RKP, kuuluuko metsästyksen ääni vaaleissa?

Huhtikuun 14. päivänä kansa valitsee Suomelle uuden eduskunnan. Jahti-lehti kysyi miten eduskuntapuolueet aikovat ottaa metsästyksen huomioon politiikassaan. Kyselyyn vastasivat kaikki muut eduskuntaryhmät, paitsi Liike Nyt ja Tähtiliike.

 

Vastaukset on julkaistu Jahti-lehdessä 1/2019.

 

 

 

Kysymykset

 

1. Onko metsästys huomioitu puolueenne ohjelmassa?

2. Näkeekö puolueenne metsästyksen tärkeänä osana yhteiskuntaa?

3. Pitäisikö suurpetojen metsästyksestä pystyä päättämään enemmän kansallisesti?

4. Isossa osassa Euroopan maita metsästys on sallittua luonnonsuojelualueilla, koska siitä on usein jopa hyötyä suojelutavoitteille. Pitäisikö sama olla mahdollista myös Suomessa?

5. Pitäisikö riistanhoito ja metsästys huomioida koulujen opetussuunnitelmassa?

 

 

 

Svenska Folkpartiets svaror

Partieordförande Anna-Maja Henriksson

 

1. Vi behöver en hållbar och etisk djurhushållning, fiskerinäring, viltvård och jakt. Vi värnar både om möjligheter till företagande i dessa branscher och om en respekt för djurens välbefinnande. Tillstånd för olika former av jakt ska basera sig på regionala förhållanden och förankras bland lokalbefolkningen. Vi har ett särskilt ansvar att se till att andra levande varelser och växtligheten bevaras och att vi inte försvagar den biologiska mångfalden.

Vi lyfter specifikt i vårt riksdagsvalsprogram upp frågan om skyddsjakt på skarv, varg och säl. Vi tycker skyddsjakt av dessa ska basera sig på faktiska lokala förhållanden och att det ska vara ett enkelt och flexibelt sätt att söka om dispens. Vi tycker också att samma regler för fällandet av varg som finns inom renskötselområdet ska gälla i hela Finland.

2. Vi ser jakten och viltvården som en viktig del av livet på landsbygden och många gör ett viktigt jobb för att hålla viltstammarna på en bra nivå. Vi vill möjliggöra jakt och viltvård även i framtiden. Byråkratin får inte bli ett hinder för nya jägare att börja hobbyn och vi vill att man ska få tillstånd att jaga även i framtiden.

3. Ja! Vår Europaparlamentariker och vi i riksdagen har länge jobbat för att vi ska själva kunna ta besluten om dispens. EU kan ge riktlinjer men besluten ska kunna tas i Finland där vi har kännedom om de lokala förhållandena.

4. Det är en sak som borde utredas. Vi ser jakten och viltvården som en del av skogsskötsel och naturvård och ifall vi med hjälp av den kan främja artdiversiteten i naturskyddsområden så är det någonting som man måste fundera på. Det betyder ändå att viltvården borde vara starkt kontrollerad.

5. Viltvård och jakt är en naturlig del av livet i Finland och vilt är det renaste kött man kan äta, både miljömässigt men också med tanke på kvalitet. Det kunde vara bra att berätta om viltvård och jakt i skolan för att barnen skulle få mer kunskap och få möjlighet att lära sig om varför man bedriver jakt.

 

 

Muiden puolueiden vastaukset