Metsästäjäliitolle koiraturvallisuuden parantaminen keskeistä susikannan hoitosuunnitelman päivitystyössä

 

Metsästäjäliitto pitää tärkeänä, että ongelmia ja haittoja aiheuttaviin susitilanteisiin voidaan jatkossa puuttua nopeasti ja tehokkaasti. Poikkeuslupakäsittelyn hitaus ja lupaperusteiden epäselvyys tulee korjata susikannan hoitosuunnitelman päivitystyössä. Metsästysharrastuksen näkökulmasta on oleellista kehittää uusia ratkaisuja koiraturvallisuuden parantamiseksi.

Suomen susikannan hoitosuunnitelman päivittämiseen tähtäävä laajapohjainen hanke käynnistyi aloitusseminaarilla perjantaina 28.9.2018. Suomen Metsästäjäliiton lisäksi tilaisuuteen osallistui hankkeen ohjaus- ja valmisteluryhmien jäseniä Luonnonvarakeskuksesta, Luonto-Liitosta, Metsähallituksesta, MTK:sta, Paliskuntain yhdistyksestä, Poliisihallituksesta, Suomen luonnonsuojeluliitosta, Suomen Kennelliitosta, Suomen riistakeskuksesta sekä maa- ja metsätalousministeriöstä.  

Metsästäjäliiton valmisteluryhmän edustana toimivat hallituksen jäsen Antti Kuivalainen ja ohjausryhmän edustajana toiminnanjohtaja Heli Siitari. Metsästäjäliitto on ollut yksi keskeinen toimija susiasioissa ja liitolle on muodostunut vahva tilannekuva suden aiheuttamista ongelmista.
- Susikannanhoidon onnistumisen kannalta on tärkeää saavuttaa paikallisten ihmisten luottamus, että ongelmiin ja haittoihin puututaan nopeasti ja vahinkoja ennalta ehkäistään. Tämä tavoite on kirjattu myös hoitosuunnitelmaan, kertoo Heli Siitari.

Selkeyttä poikkeuslupaprosessiin

Metsästäjäliitto edellyttää, että Suomen susikannan hoitosuunnitelman päivittämisessä huomioidaan nykyisen asetuksen mukaisen sudenmetsästyksen suurimmat ongelmat, poikkeuslupakäsittelyn hitaus ja lupaperusteiden epäselvyys.
- Lupien hakemenettely on tällä hetkellä epäselvä ja kallista. Metsästäjät pitävät epäoikeudenmukaisena lupahakuun liittyvän hallinnollisen maksun ja metsästysmaksujen perimistä, kuvaa Antti Kuivalainen.

Metsästäjät toteuttavat poliisin pyynnöstä suurriistavirka-aputehtävät (SRVA). Suden osalta tämä tarkoittaa piha-alueilla ja karjatiloilla liikkuvien susien karkottamisia ja lopetustehtäviä. Poliisi on vahvistanut keväällä 2018 valtakunnallisen ohjeen SRVA-tehtävien toteuttamisen periaatteista.
- Ohje on selkeä ja toimiva ja se otettava pikaisesti käyttöön valtakunnallisesti, kommentoi Kuivalainen.

Päivitystyössä haettava ratkaisuja koiravahinkoihin

Metsästysharrastuksen näkökulmasta keskeinen ongelma on koiraturvallisuus. Susikohtaamisissa on menetetty vuosittain useita kymmeniä metsästyskoiria. Lisäksi on ollut lukemattomia tilanteita, joissa koira on saatu pelastettua viime hetkellä. Metsästäjät ovat nyt hyvin varovaisia laajahakuisten koirien käytössä.
- Susitilanne tulee vaikeuttamaan hirvieläinmetsästystä jo tällä metsästyskaudella, toteaa Kuivalainen.

Koiraturvallisuuden parantamiseen ei ole nyt hetkellä toimivaa ratkaisua.
- Pantasusien paikkatiedossa on tällä hetkellä liian pitkä viive, eivätkä niin sanotut susiliivit ole osoittautuneet toimivaksi ratkaisuksi. On tärkeää, että päivitystyössä etsitään toimivia ratkaisuja koiravahinkojen ennaltaehkäisyyn. Kehitystyötä ei kuitenkaan saa maksattaa metsästäjillä, painottaa Kuivalainen.

Metsästäjäliitto pitää oleellisena, että metsästäjien tekemälle tärkeälle yhteiskunnalliselle työlle, kuten hirvikannanhoidolle ja suurriistavirka-aputehtäville, on järkevät mahdollisuudet ja edellytykset.

Lisää aiheesta: