Riistanhoito

Riistanhoitoon kohdistettuja hankehakemuksia tuli seitsemän kappaletta. Haettu yhteissumma oli 57 504 euroa. Avustusta päätettiin jakaa viidelle hankkeelle yhteensä 32 675 euroa.

SML Varsinais-Suomen piiri, Valkohäntäpeuran kannanseurantamenetelmän kehittäminen -tutkimushanke

Piiri on hakenut tutkimushankkeelle tarvittavaa määrää riistakameroita. Hankkeessa selvitetään millä tavoin riistakameroilla saadaan valkohäntäpeurakanta mahdollisimman luotettavasti arvioitua. Menetelmänä on kerätä tutkimusalueilta papananäytteitä, joista eristettävästä DNA:sta saadaan tunnistettua eri yksilöt ja näin määritettyä tarkka yksilömäärä. Tällaiselle alueelle laitetaan riistakameroita ja tutkitaan, kuinka moni tunnetuista yksilöistä tallentuu kameroihin. Näin voidaan todeta, kuinka monta kameraa tarvitaan kuinkakin tarkkaan kannanarviointiin. Tutkimus toteutetaan Turun yliopistossa.

Kiteen Metsästysseura, Koposensuon riistapeltohanke

Hankkeessa toteutetaan kosteikon reuna-alueiden kunnostus ja ravinnon tuotto kosteikon reunalle raivattavalla riistapellolla. Hankkeella on merkitystä suuremman alueen vesilintukantaan. Tarkoituksena on saada lisättyä alueen lajien monipuolisuutta ja parantaa riistan elinolosuhteita.

Vuolteen Metsästäjät, Isosuon kosteikkohanke

Seuran vesialueet ovat yleisilmeeltään karuja. Vesilintukantaa on kuitenkin saatu vahvistettua noin 10 vuotta jatkuneella ruokinnalla. Projektissa perustetaan kosteikko ja sillä pyritään lisäämään luonnon monimuotoisuutta, joka parantaa vesilintukannan elinolosuhteita lisäten siten vesilintujen määrää.

SML Kymen piiri, Villisikojen kannanarviointihanke

Hankkeella tavoitellaan villisikojen määrän tarkempaa arviointia sekä vahinkojen ennalta ehkäisemistä. Hankkeessa luodaan nettipohjainen havaintoverkko Kymen piirin kotisivujen yhteyteen. Järjestelmää tukee kentällä riistakameraverkko. Havainnoista tiedotetaan säännöllisesti ja niitä käytetään aktiivisesti vahinkojen ennaltaehkäisyyn.

Metsäpeura Life -hanke

Metsäpeuran palautusistutushanke uusille palautusalueille. Lahjoitusvaroin tuetaan totutustarhojen ylläpitoon osallistuvia seuroja. Hanketta tuetaan sekä riistanhoitoon että siirtoistutuksiin annetuista varoista.