Metsästäjäliitto esittää suurimmaksi sallituksi saalismääräksi 75 suttaMetsästäjäliitto antoi lausunnon maa- ja metsätalousministeriön sudenmetsästystä käsittelevään asetusesitykseen. Liiton mukaan kannanhoidollisten poikkeuslupien kokeilu oli tarpeellinen, ja sudenmetsästystä tulee jatkaa. Susikannan kehitys sekä metsästyskoira- ja kotieläinvahingot antavat viitteen, että lähtökohta suurimmaksi sallituksi vuosittaiseksi saalismääräksi olisi 75 yksilöä esitetyn 40:n sijaan.

Sosiaalinen kestävyys ei ole hyväksyttävällä tasolla ilman riittävää metsästystä

Erityisen hankalaksi susitilanne on todettu Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Pohjois-Savossa. Myös muualla maassa kansalaisten sietokyky susia kohtaan on monin paikoin ylittynyt. Koirien käyttö on tihentymäalueilla jo lähes mahdotonta ja siten koko metsästys- ja kennelharrastus ovat uhattuina. Esimerkiksi hirvikannan säätely ja yhteiskunnallisesti tärkeä SRVA-toiminta vaativat toimivia metsästyskoiria, joita voidaan käyttää ilman jatkuvaa hengenvaaraa.

Susilaumojen määrä on tuntuvasti suurempi kuin esitetty arvio

Metsästäjien havainnot osoittavat, että Luonnonvarakeskuksen antama 23–28 susilauman arvio on aivan liian varovainen. Asetusesityksen taustamuistiossakin todetaan, että ”pienestä havaintoaineistosta laumojen erottaminen toisistaan on vaikeaa, mikä lisää arvion epävarmuutta”. Luken mukaan sulan maan aikana jälkihavaintojen kertyminen on vähäistä, ja havaintojen pohjalta on vaikea varmentaa laumoja ja yksilöiden lukumääriä. Tämä johtaa ylivarovaisuuteen ja kannan aliarvioon.

Esimerkiksi Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piirin ja riistakeskuksen aluetoimiston joulukuun alussa tekemän lumijälkilaskennan mukaan laumojen määrä on selvästi luonnonvarakeskuksen arviota suurempi (19). Tarkentava kanta-arvio luvattiin marras¬joulukuussa, mutta sitä ei saatu lausunnon jättöaikaan mennessä. Jos täydentävä selvitys nostaa lauma-arviota, kuten sen kaikella todennäköisyydellä pitäisi, sen tulee näkyä suurimman sallitun saalismäärän nostamisena.

Lupamäärä on liian pieni kannan kokoon nähden

Asetusesityksen mukainen vuotuinen suurin sallittu saalismäärä, 40 sutta vuosittain kahden vuoden aikana poronhoitoalueen ulkopuolella, on selvästi liian pieni. Luonnonvarakeskus on todennut, että Suomen susikannasta voi poistua 30 prosenttia kestävän käytön periaatetta vaarantamatta. Osuutta tulisikin pitää suuntaa antavana tavoitteena vuotuisessa verotuksessa, huomioiden kokonaisuudessa muu luonnollinen poistuma kannasta.

Metsästäjäliitto esittää suurimmaksi sallituksi vuosittaiseksi saalismääräksi 75 yksilöä. Tarpeen mukaan tulee olla myös mahdollista poistaa kokonainen lauma, jos se aiheuttaa merkittävää vahinkoa metsästyskoirille, kotieläimille tai sosiaalisen konfliktin paikallistasolla. On tarpeellista voida kohdistaa poikkeuslupia myös yksittäisiin ongelmasusiin.

Kahden vuoden kiinteä kiintiö on ongelmallinen

Esitys koskee seuraavaa kahta vuotta, mikä on ongelmallista. Jos suurin sallittu saalismäärä osoittautuu liian pieneksi jo ensimmäisen vuoden jälkeen, ollaan sitouduttu seuraavankin vuoden osalta liian pieneen määrään. Tämä voi johtaa kohtuuttomiin vahinkoihin sekä kestävän metsästyskulttuurin ja suden hyväksynnän romuttumiseen. Lupamäärää tulisikin kyetä tarvittaessa lisäämään jo ensimmäisen vuoden jälkeen.

Byrokratiaa tulee karsia

Erittäin tärkeää on, ettei poikkeuslupien ehdoista tehdä liian monimutkaisia. Sudenmetsästys tulisi toteuttaa samoja käytäntöjä noudattaen kuin ilveksen tai karhun metsästys, jotka ovat sujuneet joustavasti ja ongelmitta. Poikkeusluvat tulee myös myöntää ripeästi.

Ylisuuri susikanta uhkaa metsäpeuraa

Susi aiheuttaa merkittävän uhan Suomen, ja samalla koko maailman vähälukuiselle metsäpeurakannalle. Maa- ja metsätalousministeriön tulee huomioida, että metsäpeuran kainuulaisesta osakannasta on Luken arvioiden mukaan hävinnyt viidessätoista vuodessa yli puolet. Luonnonvarakeskuksen tutkimustulosten mukaan merkittävin kuolleisuustekijä on suurpetojen ja eritoten suden saalistus. Poikkeuslupia tuleekin kohdentaa erityisesti metsäpeurojen elinalueille.

Lausunnossa otettiin kantaa myös muihin seikkoihin, kuten saaliin hyödyntämiseen. Lue koko lausunto täältä.