Vesilintujen metsästyksessä lajitunnistus on tärkeää

Vesilintujen metsästyskauden alkaessa BirdLife Suomi ja Suomen Metsästäjäliitto muistuttavat lajintunnistuksen tärkeydestä ja kehottavat välttämään taantuvien lajien metsästystä. Monen riistavesilinnun kanta on vähentynyt suuresti 2000-luvulla, ja osa lajeista on nykyään Suomessa uhanalaisia.

– Taantuvia lajeja ei pitäisi metsästää, koska vähenevä kanta ei kestä lisäkuolleisuutta. Metsästyskuolleisuuteen on myös helpompi vaikuttaa kuin muihin vähenemisen syihin, kertoo BirdLifen suojeluasiantuntija Tero Toivanen.

Valtakunnallisten vesilintulaskentojen perusteella runsaimpien riistasorsiemme sinisorsan, tavin ja telkän kannat ovat pitkällä aikavälillä olleet varsin vakaat. Tänä vuonna niidenkin pesimäkannat hieman laskivat, mutta poikastuotto oli viime vuosia parempi. Sen sijaan esimerkiksi uhanalaisen haapanan poikastuotto jäi seurantahistorian alhaisimmaksi.

– Metsästyksessä kannattaa keskittyä runsaisiin ja kannankehitykseltään elinvoimaisiin vesilintulajeihin. Toivomme, että metsästäjät kiinnittävät erityistä huomiota varmaan lajitunnistukseen ennen riistalaukausta. Myös noutavan koiran käyttö metsästäjän apuna on ehdottoman suositeltavaa, sanoo Metsästäjäliiton vesilintuasiantuntija Jaska Salonen.

Salonen pitää lintuharrastajien ja metsästäjien yhteistyötä tärkeänä:

– Metsästäjäliitto ja BirdLife ovat juuri julkaisseet oppaan, joka esittelee tärkeimmät tuntomerkit vähentyneiden sorsien tunnistamiseksi, kertoo Salonen. Vesilintukantojen seurantaan osallistuu vuosittain satoja lintuharrastajia ja metsästäjiä.

Molemmat järjestöt painottavat, että vesilintukantojen elvyttäminen edellyttää elinympäristöjen hoitoa ja ennallistamista. Tähän tarvitaan myös yhteiskunnan rahoitusta.

Riistavesilinnuista jouhisorsa, heinätavi, tukkasotka, punasotka, tukkakoskelo ja nokikana on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaisiksi ja metsähanhi, haapana, haahka sekä isokoskelo vaarantuneiksi. Alli on silmälläpidettävä laji.

Punasotkan ja tukkakoskelon metsästys on kielletty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella kolmeksi seuraavaksi vuodeksi. Allin metsästys on kielletty sisämaassa, ja merialueilla sen metsästystä on rajoitettu saaliskiintiöin.

Taantuvien vesilintujen tunnistusopas

Luonnonvarakeskuksen tiedote vesilintukannoista