Över 300 000 finländare sysslar med jakt. Alla finländare berörs på något sätt av jakt. Jägarförbundet vill ha likvärdiga och högklassiga beslut och god förvaltningssed. Genom att uppnå valmålen kan man säkerställa att den finländska jaktkulturen lever vidare och utvecklas även i framtiden.

Riksdagsvalet 2023 - Jägarförbundets mål för regeringsprogrammet

15.11.2022 11:56
Över 300 000 finländare sysslar med jakt. Alla finländare berörs på något sätt av jakt. Jägarförbundet vill ha likvärdiga och högklassiga beslut och god förvaltningssed. Genom att uppnå valmålen kan man säkerställa att den finländska jaktkulturen lever vidare och utvecklas även i framtiden.

1. Jaktens samhälleliga och mänskliga nytta 1 för medborgare erkänns

Jägarförbundet representerar 145 000 finländska jägare och respektive 2 700 jaktföreningar. Jägare och jaktföreningar har en viktig roll i att hålla landsbygden livskraftig. Jägarna har en viktig roll i samhället genom att höja bland annat aktiviteten på landsbygden, försörjningsberedskapen och viltvården. Undersökningar visar att regelbunden vistelse i naturen har en verkan på finländarnas hälsa och välbefinnande. Jaktföreningarna producerar både välbefinnande och upplevelser av gemenskap för sina medlemmar. Jaktföreningarna förenar också olika generationer genom att engagera unga i verksamheten.

 • Jägarförbundet och dess medlemmar inklusive medlemsföreningar ska vara i en jämlik ställning med andra organisationer när understödsmedel delas ut.
 • Jägarna och jaktföreningarna ska vara delaktiga i det lokala beslutsfattandet.
 • Jägarnas och jaktföreningarnas verksamhet ska underlättas genom att myndigheterna behandlar jägarna jämlikt på olika håll i Finland.
 • Det säkerställs att rättssäkerheten förverkligas i hela Finland. Enligt proportionalitetsprincipen ska åtgärderna stå i rätt proportion till de metoder som eftersträvas.

2. Jaktens och jaktföreningarnas verksamhetsförutsättningar tryggas

I det nuvarande geopolitiska läget ska verksamhetsförutsättningarna för skyttehobbyn säkerställas och förhållandena för att öva jakt på ett säkert sätt garanteras. Såväl jägare, reservister som myndigheter, exempelvis poliser, övar på knappt sjuhundra privata skjutbanor. Samtidigt möter jakthobbyn många olika utmaningar från EU-håll. I Europeiska unionens senaste förslag vill man nästan helt begränsa användningen av kulor och hagel tillverkade av bly.

 • Begränsningarna gällande användningen av bly ska inte orsaka oskäliga problem för jaktskytte eller träning för jaktskytte.
 • Finlands skjutbanenätverk ska förbli oförändrat eller utökas från nuläget. Skjutbanorna behöver tillräcklig finansiering för att kunna uppfylla de allt strängare miljötillståndskraven och blybegränsningarna.
 • Att upprätthålla jaktsäkerheten säkerställs genom att fortsätta utbildningen ABC i jaktskytte.
 • Utvecklingen av jaktföreningsverksamheten måste ses som en viktig del av landsbygdspolitiken.

3. Den stamvårdande jakten på stora rovdjur fortsätter

Det är viktigt att den stamvårdande jakten på stora rovdjur fortsätter även i framtiden i syfte att säkerställa viltstammarnas reglering och jaktens sociala acceptabilitet.

 • Ingen människa ska behöva uppleva rädsla för varg och vargskador ska inte orsakas jakthundar och andra husdjur. Därför bör beståndsvårdande jakt på varg inledas så snart som möjligt för att vargstammen ska hållas på en samhälleligt acceptabel nivå.
 • Även den stamvårdande jakten på andra stora rovdjur ska fortsätta utifrån tidigare goda erfarenheter.

4. Möjlighet att jaga även i naturskyddsområdena

Såväl jakt som vilt- och naturvård stöder naturskyddet och därför bör det vara möjligt att jaga på lämpliga platser även i naturskyddsområdena.

 • Det bör finnas samordnade lösningar för rekreationsanvändningen av naturskyddsområdena utan att jakt förbjuds i naturskyddsområdena. Jakt är ett verktyg för naturvård som i bästa fall främjar naturens mångfald.
 • Jägarna ska ha en jämlik möjlighet att njuta av naturskyddsområden via sin egen hobby

5. Nationell beslutanderätt används för regleringen av fredade arter

Den nationella beslutanderätt som de nuvarande EU-bestämmelserna tillåter ska användas mer effektivt för att reglera bestånden av fredade och skadliga arter. I dagens läge kan fredade arter utveckla en så stark stam att den orsakar avsevärda skador för människan, miljön eller andra arter. Jakt borde i själva verket användas i allt högre grad som ett verktyg för naturvård och skadebekämpning.

 • I ärenden som gäller EU bör Finland påverka genom att utnyttja en mer omfattande nationell beslutanderätt än för närvarande.
 • Jakt på vitkindade gäss bör tillåtas.

Ta kontakt!

Jaakko Silpola
Jaakko Silpola
toiminnanjohtaja, vt. viestintäpäällikkö
+358 50 406 4836
Teemu Simenius
Teemu Simenius
järjestöpäällikkö
+358 50 331 5330
seuratoiminta, lakiasiat