Jägarförbundet lät göra en medieanalys av både jaktens och Jägarförbundets offentliga bild. Positiva teman var i synnerhet artiklar om livsstil och hobby, föreningsverksamhet och ungdomsarbete samt politikernas ställningstaganden för jakt och tillstånd.

Den offentliga bilden av jakt är positiv

20.03.2023 14:09
Jägarförbundet lät göra en medieanalys av både jaktens och Jägarförbundets offentliga bild. Positiva teman var i synnerhet artiklar om livsstil och hobby, föreningsverksamhet och ungdomsarbete samt politikernas ställningstaganden för jakt och tillstånd.

Enligt undersökningen var tonen i offentligheten gällande Jägarförbundet till största delen neutral (89 %). Var tionde artikel eller nyhet var positiv och den negativa synligheten var mycket liten (1 %). Positiva teman om förbundet var i synnerhet främjandet av projektet för främmande rovdjur, satsningen på ungdomsarbete, evenemang och utbildningar, förordnandet av ansvarsfull jakt och ministeriets erkännande för gott arbete. De negativa artiklarna gällde förbundets intressebevakning, till exempel vargdiskussionen och rollen i jakten på stora rovdjur. Jägarförbundets offentlighet omfattade 872 nyhetsartiklar i inhemska redaktionella medier.

Jakttemats offentlighet var betydligt större än förbundets publicitet: det var bra att den positiva tonen (17 %) var klart större än den negativa (8 %). Myndigheterna var den överlägset största enskilda aktörsklassen för jakttemats offentlighet. De var den dominerande aktören för över en tredjedel av träffarna. Där lyfts särskilt viltcentralen, Forststyrelsen, högsta förvaltningsdomstolen och polisen fram.

Analysen baserade sig på inhemska redaktionella medier, dvs. webbartiklar, tryckta medier samt centrala tv- och radioprogram. Som material valdes alla medienyheter där Jägarförbundet eller jakt nämndes. I nyckeltermerna ingick dessutom bland annat jaktolyckor, stamvårdade jakt, blyförbud och varg.

Flest nyheter om jakt hade YLE (279 nyheter 2022), Maaseudun Tulevaisuus (228), Lapin Kansa (226) och Helsingin Sanomat (221). Även i andra landskapstidningar var antalet artiklar hundratals. Offentlighetsanalysen av jakttemat genomfördes för Jägarförbundet av Retriever.