Jägarförbundet har fått dispens från Finlands viltcentral för användning av artificiellt ljus och nattsikte som fästs på vapnet vid jakt på vitsvanshjort. Tillståndet har beviljats en jaktsäsong och omfattar områden där vitsvanshjortstammen är tät i sydvästra Finland.

Artificiellt ljus och nattsikte för jakt på vitsvanshjort i områden med täta stammar av vitsvanshjort

17.08.2021 11:19
Jägarförbundet har fått dispens från Finlands viltcentral för användning av artificiellt ljus och nattsikte som fästs på vapnet vid jakt på vitsvanshjort. Tillståndet har beviljats en jaktsäsong och omfattar områden där vitsvanshjortstammen är tät i sydvästra Finland.

Finlands Jägarförbund har av Finlands viltcentral beviljats dispens för den jaktsäsong på vitsvanshjort som inleds. Tack vare undantagstillståndet har licensinnehavare i områden där vitsvanshjortstammen är tät möjlighet att använda artificiellt ljus eller siktanordningar som fästs på vapnet avsedda för nattskytte.

Undantagstillståndet gäller 1.9.2021–15.2.2022 sydväst om linjen Helsingfors-Tammerfors-Björneborg på de jaktvårdsföreningars områden som nämns i dispensen. (jaktvårdsföreningarna nämns i bilagorna).

I dessa jaktvårdsföreningars områden kan en förenings eller ett jaktlags hela jaktområde användas oberoende av jaktvårdsföreningarnas gränser.

Både förbundets medlemsföreningar och licensinnehavare som inte hör till förbundet kan ansöka om dispens via Jägarförbundet.

Jaktledaren för en förening eller ett sällskap som ansökt om dispens ansvarar för att den teknik som godkänts i dispensen används på rätt sätt och att fångsten som fångats med dispens anmäls.

Teknikerna kan endast användas vid vaktjakt på en plats som jaktledaren på förhand har godkänt.

−Tillståndet får inte användas i strid med tillståndsvillkoren. Det är till exempel inte tillåtet att belysa åkrarna i jaktsyfte genom att köra på vägar, påminner Jägarförbundets fältmästare Chris Karppinen.

Utan dispens förbjuder jaktlagen i regel användningen av ljus och nattsikten vid jakt. Artificiellt ljus och nattsikte kan användas utan dispens vid jakt på mårdhund, och fast ljus kan användas vid jakt på vildsvin. Jägarförbundets Kymen piiri har dessutom haft ett separat undantagstillstånd som på stränga villkor tillåter användning av nattsikte i området för jakt på vildsvin.

Jägarförbundet informerar snart närmare om hur jaktföreningarna och jaktföreningarna kan anmäla sig till undantagstillståndet, hur tillståndet administreras och hurdana utbildningar som erbjuds.

Antalet vitsvanshjortar har ökat kontinuerligt

Vitsvanshjortstammen har vuxit länge. I strid med stamprognosen för ett år sedan har stammen fortsatt att öka trots rekordmånga fällningar.

I debatten har man kritiserat hjortbeståndens tillväxt och de skador som hjortarna förorsakar. Jägarförbundet har uppmuntrat till att öka antalet jaktlicenser i områden där hjortbeståndet är tätt. Trots att vitsvanshjorten är ett värdefullt och fint vilt måste hjortstammen i områden där stammen är tät skäras ned på grund av skador inom jord- och skogsbruket och vägtrafikolyckor. De lokala målen för hjortstammens täthet har fastställts i de regionala viltråden.

Under den kommande jaktsäsongen har närmare 78 000 jaktlicenser för vitsvanshjort beviljats. Med en jaktlicens får en vuxen eller två kalvar fällas. Om hälften av de fällda hjortarna enligt rekommendationerna är kalvar, möjliggör antalet tillstånd jakt på upp till cirka 100 000 hjortar.

Syftet med undantagstillståndet är att hjälpa till att uppnå det utmanande målet, i synnerhet om den kommande vintern skulle vara snöfattig.  Det är endast möjligt att använda artificiellt ljus och nattsikte vid jakt på vitsvanshjort om jaktlicenstagaren har ansökt om dispens på det sätt som Finlands Jägarförbund har organiserat och förbinder sig till den rapportering som tillståndet förutsätter.

Man ska inte pruta på säkerheten

Artificiellt ljus och nattsikten som omfattas av tillståndet kan av säkerhetsskäl endast användas för vakjakt på en tillsammans med jaktledaren på förhand överenskommen plats.

Jägarförbundet påminner jägarna om säkerheten vid användningen av de ljus och nattsikten som tillåts i undantagstillståndet:

−Målet måste identifieras till hundra procent och bakgrundssektorn måste vara absolut säker med kulfång. Vi måste komma ihåg alla grundläggande regler för säker användning av vapen. Det är bra om jägarna informerar invånarna i jaktområdena om den nya tekniken som används och om från tidigare jakt avvikande dygnstider, påminner fältmästare Karppinen.

Ny dispens endast vid behov

Med hjälp av undantagstillståndet utreds säkerställandet av att vitsvanshjortstammen skärs ned med hjälp av ljus- och nattsiktsteknik, särskilt om vinterns snöförhållanden är dåliga och mörkret begränsar jakten. Efter att dispensen har upphört är det inte möjligt att använda denna teknik vid jakt på vitsvanshjort. Jägarförbundet understöder i normala fall inte användningen av dessa tekniker som annars är förbjudna i lag.

Jägarförbundet ansökte om dispens för tre år på ett sätt som stöddes av det riksomfattande viltrådet. Finlands viltcentral beviljade dispens endast för den kommande jaktsäsongen, eftersom antalet jaktlicenser för de kommande åren ännu inte är känt. I undantagstillståndet konstateras att man på basis av resultaten och rapporteringen från det första försöksåret vid behov kan bevilja ett nytt undantagstillstånd för en ny ansökan om fortsatt försök.

Mer information:

Jägarförbundet informerar och utbildar aktörerna. Mer information fås från Jägarförbundet inom augusti. Informationen samlas på adressen https://metsastajaliitto.fi/metsastajaliitto/vahva-vaikuttaja/valkohantapeura

Tilläggsinformation (även på svenska):
inlands Jägarförbund, fältmästare Chris Karppinen, tfn 050 444 1026,
chris.karppinenatmetsastajaliitto.fi ()

Bilagor: