Eurooppalaiset metsästäjät vaativat kansallista päätäntävaltaa susiasioihin

Parlamentin biodiversiteetti, metsästys ja maaseutu -ryhmän johtaja Karl Heinz Florenz, Pohjoismaiden metsästäjäjärjestö NHA:n puheenjohtaja Torbjörn Larsson sekä Saksan Metsästäjäliiton puheenjohtaja Hartwig Fischer vaativat tuoreessa tiedotteessaan ympäristökomissaari Karmenu Vellaa olemaan sanojensa mittainen susiasioissa. Vella on aiemmin todennut, että yhteiselon susien kanssa tulee pohjautua paikallisiin ratkaisuihin. Lisäksi jäsenvaltioilla on oltava oikeus valita, mitä keinoja käyttää suden suojelun ja kannanhoidon varmistamiseksi pitkällä tähtäimellä.

Susikanta on tietyissä osin Saksaa ja Pohjoismaita kasvanut suureksi, mikä on johtanut tuotantoeläin- ja koiravahinkoihin sekä vaikeuttanut metsästystä ja riistanhoitoa. Jotta kannanhoito voisi onnistua, sen on oltava joustavaa niin lajinsuojelun ja kannanhoidon kuin paikallisten ihmisten tarpeidenkin suhteen.

Tiedotteessa vaaditaan komissiota uudelleenarvioimaan Ruotsia ja Suomea vastaan kohdistetut rikkomusmenettelyt. Ruotsin korkein oikeusaste on todennut, että maan susimäärä ylittää EU-lainsäädännön edellyttämän tason ja ettei kannanhoidolliselle metsästykselle ole toimivaa vaihtoehtoa. Samanlainen tapaus odottaa Suomessa korkeimman oikeuden ratkaisua.

Suomen ja Ruotsin kansallisilla päätöksillä on ollut laaja tieteellinen ja poliittinen tuki ja korkeimman oikeuden ratkaisujen myötä nyt myös juridinen tuki. Tästä huolimatta niiden täytäntöönpano on tasaisin väliajoin keskeytetty EU:n rikkomusmenettelyn vuoksi, mikä on vaikeuttanut suden kannanhoitoa. On tieteellisesti todistettu, että komission puuttuminen kansallisiin kannanhoitosuunnitelmiin on lisännyt laitonta tappamista. Komission olisi siksi syytä antaa maiden päättää asioista paikallisesti.

Komission puuttuminen Suomen ja Ruotsin susipolitiikkaan voi estää tarpeellisia kannanhoidollisia toimia myös muissa maissa, joissa nopeasti kasvava susikanta tuo mukanaan samanlaisia ongelmia kuin Pohjoismaissa.

Susien hyväksyntä edellyttää paikallisten asukkaiden tarpeet huomioivaa kannanhoitoa. Hyväksynnän menetys on pahin uhka susille alueilla, joissa niitä ei ole tätä ennen tavattu pitkiin aikoihin. Erityisen ongelmallista on, jos jäsenvaltiot päättävät siirtää vastuun kokonaan komissiolle, sillä se vähentää paikallisten ratkaisujen mahdollisuutta.

Komission tulee kannanhoidon yksityiskohtiin puuttumisen sijaan keskittyä etsimään ratkaisuja mahdollisiin konflikteihin muiden EU:n lainkäytön välineiden kanssa. Esimerkiksi komission tulisi selkeyttää tuotantoeläinvahinkoihin suunnattujen tukien myöntämistä.

Komission tulee uudelleenarvioida suden suojeluluokitus nopeasti ja selvittää, olisiko syytä siirtyä joustavampiin ja käytännönläheisempiin suojelu- ja kannanhoitokäytäntöihin. Myös Euroopan metsästäjäjärjestö FACE on vaatinut tätä, ja jopa direktiivi velvoittaa tekemään niin.

Suomen Metsästäjäliitto on tiiviisti mukana sekä NHA:n että FACE:n toiminnassa.