Verksamhetsledarens hälsning: Förbundet växer – utmaningarna växer | Suomen Metsästäjäliitto

Verksamhetsledarens hälsning: Förbundet växer – utmaningarna växer

21.12.2022 15:41

Bästa medlem,

När vi nu går mot julen mitt i jaktsäsongen, ter det gångna året sig mycket tudelat. Ett glädjeämne är medlemskårens täta och konstruktiva kontakter med Jägarförbundets distrikt och förbundskontor. Informationsgången fungerar och vi får en bild av situationen. Förbundets medlemsantal har fortsatt att öka med nästan tusen personer, så att hela 146 737 jägare nu hör till förbundet! Jägarförbundet är en av de största medborgarorganisationerna i Finland, vars röst hörs och som man litar på.

Jag vågar faktiskt påstå att man har förtroende för oss på Jägarförbundet, bl.a. utgående från respons från olika partiers riksdagsledamöter. Vi har arbetat med tanke på riksdagsvalet sedan hösten och förbundets mål för regeringsprogrammet har presenterats såväl för partier som för riksdagsgrupper. Vi har fört goda diskussioner med riksdagsledamöterna om jaktens framtid, och responsen förbundet fått är mycket uppmuntrande – man litar på Jägarförbundets sakkunskap. Samma förtroende visar sig naturligtvis också i attitydundersökningar bland medborgarna. 90 procent av medborgarna förhåller sig antingen positivt eller neutralt till jakt. 

Utmaningar finns också, vilket framgår bl.a. av förbundets nyheter. I vår intressebevakning ingår just nu bl.a. att säkerställa fortsättningen för den stamvårdande jakten på stora rovdjur, trygga finansieringen för miljötillstånd för skjutbanorna och skjutbanornas livskraft, säkra möjligheten att använda bly i patronerna i synnerhet på skjutbanor (helmantlad ammunition), principerna för vapenlicenser och riksomfattande likabehandling, på sina ställen finns det redan för lite älg och för mycket vitsvanshjort, förslagen till förbud mot utfodring av vattenfåglar och vitsvanshjortar samt förbättring av stamberäkningarnas tillförlitlighet och begriplighet. Det är viktigt att proaktivt värna om jaktens bild utåt, och det är något som förbundet satsar på ännu mer än förr. Under trycket av plötsliga negativa nyheter kan bilden snabbt bli suddig, oberoende om det är fråga om personskador vid jakt, en björn med tassen i en sax eller nyhetsförmedling om stora rovdjur.  

Förbundets intressebevakningsarbete bär dock frukt, trots alla ovan nämnda utmaningar. Riksdagen röstade med en stor majoritet, 125 för och 17 emot, över parti- och regeringsgränserna för att inleda stamvårdande jakt på varg och förutsätter att lagstiftningen om den utvecklas. Omröstningen skedde i samband med behandlingen av ett medborgarinitiativ om varg som Jägarförbundet tillsammans med sina samarbetspartners hade berett. Riksdagens vilja påverkar också situationen beträffande stamvårdande jakt på björn och lo, eftersom de alla omfattas av samma lagstiftning. Kanske riksdagens vilja också bidrog till att beviljade dispenser för jakt på lo inte överklagades denna höst och jakten kom i gång planenligt i hela landet. I fråga om överklagade björnlicenser inväntas förvaltningsdomstolarnas beslut. Förbundet och en jurist bistod innehavarna av överklagade björnlicenser med att upprätta bemötanden på ett tiotal sidor. 

Jägarförbundets höstförbundsstämma beslutade om förbundets verksamhet (verksamhetsplanen 2023 på finska >> Toimintasuunnitelma 2023) och budget för år 2023. Avgiften per medlem i jaktföreningar som hör till förbundet har hållits oförändrad vid 9,5 euro i redan åtta års tid. Nu, när behovet av intressebevakning och kommunikation ytterligare ökar och inflationen trycker på, godkände höstförbundsstämman att medlemsavgiften höjs med tre euro, vilket ju är priset för en gevärspatron. När man i medlemsavgiften också beaktar medlemsavgiften till Jägarförbundets distrikt, 2–4 euro beroende på distrikt, är förbundets medlemsavgift sammanlagt 15 euro för varje jaktföreningsmedlem. Personmedlemsavgiften till dem som inte hör till en jaktförening är 35 euro i hela landet. Jägarförbundets medlemsavgift torde fortfarande höra till de lägsta i riket jämfört med vilken annan organisation som helst. Vad används medlemsavgifterna då till och vad får man för dem? I de bifogade diapresentationerna har vi gjort en sammanfattning om förbundets intressebevakning och medlemsförmåner, som vi välkomnar dig att studera. 

Världen omkring oss stormar med krigets, energikrisens och upprepade medieuppståndelsers kraft. Ibland försöker man oanat snabbt driva igenom politiska och juridiska beslut som påverkar jakten. Trots det och just därför hoppas jag att vi går in i det nya året som en enhetlig jägarkår där vi har respekt för varandra, njuter av vår gemensamma hobby och visar och använder vår gemensamma kraft att bevaka våra intressen. 

Till slut vill jag önska Dig, bästa medlem, en riktigt god och fridfull jultid!

Med hälsning till medlemmarna,

Jaakko Silpola

Jägarförbundets verksamhetsledare