Vår verksamhet

Vår verksamhet

Metsästäjät nuotiolla
Jägarförbundets medlemmar är distrikten, som består av jaktföreningarna med tillhörande medlemmar, samt distriktens personmedlemmar. Förbundets kontor finns i Riihimäki.

Förbundsstämman fattar de viktigaste besluten

Vid Jägarförbundet är det förbundsstämman som utövar högsta beslutanderätt instansen i Jägareförbundet. Förbundsstämman sammanträder två gånger om året. Varje distrikt får välja två representanter till stämman, vars fullmakters röstetal grundar sig på distrikens medlemsantal. Förbundsstämman godkänner bokslutet och verksamhetsberättelsen samt det kommande årets budget och verksamhetsplan. Förbundsstämman utser också styrelsen för Jägareförbundet

Förbundsstyrelsen verkställer förbundsstämmans beslut

Förbundsstyrelsen sköter förbundets egendom, fattar beslut om att anställa personal och stöder distriktsstyrelsernas arbete. Förbundsstyrelsen består av en ordförande, en vice ordförande och 16 ledamöter samt deras suppleanter.

Distrikten sköter den lokala verksamheten

Jägarförbundet har 16 distrikt, vars verksamhetsområde omfattar hela landet med undantag av Åland. Distrikten är självständiga registrerade föreningar som har förbundit sig att följa förbundets verksamhetsprinciper. Varje distrikt har en egen verksamhetsledare och distriktsstyrelse. 

Har du frågor? Vänligen kontakta

Teemu Simenius
Teemu Simenius
järjestöpäällikkö
+358 50 331 5330
seuratoiminta, lakiasiat