EU-vaaliehdokkaat esittäytyvät Metsästäjäliiton sivuilla

EU- vaalit ovat erittäin tärkeät sekä Suomen että koko Euroopan metsästäjille. Metsästäjäliitto pyysi ehdokkaita vastaamaan metsästäjille tärkeisiin kysymyksiin sekä tutustumaan Euroopan metsästäjäjärjestön FACE:n vaaliteemoihin. 

- Tavoitteena on auttaa jäseniä valitsemaan oma metsästystä edistävä ehdokas ja lisätä ehdokkaiden tietoa metsästäjille tärkeissä kysymyksissä, kertoo Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari

Suomen Metsästäjäliitto on jäsenenä myös Euroopan metsästäjien yhteisessä FACE-järjestössä. FACE edustaa Brysselissä 7 miljoonaa eurooppalaista metsästäjää 36 kansallisten metsästäjäjärjestön kautta. FACEn tavoitteena on edistää eurooppalaista metsästystä erityisesti EU-instituutioiden kautta.
- EU:ssa tehdyillä päätöksillä on ratkaiseva rooli jäsenvaltioiden ympäristölainsäädäntöön, sillä 85 prosenttia ympäristö- ja metsästyslainsäädännöstä tulee EU:sta. Ja juuri nämä päätökset vaikuttavat suuresti metsästykseen ja metsästäjiin Euroopassa, kuvaa Siitari. 

FACE on nostanut valliteemoiksi 5 jäsenille tärkeää teemaa: CAP ja luonnon monimuotoisuus, suurpedot, aseet ja ammukset, muuttolinnut sekä kansainvälinen metsästys. Suomalaisten metsästäjien kannalta erittäin ajankohtaisia teemoja ovat luonnon monimuotoisuus ja suurpedot. 
- Luonnon monimuotoisuudella on suuri merkitys myös metsästäjille. Mitä monimuotoisempi luonto sitä enemmän ja monipuolisemmin on myös riistaa ja muuta eläimistöä, Siitari jatkaa.

Metsästäjillä on suuri rooli, sillä metsästäjät ovat usein myös maanomistajia ja huolehtivat muun muassa riistametsäelinympäristöistä sekä perustavat riistapeltoja ja kosteikkoja, jotka tukevat kaikkea luonnon monimuotoisuutta.
- Näiden toimien tukeminen on tärkeää myös EU-tasolla, Siitari toteaa.

EU-tasolla järjestön tavoitteena on säilyttää runsastuneiden suurpetojen kuten, ilveksen, karhun ja suden kannanhoidollinen metsästysmahdollisuus EU:n lainsäädännössä.
- Olemme onnistuneet viemään asian myös seitsemän miljoonaisen Euroopan metsästäjäjärjestö FACE:n työlistan kärkeen. Karhu ja ilves ovat hyviä esimerkkejä lajeista, joiden kannanhoidollinen metsästys, luontodirektiivin mukaisesti, on mahdollistanut kantojen kasvun. Samalla näiden suurpetojen hyväksyttävyys paikallisten asukkaiden keskuudessa on parantunut ja laittomuudet erittäin vähäisiä, kertoo Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg.

Etsi oma metsästysasioita edistävä ehdokkaasi täältä: metsastajaliitto.fi/euvaalit/ehdokkaat

 

FACE:n #VOTE4HUNTING -teemat

CAP ja luonnon monimuotoisuus

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka (CAP) on elintärkeä tukimekanismi Euroopan maataloudelle ja maaseudulle ja sillä on suuri merkitys myös eurooppalaisille metsästäjille. FACE odottaa seuraavan CAP-kauden panostavan entistä enemmän luonnon monimuotoisuutta tukeviin toimiin, ja tätä kautta parantamaan esimerkiksi pienriistakantoja, jotka ovat maatalouden muutosten vuoksi laskeneet.

Suurpedot

Monien suurpetojen kannat ovat nousussa ja tästä syystä joidenkin populaatioiden tila on sellainen, ettei se enää vaatisi luontodirektiivin edellyttämää nykyisenlaista tiukkaa suojelua. Näiden populaatioiden, joissa suotuisa suojekun taso on jo saavutettu, suojelustatusta tulisi voida muuttaa joustavasti. Tällainen joutava menettely sallisi jäsenvaltioille järkevämpää kantojen hoitoa, mikä olisi alueellisten ja paikallisten tarpeiden mukaista.

Aseet ja ammukset

FACE ja sen jäsenet haluavat varmistaa, että metsästäjät voivat turvallisesti hankkia, pitää hallussaan ja käyttää ampuma-aseita ja patruunoita sekä matkustaa niiden kanssa ilman tarpeetonta byrokratiaa tai perusteettomia kustannuksia tai rajoituksia.

Muuttolinnut

Seuraavan Euroopan parlamentin tulisi edistää joustavuutta runsastuneiden hanhikantojen hoidossa. Lisäksi tulisi kunnioittaa alueellisia ja perinteisiä paikallisia metsästysmuotoja lintudirektiivin mukaisessa päätöksenteossa. 

Kansainväliset metsästysasiat

Euroopan metsästäjät metsästävät myös muualla kuin Euroopassa, esimerkiksi Afrikassa ja Aasiassa. Kansainvälisen metsästyksen mukanaan tuomat moninaiset hyödyt, kuten esimerkiksi hyödyt paikallisille yhteisöille ja luonnonsuojeluun, tulisi olla mahdollista myös tulevaisuudessa. 

FACE:n #VOTE4HUNTING -teemoihin voi tutustua laajemmin täällä: www.face.eu/european-elections