Suppleant:

Distrikt:

Jukka Hautala

Jyrki Koivusalo

Pohjanmaan piiri

Juha Kuusisto 

Timo Mäkelä

Satakunnan piiri

Harri Käsmä

Juhani Voutilainen

Kainuun piiri

Petteri Lampinen

Ari Teittinen

Suur-Savon piiri

Bo-Krister Lindholm 

Tapani Koskela 

Uudenmaan piiri

Ahti Lukkaroinen

Kimmo Salo

Etelä-Hämeen piiri

Jari Nikko

Wendy Jansson

Svenska Österbottens distrikt

Veijo Turpeinen

Heikki Taskinen

Keski-Suomen piiri

 

Övriga styrelsemedlemmar:

Ordinarie medlem:

Suppleant:

Distrikt:

Pekka Julkunen

Hannu Pohtinen

Pohjois-Savon piiri

Pauli Nyström

Hannu Wäre 

Pohjois-Hämeen piiri

Pasi Parviainen

Juha Hiltunen 

Pohjois-Karjalan piiri

Veikko Piuva

Kalevi Korhonen 

Lapin piiri

Marko Laine

Pekka Patjas 

Varsinais-Suomen piiri

Sinikka Uusitalo

Juho Prittinen

Keskipohjan piiri

Toni Penttinen  

Kai Korpi  

Kymen piiri

Mikko Äijälä

Ari Haataja

Oulun piiri

 

 

 

 

Förbundsstyrelsen består av 16 medlemmar, en ordförande och en vice ordförande. En styrelseledamot och dennes suppleant väljs vid förbundsstämman för två år i taget. Ordförandens och vice ordförandens mandattid är två år och deras tur att avgå är turvis vartannat år.

På förbundsmötet godkändes också bl.a. verksamhetsplanen och budgeten för nästa år. Vid mötet fattades beslut om en höjning av medlemsavgiften med tre euro till 12,50 euro, när medlemsavgiften redan i åtta års tid har varit 9,50 euro. I och med höjningen av medlemsavgifterna stärker Jägarförbundet bland annat den nationella och internationella intressebevakningen i anslutning till jakt på stora rovdjur och jakt i allmänhet, samt sin organisationskommunikation. Förbundet och dess distrikt samt medlemsföreningarna utför ett betydande ungdomsarbete bl.a. genom att arrangera Metso-läger samt utbildning och rådgivning inom natur- och viltvård.

Jägarförbundet består av 2 700 jaktföreningar och över 145 000 jägare. Förbundet är en av Finlands största medborgarorganisationer.

Har du frågor? Kontakta oss

Jaakko Silpola
Jaakko Silpola
toiminnanjohtaja, viestintäpäällikkö
+358 50 406 4836

Riksdagsvalet 2023 - Jägarförbundets mål för regeringsprogrammet

15.11.2022 11:56
Över 300 000 finländare sysslar med jakt. Alla finländare berörs på något sätt av jakt. Jägarförbundet vill ha likvärdiga och högklassiga beslut och god förvaltningssed. Genom att uppnå valmålen kan man säkerställa att den finländska jaktkulturen lever vidare och utvecklas även i framtiden.

1. Jaktens samhälleliga och mänskliga nytta 1 för medborgare erkänns

Jägarförbundet representerar 145 000 finländska jägare och respektive 2 700 jaktföreningar. Jägare och jaktföreningar har en viktig roll i att hålla landsbygden livskraftig. Jägarna har en viktig roll i samhället genom att höja bland annat aktiviteten på landsbygden, försörjningsberedskapen och viltvården. Undersökningar visar att regelbunden vistelse i naturen har en verkan på finländarnas hälsa och välbefinnande. Jaktföreningarna producerar både välbefinnande och upplevelser av gemenskap för sina medlemmar. Jaktföreningarna förenar också olika generationer genom att engagera unga i verksamheten.

 • Jägarförbundet och dess medlemmar inklusive medlemsföreningar ska vara i en jämlik ställning med andra organisationer när understödsmedel delas ut.
 • Jägarna och jaktföreningarna ska vara delaktiga i det lokala beslutsfattandet.
 • Jägarnas och jaktföreningarnas verksamhet ska underlättas genom att myndigheterna behandlar jägarna jämlikt på olika håll i Finland.
 • Det säkerställs att rättssäkerheten förverkligas i hela Finland. Enligt proportionalitetsprincipen ska åtgärderna stå i rätt proportion till de metoder som eftersträvas.

2. Jaktens och jaktföreningarnas verksamhetsförutsättningar tryggas

I det nuvarande geopolitiska läget ska verksamhetsförutsättningarna för skyttehobbyn säkerställas och förhållandena för att öva jakt på ett säkert sätt garanteras. Såväl jägare, reservister som myndigheter, exempelvis poliser, övar på knappt sjuhundra privata skjutbanor. Samtidigt möter jakthobbyn många olika utmaningar från EU-håll. I Europeiska unionens senaste förslag vill man nästan helt begränsa användningen av kulor och hagel tillverkade av bly.

 • Begränsningarna gällande användningen av bly ska inte orsaka oskäliga problem för jaktskytte eller träning för jaktskytte.
 • Finlands skjutbanenätverk ska förbli oförändrat eller utökas från nuläget. Skjutbanorna behöver tillräcklig finansiering för att kunna uppfylla de allt strängare miljötillståndskraven och blybegränsningarna.
 • Att upprätthålla jaktsäkerheten säkerställs genom att fortsätta utbildningen ABC i jaktskytte.
 • Utvecklingen av jaktföreningsverksamheten måste ses som en viktig del av landsbygdspolitiken.

3. Den stamvårdande jakten på stora rovdjur fortsätter

Det är viktigt att den stamvårdande jakten på stora rovdjur fortsätter även i framtiden i syfte att säkerställa viltstammarnas reglering och jaktens sociala acceptabilitet.

 • Ingen människa ska behöva uppleva rädsla för varg och vargskador ska inte orsakas jakthundar och andra husdjur. Därför bör beståndsvårdande jakt på varg inledas så snart som möjligt för att vargstammen ska hållas på en samhälleligt acceptabel nivå.
 • Även den stamvårdande jakten på andra stora rovdjur ska fortsätta utifrån tidigare goda erfarenheter.

4. Möjlighet att jaga även i naturskyddsområdena

Såväl jakt som vilt- och naturvård stöder naturskyddet och därför bör det vara möjligt att jaga på lämpliga platser även i naturskyddsområdena.

 • Det bör finnas samordnade lösningar för rekreationsanvändningen av naturskyddsområdena utan att jakt förbjuds i naturskyddsområdena. Jakt är ett verktyg för naturvård som i bästa fall främjar naturens mångfald.
 • Jägarna ska ha en jämlik möjlighet att njuta av naturskyddsområden via sin egen hobby

5. Nationell beslutanderätt används för regleringen av fredade arter

Den nationella beslutanderätt som de nuvarande EU-bestämmelserna tillåter ska användas mer effektivt för att reglera bestånden av fredade och skadliga arter. I dagens läge kan fredade arter utveckla en så stark stam att den orsakar avsevärda skador för människan, miljön eller andra arter. Jakt borde i själva verket användas i allt högre grad som ett verktyg för naturvård och skadebekämpning.

 • I ärenden som gäller EU bör Finland påverka genom att utnyttja en mer omfattande nationell beslutanderätt än för närvarande.
 • Jakt på vitkindade gäss bör tillåtas.

Ta kontakt!

Jaakko Silpola
Jaakko Silpola
toiminnanjohtaja, viestintäpäällikkö
+358 50 406 4836
Teemu Simenius
Teemu Simenius
järjestöpäällikkö
+358 50 331 5330
seuratoiminta, lakiasiat

Riksdagen röstade om medborgarinitiativen om jakt på varg

18.10.2022 11:53
Behandlingen av varg-medborgarinitiativ slutfördes i riksdagens plenum den 14 oktober. Det ena gäller tillåtelse att jaga varg (MI 4/2020).

I fråga om jakt på varg instämde riksdagen i jord- och skogsbruksutskottets betänkande, där det föreslås att statsrådet börjar bereda lagstiftning som preciserar bestämmelserna i jaktlagen, som tillåter jakt på varg med stöd av dispens, om detta inte inverkar menligt på bevarandet eller uppnåendet av en gynnsam skyddsnivå för arten.

Riksdagen godkände förslaget enligt betänkandet och förslagen till uttalanden i betänkandet.

Har du frågor?

Jaakko Silpola
Jaakko Silpola
toiminnanjohtaja, viestintäpäällikkö
+358 50 406 4836

Ministeriet: Jaktförordningen ändras – saxar för små rovdjur ska skyddas omsorgsfullt

06.10.2022 16:04

Statsrådet godkände den 6 oktober en ändring av jaktförordningen. Från och med den 1 december ska saxar för små rovdjur placeras i en skyddskonstruktion, och diametern på skyddskonstruktionens öppning får vara högst 8 centimeter. Någon skyddskonstruktion behöver dock inte användas vid fångst av råttor, möss eller sorkar.

Syftet med ändringen av förordningen är att förhindra att björnar skadar sig på saxarna. I fjol fälldes i Finland tre björnar som hade en sax avsedd för små rovdjur fast i tassen. Motsvarande fall kan förhindras genom att saxarna skyddas på korrekt sätt.

Saxarna för små rovdjur har en betydande roll i jakten på bland annat den främmande arten mink. Jakten på små rovdjur och användning av saxar i den jakten är viktig för att trygga den biologiska mångfalden och den inhemska faunan. De som använder saxarna ska dock se till att saxarna inte medför fara för andra än de djur som får fångas med dem.

Anmäl en hundskada som orsakats av ett stort rovdjur

03.10.2022 13:59

Du kan ansöka om ersättning för skador som stora rovdjur (björn, järv, varg, lodjur) har orsakat på hund.  Anmäl en skada som orsakats av ett stort rovdjur omedelbart till landsbygdsnäringsmyndigheten på den ort där skadan inträffat, så att landsbygdsnäringsmyndigheten får tillfälle att konstatera och bedöma skadan så snart som möjligt.

Man ansöka om ersättning av staten för en förlorad hund. Hundens försäkringsvärde grundar sig på anskaffningspriset på valpen samt på faktorer som ökar grundvärdet, som skolning, olika karaktärs- och hälsoprov samt utställningsresultat.

Alla skadestånd hamnar inte i statistiken, eftersom alla fall inte kommer till myndigheternas kännedom. Rapportering är viktigt just för att den mest korrekta informationen om skador kan samlas in. Siffrorna påverkar till exempel viltpolitiken.

På 2010-talet har vargar årligen orsakat cirka 30–50 skador på hundar enligt myndigheternas viltskaderegister. Myndigheterna får dock inte information om alla skador. När det gäller hundar som dödats eller skadats av vargar har i stort sett hälften av fallen inträffat under jakt och hälften på gårdar.

Antalet vargangripna hundar kommer sannolikt att fortsätta öka under de närmaste åren, under förutsättning att vargarna ökar i antal. Eftersom antalet vargangrepp på hundar främst är korrelerat med antalet jaktdagar med hund, kommer antalet angrepp att variera mycket mellan olika områden och år. 

Läs mera

https://www.ruokavirasto.fi/sv/privatkunder/fiske-jakt-och-vilt/skadeersattningar/rovdjursskador/