Keräysvarojen hakuohjeet

Hakuajat

Hakuajat aina huhtikuusta lokakuuhun 1.4.–30.9 ja syyskuusta maaliskuuhun 1.9.–31.3.

Haussa noudatetaan tiukasti annettuja hakuaikoja ja päätösmenettelyä. 
Huomioithan tämän hankehakemusta jättäessäsi.

Kohteet

Riistanhoito

Riistanhoidon varoista voi hakea avustusta riistakantojen kestävän verotuksen ja riistanhoidon edistämiseen. Lisäksi niitä voidaan myöntää asennekasvatukseen metsästystä ja riistanhoitoa kohtaan tapahtuvassa viestinnässä.

Käytännössä tämä voi tarkoittaa pienpetopyyntiin tarkoitettuja välineitä seurojen ja nuorten käyttöön, loukkuja ja rautoja, tai riistanhoidon koulutukseen liittyvän materiaalin ja videotuotannon kustannuksiin ja vaikkapa metsästystä tukevaan kampanjaan. Näitä varoja voidaan myöntää myös laadukkaan tutkimustiedon tuottamiseen.

Siirtoistutukset ja riistan suojelu

Siirtoistutuksen ja riistan suojelun varoja voidaan myöntää vaikkapa metsäpeurakampanjan järjestämiseen tai merihanhien siirtoistutusten tukemiseen. Siirtoistutuksissa toimitaan lain ja tutkimustiedon varassa. Moni riistaeläin tarvitsee myös apua. Miten voisimme auttaa vaikkapa taantuvaa metsähanhikantaa? Varoja voidaan osoittaa myös muiden uhanalaisten riistaeläinten suojeluun tai muiden riistaeläinten siirtoistutusten tukemiseen.

Nuorisotyö

Nuorisotyövaroilla tuetaan nimensä mukaisesti nuoria metsästäjän alkuja, joko olevia tai tulevia. Niitä voidaan myöntää nuorten leiritoimintaan ja koulutukseen liittyvän materiaalin ja videotuotannon kustannuksiin sekä ei-metsästystä harrastavien nuorten valistustyöhön. Varoilla tuetaan nuorten pääsemistä metsälle ja kasvua vastuulliseen metsästykseen.

Metsästysammunta ja ampumaradat

Tähän kohteeseen lahjoitettuja varoja voidaan käyttää metsästysampumaharrastustoiminnan tukemiseen ja ampumaratahankkeiden tukemiseen (ampumaratojen kunnostus) ja siten ampurataverkoston ylläpitämiseen.

Katso lisää keräyssivustoltamme.

Hakuukelpoisuus

Varoja voivat hakea vain liiton asianomaiset toimikunnat, jäsenseurat ja piirit.


Päätösmenettely

Loppuselvityksen jättäminen on edellytys tuen maksamiselle. Kertokaa loppuselvityksessä hankkeen toteutuksesta ja toteutuneista kustannuksista. Mikäli kustannusarvioon on merkittäviä eroavaisuuksia, ne selvitetään erikseen. Samassa yhteydessä mainitaan hankkeella saavutetut tulokset. Pyydettävää kuluselvitystä ja tarkastusta varten kuitit on säilytettävä vähintään kaksi vuotta.


Muut hakuehdot

Hyväksyttyjen hakemusten varat maksetaan vain toteutuneita kustannuksia vastaan. Myönnettyä tukea saa käyttää vain hakemuksessa esitettyihin kustannuksiin ja niiden kattamiseen. Toteutuneet kustannukset osoitetaan erillisellä loppuselvityksellä, joka on tehtävä ennen maksatusta. Kaikista muutoksista hankkeeseen rahoitukseen liittyen tai mahdollisesta hankkeen keskeytyksestä tulee informoida liittoa viimeistään loppuselvityksessä. Tässä tilanteessa liitolla on oikeus arvioida hakemusta uudelleen.Tuensaaja on velvollinen mainitsemaan hankkeesta tiedotettaessaan saaneensa tukea Metsästäjäliiton keräysvaroista. Liitolla on oikeus esitellä ja mainita projekti omassa viestinnässään (esimerkiksi Jahti-lehti, liiton verkkosivut). Kaikkeen hankkeesta kertovaan viestintään on liitettävä keräystunnuslogo. Metsästäjäliitto voi pyytää halutessaan hakijalta hankkeeseen liittyen lisäselvityksiä.Liitto varaa itselleen oikeuden olla myöntämättä varoja.