Tue suomalaista metsästystä!

Metsästäjäliiton rahankeräyksen kautta voit tukea haluamiasi kohteita tai toimintaa!

Tue Riistanhoitoa!

Suomalaiseen metsästykseen on aina kuulunut tärkeänä osana riistan hyväksi tehtävä työ. Lahjoittamalla kertalahjoituksena tai oman pankkisi kautta viitteellä 4064 voit tukea liiton riistanhoitotyötä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että voimme hankkia seurojen ja nuorten käyttöön pienpetopyyntivälineitä, loukkuja ja rautoja. Voimme ohjata riistanhoidon koulutukseen ja videotuotantoon myös varoja tältä tililtä.

Lue lisää

Tue riistan suojelua ja siirtoistutustyötä!

Tähän kohteeseen lahjoitetut varat voidaan ohjata vaikkapa metsäpeuran suojelutyöhön. Metsäpeura (Rangifer tarandus fennicus) on aikoinaan ollut Suomessa tärkeä riistaeläin, mutta nykyisin kannat kestävät vain muutamien harvojen metsästyksen. Haluaisitko sinä auttaa metsäpeurakantaa elpymään?

Maaninkalaiset ovat aloittaneet omatoimisesti merihanhien siirtoistutuksen, ja ajatuksena heillä on jouduttaa lajin leviämistä sisämaahan. Ministeriö on rauhoittanut sisämaassa merihanhen metsästyksen, ja tuhansien järvien maasta elinympäristöistä merihanhille ei Ruotsin malliin ole puutetta. Olisiko meidänkin kannettava kortemme kekoon? Samaan aikaan metsähanhikanta taantuu (Anser fabalis fabalis), voisimmeko auttaa tutkimuksessa?

Lue lisää

Tue Nuorisotoimintaa!

Lasten ja nuorten kosketuspinta metsästykseen ja metsästysseuroihin on vähentynyt ja he tarvitsevat uusia reittejä päästäkseen harrastamaan ja tutustumaan metsästykseen. Suomen Metsästäjäliitto on ryhtynyt toimiin vastatakseen haasteeseen ja pyrkii edistämään lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia. Koemme myös tärkeäksi kertoa metsästyksestä niille lapsille ja nuorille, jotka eivät itse metsästä. 

Metsästäjäliiton tapahtumissa nuoret pääsevät tutustumaan metsästykseen, eränkäyntiin ja riistanhoitoon turvallisesti saman henkisessä seurassa. Toiminnan järjestäminen perustuu täysin vapaaehtoisuuteen, mutta siitä huolimatta se vaatii paljon resursseja. Lapsille ja nuorille on oltava hyvät välineet ja materiaalia tulee olla riittävästi. 

Tähän kohteeseen lahjoitettuja varoja voidaan käyttää lasten- ja nuorten leiritoimintaan ja koulutukseen, koulutusta tukevan materiaalin kustannuksiin sekä ei-metsästystä harrastavien lasten ja nuorten valistustyöhön.

Lue lisää

Tue metsästysammuntaa ja ampumaratoja

Suomalaisen ampumarataverkoston on oltava riittävän kattava. Ampumaratojen olemassaolo ja perustaminen tulee turvata. Harjoittelumahdollisuus on ensiarvoisen tärkeää metsästäjille, joilta odotetaan turvallista aseenkäsittelyä sekä tarkkaa ja eettistä riistalaukausta. Metsästäjät ja muut ammunnan harrastajat tarvitsevat ampumaratoja. Hyvä ampumataito on metsästyksen perusedellytys. Metsästäjäliiton metsästysampumalajit on suunniteltu metsästystilanteiden harjoittelemiseen metsästysaseilla. Metsästäjäliitto vastaa metsästysampumatoiminnasta Suomessa. Tähän kohteeseen lahjoitettuja varoja voidaan käyttää metsästysampumaharrastustoiminnan tukemiseen ja ampumaratahankkeiden tukemiseen (ampumaratojen kunnostus) ja siten ampurataverkoston ylläpitämiseen.

Lue lisää

 

Kuinka toimia?

Klikkaa alla olevaa nappia, valitse kohde ja käy tekemässä vapaaehtoinen lahjoitus!

Voit seurata keräysvarojen käyttöä ja ohjeita keräysvarojen hakuun hankehakusivuilta.

Kaikki lahjoitukset ovat tärkeitä!  Kohteet kiittävät!

 

 

Metsästäjäliitto on Vastuullinen lahjoittaminen ry VaLan jäsen

VaLan missiona on määritellä ja edistää hyvän hallinnon ja hyvän varainhankinnan periaatteita suomalaisessa yhteiskunnassa sekä auttaa jäsenjärjestöjään oppimaan yhdessä osana kansainvälistä verkostoa.

 

Rahankeräysasetuksen 21.6.2006/503 4 § mukaan

 1. rahankeräysluvan saaja: Suomen Metsästäjäliitto ry
 2. rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus
 3. luvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2019/269, 21.03.2019
 4. keräyksen toimeenpanoaika: 1.7.2019-31.12.2021
 5. keräyksen toimeenpanoalue: Koko Suomen alue Ahvenanmaata lukuun ottamatta
 6. kerättävien varojen käyttötarkoitus:

  Kerätyt varat käytetään riistakantojen kestävän verotuksen ja riistanhoidon edistämiseen, uhanalaisten riistaeläinten suojeluun tai riistaeläinten siirtoistutusten tukemiseen, metsästyksen ja riistanhoidon mielipidevaikuttamiseen, nuorten metsälle pääsyn edistämiseen ja kasvuun vastuulliseksi metsästäjäksi sekä metsästysharrastuksen tukemiseen ja ampurataverkoston ylläpitämiseen.

  Varoja voidaan käyttää myös lunastamaan seurojen ja nuorten käyttöön pienpetopyyntiin tarkoitettuja välineitä, riistanhoidon koulutukseen liittyvän materiaalin ja videotuotannon kustannuksiin, metsäpeurakampanjan järjestämiseen sekä merihanhien siirtoistutusten tukemiseen. Varoja käytetään myös metsästystä tukevaan kampanjaan, nuorten leiritoimintaan ja koulutukseen liittyvän materiaalin ja videotuotannon kustannuksiin sekä ei-metsästystä harrastavien nuorten valistustyöhön sekä metsästysampumaharrastustoiminnan tukemiseen ja ampumaratahankkeiden tukemiseen (ampumaratojen kunnostus)

 7. aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää; Rahankeräyksen päätyttyä varat ohjataan käyttötarkoituksen mukaiseen toimintaan