Uutiskirjeiden tietosuojaseloste

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste

Uutiskirje
Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund r.y:n (”Metsästäjäliitto”) uutiskirjeiden tilaajan henkilötietojen käsittely

TIETOJENKÄSITTELY PÄHKINÄNKUORESSA

 • Metsästäjäliitto käsittelee uutiskirjeiden tilaajan henkilötietoja uutiskirjeiden ja tiedotteiden välittämiseksi.
 • Henkilötiedot kerätään Asiakkaalta itseltään uutiskirjeen tilauslomakkeen kautta.
 • Metsästäjäliitto käsittelee vain niitä tietoja, jotka ovat tarpeellisia Metsästäjäliiton määrittelemiä käyttötarkoituksia varten.
 • Vain niillä Metsästäjäliiton edustajilla, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja vastuutehtäviensä tai asemansa hoitamiseksi, on pääsy henkilötietoihin.
 • Rekisteröity voi itse vaikuttaa siihen, miten Metsästäjäliitto käsittelee henkilötietoja. Tässä selosteessa kerrotaan rekisteröityjen oikeuksista ja siitä, miten oikeuksia voi käyttää.

1 REKISTERINPITÄJÄ

Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund r.y (Y-tunnus: 0202220-3)
PL 53
11101 Riihimäki

2 YHTEYSTIEDOT TIETOSUOJA-ASIOISSA

Tietosuojaan liittyvät yhteydenotot:

Antti Lehtisalo
antti.lehtisaloatmetsastajaliitto.fi
PL 91, 11101 Riihimäki
Puhelin: 0
40 501 9061

3 KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Metsästäjäliitto käsittelee seuraavia henkilötietoja:

 • Sähköpostiosoite
 • Postituslistalle liittymisen ajankohta
 • Henkilön valitsemat kiinnostuksen kohteet

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET

Uutiskirjeiden kohteena olevan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • Uutiskirjeiden ja tiedotteiden välittäminen
 • Analysointi ja tilastointi

Uutiskirjeen tilaaja voi tilata eri uutiskirjeitä, joita ovat:

 • Suomen Metsästäjäliiton uutiskirje
 • Jahti-uutiskirje

Rekisteri muodostuu tilaajien sähköpostiosoitteista.

5 KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET

5.1 Suostumus

Tietojen käsittely perustuu tilaajan antamaan suostumukseen.

6 HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT TAI VASTAANOTTAJARYHMÄT

Henkilötietoja luovutetaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa seuraaville palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun, kuten:

 • IT-palveluiden toimittajille

7 HENKILÖTIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN

Henkilötietoja ei siirretä EU- ja ETA -alueen ulkopuolelle.

8 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Tietoja säilytetään niin kauan kuin tilattu uutiskirje ilmestyy tai kunnes henkilö poistuu sähköpostilistalta.

9 REKISTERÖIDYN OIKEUDET: MITEN JÄSEN VOI VAIKUTTAA TIETOJEN KÄSITTELYYN?

Rekisteröity voi peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeen tilauksen uutiskirjeessä olevasta peruutuslinkistä.

Rekisteröity voi käyttää alla kuvattuja oikeuksiaan ottamalla yhteyttä: suomenatmetsastajaliitto.fi. Rekisteröity voi esittää pyynnön myös kirjepostitse. Kirje lähetetään osoitteeseen: Suomen Metsästäjäliitto ry, PL 91, 11101 Riihimäki. Viestiin liitetään viite "Uutiskirjerekisterin tarkastuspyyntö".

9.1 Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada Yhdistykseltä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

Kun rekisteröity käyttää oikeuttaan saada pääsy tietoihin, Metsästäjäliitto toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, Metsästäjäliitto voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

9.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Metsästäjäliittoa oikaisemaan rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla Yhdistykselle lisäselvitystä postitse tai sähköpostitse.

9.3 Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada Metsästäjäliitto poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä kyseisten tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä;
 • Metsästäjäliitto on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava Yhdistykseen sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

9.4 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Metsästäjäliitto rajoittaa henkilötietojen käsittelyä siten, että henkilötietoja saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, jos:

 • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi;
 • Metsästäjäliitto käsittelee henkilötietoja lainvastaisesti, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista;
 • Metsästäjäliitto ei tarvitse enää henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi; tai
 • rekisteröity on vastustanut henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella ja odottaa sen toteamista, syrjäyttävätkö Metsästäjäliiton oikeutetut perusteet rekisteröidyn vastustamisen perusteet.

9.5 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada Yhdistykselle toimittamat henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:

 • käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • käsittely perustuu joko rekisteröidyn suostumukseen tai rekisteröidyn henkilötietojen käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.

9.6 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä.

9.7 Oikeus peruuttaa suostumus

Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa.

10 OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu rekisteröidyn tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksia.

11 MISTÄ HENKILÖTIEDOT ON SAATU

Pääsääntöinen lähde on uutiskirjeiden tilauslomake metsastajaliitto.fi sekä jahtimedia.fi -verkkosivuilla.

Muualta kerätyt sähköpostiosoitteet, mikäli henkilö on antanut suostumuksen postituslistalle lisäämiselle.

12 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TURVALLISUUS

Henkilötiedot säilytetään järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin tai muuten teknisin ja organisatorisin keinoin suojattuja.

Ainoastaan niillä Metsästäjäliiton edustajilla, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja vastuutehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy Metsästäjäliiton käsittelemiin henkilötietoihin.

Manuaalista aineistoa ei ole.

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Antti Lehtisalo
Antti Lehtisalo
ICT-suunnittelija
+358 40 501 9061
ICT-tuki