Metsästysseurat

Kuva: Pekka Rousi

Metsästysseurat ovat maaseudun yhdistystoiminnan aktiivisimpia tukipilareita, ja ne lisäävät merkittävästi maaseudun elinvoimaisuutta. Harrastus sitoo yhteen kyläyhteisöjä, metsästäjiä niin maalla kuin kaupungeissa sekä kaikkia riista- ja villiruoan ystäviä. Metsästäjien ja metsästysseuratoiminnan mahdollisuuksia yhteisöllisyyden vahvistamisessa ei ole vielä täysin ymmärretty. Asialla on kasvava merkitys syrjäytymisen ehkäisemisessä. 

Suomalaisen metsästyskulttuurin ja metsästysseuratoiminnan toimintaedellytykset tulee turvata yhteisöllisyyden, alueiden elinvoimaisuuden sekä riista- ja rauhoittamattomien lajien kannansäätelyn vuoksi. Kannansäätelyllä ylläpidetään luonnon monimuotoisuutta ja lajien jatkuvaa dynamiikkaa sekä lisätään vähenemässä olevien lajien yksilömääriä ja elinympäristöjen kirjoa.

 

"Metsästysseurat ovat luonteva EU-rahoituksen kohde."

 

Metsästäjäliitto turvaa toiminnallaan monia valtiovallan tavoitteita. Valtion rahoitusohjelmissa tulisikin ottaa huomioon metsästysseurojen toimintaa aiempaa enemmän, koska metsästäjät muodostavat aktiivisen ja toimivan verkoston, ja heillä on halu kehittää omaa kotiseutuaan ja ympäristöään.

Metsästäjäliitolla on rahankeräyslain mukainen lupa kerätä varoja. Liiton tarjoamien mahdollisuuksien ja toiminnan tukeminen tulee huomioida myös esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön alaisessa nuorisotyössä sekä sosiaali- ja terveysministeriön alaisissa syrjäytymisen ehkäisemisohjelmissa.

 

Yhteisöllisyys >>

Metsästysseurat >>

Riistaruoka >>

Metsästysmatkailu >>