Europeiska kommissionen körde igenom sin blyhagelbegränsning vid ett onlinemöte i EU-medlemsländernas REACH-kommitté den 3 september. Beslutet kan förbjuda användningen av blyhagel vid jakt och sportskytte i största delen av Finland och orsaka jägare allvarliga juridiska problem. Europaparlamentet kan dock ännu förkasta detta förslag.

Finlands Jägarförbund ger inte efter för blyhagelbegränsningen

24.09.2020 11:56
Europeiska kommissionen körde igenom sin blyhagelbegränsning vid ett onlinemöte i EU-medlemsländernas REACH-kommitté den 3 september. Beslutet kan förbjuda användningen av blyhagel vid jakt och sportskytte i största delen av Finland och orsaka jägare allvarliga juridiska problem. Europaparlamentet kan dock ännu förkasta detta förslag.

Kommissionens förslag om blyhagel kommer nu att överlämnas till Europaparlamentet och Europarådet för ett tre månader långt inspektionsförfarande, vilket godkänts av EU-ländernas REACH-kommitté. Europaparlamentets uppgift är att utöva sina kontrollbefogenheter som företrädare för de europeiska medborgarna och som EU-institution. Parlamentet har fortfarande befogenhet att förkasta detta icke-fungerande förslag. 

Om förslaget godkänns i EU-parlamentets inspektionsförfarande kommer det att inkluderas i REACH-förordningen och träda i kraft i alla EU-medlemsländer i den form det är skrivet.

Blyhagelbegränsningen är omöjlig

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) genomförandeforum konstateradekonstaterade redan i ett tidigt skede att den förslagna Ramsar-definitionen skapar allvarliga problem för genomförandet. Ramsar är ett globalt våtmarksavtal mellan stater. Under den officiella beslutsprocessen hördes ECHA:s forum, men dess råd beaktades inte, liksom inte heller flera andra rekommendationer.

När det gäller definitionen av våtmarker konstaterade kommittén för socioekonomiska analyser inom ECHA (SEAC) att inkluderandet av torvmarker skulle medföra flera svårigheter för identifiering av våtmarker på fältet. Jägarna måste veta om de följer begränsningen eller inte. Om jägaren använder bly eller ens bär det med sig finns det alltid en risk att han eller hon obemärkt rör sig på våtmarken eller inom skyddszonen på 100 meter som ingår i begränsningsförslaget. 

Jägarförbundet påminner om att det är bra att förstå att en vattenpöl på en kvadratmeter som bildats efter ett hårt regn tillsammans med en skyddszon på 100 meter bildar en tre hektar stor "våtmark". Dessa situationer kan inte definieras på förhand, så det skulle vara omöjligt att tillämpa begränsningen i praktiken.

ECHA:s SEAC-kommitté tog också upp problemen med att förbjuda innehav av blyhagel i en skyddszon för våtmarker, liksom ECHA:s genomförandeforum. I forumets yttrande betonades allvarliga tvivel om att inkludera innehav i REACH:s tillämpningsområde, eftersom man i den behandlar ekonomiska aktörers tillverkning, utsläppande på marknaden eller användning, men inte innehav av vanliga medborgare. Varför ignorerades detta råd?

Trots fyra misslyckade försök har kommissionen på nytt vidarebefordrat förslaget till REACH-kommittén istället för att se till att det fungerar för europeiska jägare, sportskyttar och jordbrukare. I dessa tider är det nödvändigt att EU:s institutioner, särskilt Europeiska kommissionen, försöker bygga upp förtroendet för de europeiska medborgarna istället för att skapa stor förvirring och rättslig osäkerhet. 

Totalt blyhagelförbud är inget alternativ för Finland

Finland hör till de EU-medlemsländer vars areal enligt Ramsar-definitionen är minst 20 procent våtmarksområden. På grund av detta har Finland två olika alternativ för att genomföra förbudet mot blyhagel. Det första alternativet är att införa ett förbud mot blyhagel i Ramsar-våtmarker på det sätt som EU beslutat, och att tillåta användningen av blyhagel i andra områden. Då är övergångstiden 2 år. Det andra alternativet är att fatta ett nationellt beslut och förbjuda användningen av blyhagel samt dess utsläppande på marknaden, vilket skulle innebära en övergångsperiod på 3 år.

–Jägarförbundet har genast efter beslutet kontaktat riksdagsledamöterna och ministerierna och betonat orsakerna till att Finlands Jägarförbund absolut motsätter sig totalförbudet mot blyhagel om EU:s parlament godkänner förordningen som sådan, betonar Jägarförbundets ordförande Tuomas Hallenberg.

Även om en överdriven definition av våtmarker utesluter stora områden i Finland från användningen av blyhagel lämnar den ändå möjligheten att använda blyhagel på skjutbanor som inte ligger inom Ramsar-områdenas influensområde. Dessutom kan blyhagel även användas i områden utanför våtmarker, till exempel i kråkjakt. Det skulle även vara möjligt att jaga till exempel ringduvor i vissa områden.

Användningen av blyhagel har varit förbjuden i Finland i sjöfågeljakt sedan år 1996. I det nu godkända förslaget är våtmarker enligt Ramsar-definitionen förutom vattenområden även torvmarker. Av Finlands landareal är en tredjedel torvmarker och i norr finns det förhållandevis fler torvmarker än i södra Finland. Om Finland skulle välja totalförbud mot blyhagel skulle det förhindra användningen av blyhagelpatroner inte bara för jakt utan också för övnings- och tävlingsbruk på alla skjutbanor.

Många av de alternativa jaktpatronerna som ersätter bly är betydligt dyrare än blyhagelpatroner. Därtill har finländska jägare ett stort antal äldre jakthagelgevär vars användbarhet och värde förbudet mot bly skulle ha stor inverkan på. 

Jägarförbundet har ända från början och till slutet motsatt sig det nu fattade EU-beslutet. Jägarförbundet motsätter sig inte förslaget eftersom vi är tvungna att slopa användningen av blyhagel i vattenfåglarnas verkliga livsmiljöer, utan därför att det nu godkända förslaget inte är förnuftigt. Finland har även motsatt sig kommissionens förslag under hela processen och denna riktlinje har godkänts i både riksdagens miljö- och skogsbruksutskott.

Om EU-parlamentet trots allt godkänner kommissionens förslag om användning av blyhagel, kräver Jägarförbundet att förbudet mot blyhagel införs endast i de områden där det är nödvändigt. Dessutom är det nödvändigt att se till att både jägarna och myndigheterna får tillräcklig utbildning och rådgivning och samtidigt fortsätta den nödvändiga forskningen i ämnet.

 

Ytterligare information: 

Jussi Partanen

chef för jaktskytte

+358 408 451 572

etunimi.sukunimiatmetsastajaliitto.fi ()