Våra viktiga värden

Våra viktiga värden

Jägarna med finsk spets
Jägarförbundets värden utgör grunden för vår rättskänsla och är ett rättesnöre för vår verksamhet. De styr vår dagliga verksamhet och för vidare viktiga verksamhetsprinciper till nya jägare.

Respekt för naturen

 • Hållbar användning
 • Naturens mångfald
 • Stöd för jakt- och vilt och naturvården

Vi har ett hjärta som slår i takt med naturen. Vi är en organisation som respekterar viltet och naturen: i vår verksamhet beaktar vi en hållbar användning av naturresurserna och naturens mångfald. Varje jägare kan för sin del stöda vilt och naturvården till exempel genom att hjälpa till med uppskattningar av viltstammarnas storlek samt delta i stamförvaltningen och i bekämpningen av främmande arter.

Ansvar

 • Etiska handlingar
 • Säkerhet
 • Kontinuitet

Ansvar är vårt visitkort. Vi främjar etisk och säker jakt och till exempel i utbildningarna och tävlingsverksamheten i jaktskytte är målsättningen träffsäkra skott. Jakthundarna är en del av en ansvarsfull jaktkultur. Kontinuitet i den mångsidiga finländska jaktkulturen är för oss en fråga av största vikt.

Gemenskap

 • Likvärdighet
 • Jämlikhet
 • Gemensamma aktiviteter

Vi har rätt attityd. All vår verksamhet sker likvärdigt och jämlikt. Vi vill vara en intresseorganisation för alla jägare och inkludera alla i vår verksamhet. Jakt påverkar välbefinnandet på många sätt. Att röra sig i naturen och att göra saker tillsammans förbättrar det fysiska och psykiska välbefinnandet.

Expertis

 • Utbildning
 • Kompetens
 • Samarbete

Vi tar oss an uppgifter med ett professionellt grepp. Vi är experter på jakt och en eftertraktad samarbetspartner som höjer kompetensen bland alla medlemmar med hjälp av utbildning och förmedling av information.

Vård av jaktkulturen

 • Jaktkunskap
 • Finländsk jaktkultur
 • Tillgodogörande av viltet

Vi har en gemensam passion. Kärnan i vår verksamhet utgörs av att vårda den finländska jaktkulturen, de mångsidiga jaktformerna och jakttraditionerna. Vi jagar vilt för nyttobruk: för mat, pälsar och skinn.