Itselataavat aseet soveltuvat hyvin metsästykseen

Poliisi on jättänyt myöntämättä joillekin itselataaville aseille lupia sillä perusteella, ettei asetyyppi sovellu metsästykseen.

Metsästäjäliitto toteaa, että itselataava ase soveltuu metsästykseen erinomaisesti. Liitto ei ota kantaa yksittäiseen lupaharkintaan, mutta pelkästään aseen itselataavuus ei voi olla peruste hylätä asetta metsästykseen soveltumattomana. Hylkäämisperusteeksi on mainittava todellinen syy, mikäli sellainen on.

Metsästyslaki ja metsästysasetus määrittelevät metsästysaseiden soveltuvuuden, ja itselataavuus mainitaan useissa kohdin. Aseille määritellään mitat ja riistalajeittain riittävät luodin osumaenergiat sekä haulikon kaliiperit. Käytännössä kiväärin vähimmäiskaliiperi määräytyy ammuksen osumaenergiavaatimuksen mukaan. Lisäksi itselataaville metsästysaseille määritellään lippaan kapasiteetin rajoitus. Tämän lisäksi aseessa on voitava käyttää patruunoita, jotka täyttävät metsästysasetuksen vaatimukset sille riistalle, jota aseella halutaan metsästää.

Mikään seikka ei heikennä itselataavan aseen soveltuvuutta metsästykseen, eikä varsinkaan tee siitä metsästykseen soveltumatonta. Itselataavan aseen kanssa ampumatilannetta voidaan seurata ensimmäisen laukauksen jälkeen ja toistaa laukaus nopeasti tähtäystä keskeyttämättä, mikäli sille on tarvetta. Lisäksi haulikossa itselataava on yksipiippuisena yleensä tavallisia kaksipiippuisia kevyempi, ja siksi se soveltuu varsinkin liikkuvaan metsästykseen oikein hyvin.

Selvennyksiä metsästyslakiin ja -asetukseen aseen soveltuvuuden osalta (15.12.2017)

ML 33 §

Metsästyksessä on yleisesti kielletty seuraavien pyyntivälineiden ja pyyntimenetelmien käyttö:
7) toimintatavaltaan automaattiset aseet sekä sellaiset itselataavat aseet, joiden lippaaseen mahtuu enemmän kuin kolme patruunaa;

Säädös tarkoittaa: Metsästysase ei saa olla sarjatuliase, eikä itselataavan lippaaseen saa mahtua yli kolmea patruunaa missään metsästysmuodossa. Lippaan lisäksi itselataavan piipussa saa olla patruuna, jolloin kokonaiskapasiteetti on 4.

MA 16 §
Yleiset ampuma-asevaatimukset

Itselataavaa asetta, jonka lippaaseen mahtuu kolme patruunaa, ei saa käyttää metsästyslain 5 §:ssä mainittujen lintujen eikä metsäjäniksen, euroopanmajavan, suden, karhun, hillerin, saukon, näädän, ilveksen, itämeren norpan, kirjohylkeen ja hallin ampumiseen. Sellaisen itselataavan aseen, jonka lippaaseen mahtuu enemmän kuin kolme patruunaa, käytön kieltämisestä metsästyksessä säädetään metsästyslain 33 §:ssä.

Metsästyksessä saa käyttää vain ampuma-aselain (1/1998) 6 §:n 2 momentin 1–3 ja 8 kohdassa tarkoitettua ampuma-asetta sekä 11 ja 12 kohdassa tarkoitettua ampuma-asetta, joka on vähintään 600 millimetriä pitkä ja jonka piippu on vähintään 300 millimetriä pitkä.

Säädös tarkoittaa: Kaikkia kyseisessä pykälässä mainittuja lintuja sekä asetuksessa mainittuja riistanisäkkäitä metsästettäessä itselataavan aseen lippaaseen saa mahtua vain 2 patruunaa. Lippaan lisäksi piipussa saa olla patruuna, jolloin kokonaiskapasiteetti on 3. (Muilla lajeilla saa lippaassa olla 3 plus yksi piipussa.)

Metsästyksessä saa käyttää ampuma-aseista haulikkoa, kivääriä, pienoiskivääriä, yhdistelmäasetta, mustaruutiasetta ja muuta ampuma-asetta. Metsästysase on oltava kokonaisuudessaan vähintään 60 cm pitkä ja piippu 30 cm pitkä.

MA 16 a §
Luotiasetta koskevat yleiset vaatimukset

Riistaeläimen ampumiseen käytettävän rihlatun luotiaseen luodin osumaenergian on piipun suusta mitattuna oltava vähintään 100 joulea.
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään:

1) kettua, tarhattua naalia, mäyrää, saukkoa, supikoiraa, pesukarhua, rämemajavaa, metsäjänistä, rusakkoa, metsoa, teertä ja hanhea saa ampua vain aseella, jonka patruunan luodin paino on vähintään 2,5 grammaa ja osumaenergia 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 200 joulea tai jonka patruunan luodin osumaenergia on luodin painosta riippumatta piipun suusta mitattuna vähintään 300 joulea;
2) metsäkaurista, itämeren norppaa, hallia, kirjohyljettä, sutta, ilvestä, ahmaa, euroopanmajavaa, kanadanmajavaa ja muflonia saa ampua vain aseella, jonka patruunan luodin paino on vähintään 3,2 grammaa ja osumaenergia 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 800 joulea;
3) valkohäntäpeuraa, saksanhirveä, metsäpeuraa, kuusipeuraa ja japaninpeuraa saa ampua vain aseella, jonka patruunan luodin paino on vähintään 6 grammaa ja osumaenergia 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 2 000 joulea tai luodin painon ollessa 8 grammaa tai enemmän osumaenergia on vastaavalla tavalla mitattuna vähintään 1 700 joulea;
4) hirveä, villisikaa ja karhua saa ampua vain aseella, jonka patruunan luodin paino on vähintään 9 grammaa ja osumaenergia 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 2 700 joulea tai luodin painon on ollessa 10 grammaa tai enemmän osumaenergia on vastaavalla tavalla mitattuna vähintään 2 000 joulea.
Edellä 2 momentin 3 ja 4 kohdassa mainittujen eläinten ampumiseen on käytettävä laajenemaan suunniteltua luotia.
Kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, metsäkaurista, hirveä, valkohäntäpeuraa, metsäpeuraa, karhua tai villisikaa rihlatulla luotiaseella metsästettäessä ampujana saa toimia ainoastaan se, joka on suorittanut metsästyslain 21 §:ssä tarkoitetun ampumakokeen. (3.8.2017/516)

Säädös tarkoittaa: Kiväärillä luodin vähimmäisenergia pienimmille riistalajeille on 100 j, eli käytännössä vähintään .22 LR
1) Mainituille lajeille vähintään esim. .17 HMR, .22 WMR.
2) Mainituille lajeille vähintään .222 Rem., .223 Rem.
3) Mainituille lajeille vähintään .243 Win. Oltava avautuva luoti. Ampumakoe ennen metsästystä, Suoritettava omalla aseella, paitsi alle 18 v.
4) Mainituille lajeille vähintään luokkaa 6,5x55 SE, 260 Rem, 7mm Rem. (Käytetyimpiä .308 Win., 30-06 Spring., 9.3x62.) Oltava avautuva luoti. Ampumakoe ennen metsästystä, suoritettava omalla aseella pl alle 18v.

MA 17 § Haulikon kaliiperi

Riistaeläimen ampumiseen käytettävän haulikon kaliiperin on oltava 10–20. Pienempikaliiperista haulikkoa saa kuitenkin käyttää villikanin, piisamin, oravan, kärpän, riekon, kiirunan, pyyn, peltopyyn, lehtokurpan ja sepelkyyhkyn ampumiseen, ei kuitenkaan haulikkoa, jonka kaliiperi on pienempi kuin 36.

Säädös tarkoittaa: Mainittuja lajeja saa metsästää 36-20-kaliiperisilla haulikoilla. Kaikkia lajeja saa metsästää 20-10-kaliiperisilla. (12-kaliiperinen suosituin. Haulikossa piipun reiän halkaisija on sitä isompi, mitä pienempi luku on.)

MA 18 § Haulikkoa koskevat rajoitukset

Haulipatruunalla ladatulla haulikolla ei saa ampua hirveä, valkohäntäpeuraa, saksanhirveä, metsäpeuraa, kuusipeuraa, japaninpeuraa, karhua, villisikaa, hyljettä tai muflonia. (21.12.2000/1206)
Haulikkoa varten valmistettua luotia ei saa käyttää hirven eikä karhun ampumiseen.

Säädös tarkoittaa: Hauleilla ei saa metsästää mainittuja lajeja. Haulikon täyteisellä saa metsästää kaikkea muuta paitsi hirveä ja karhua.

MA 19 § (11.4.2013/270)
Poikkeussäännös aseita koskevista kielloista

Tarkoitukseen sopivaa ampuma-asetta saa käyttää haavoittunutta, jalkanarussa, luolassa, loukussa, louhikossa, rakennuksessa, rakennuksen tai puupinon alla taikka muutoin avuttomassa tilassa olevaa eläintä lopetettaessa.

Säädös tarkoittaa: Eläimen saa lopettaa sopivalla aseella, esim. revolveri, pistooli tai metsästysasetusta pienempitehoisempi ase tms