Uuden metsästäjän ilmoittautumisen tietosuojaseloste

Uuden metsästäjän ilmoittautumisen tietosuojaseloste

tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund r.y:n (”Metsästäjäliitto”) ja Suomen riistakeskuksen (”Riistakeskus”) Uuden metsästäjän koulutuspilotin henkilötietojen käsittely

Tietojenkäsittely pähkinänkuoressa

 • Metsästäjäliitto ja Riistakeskus käsittelevät osallistujien henkilötietoja koulutusten ilmoittautumisten keräämiseksi ja tiedon välittämiseksi koulutukseen valituille henkilöille.
 • Henkilötiedot kerätään osallistujilta itseltään koulutusten ilmoittautumislomakkeen kautta.
 • Metsästäjäliitto ja Riistakeskus käsittelevät vain niitä tietoja, jotka ovat tarpeellisia Metsästäjäliiton ja Riistakeskuksen määrittelemiä käyttötarkoituksia varten.
 • Vain niillä Metsästäjäliiton ja Riistakeskuksen edustajilla, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja vastuutehtäviensä tai asemansa hoitamiseksi, on pääsy henkilötietoihin.
 • Rekisteröity voi itse vaikuttaa siihen, miten Metsästäjäliitto käsittelee henkilötietoja. Tässä selosteessa kerrotaan rekisteröityjen oikeuksista ja siitä, miten oikeuksia voi käyttää.

 

Rekisterinpitäjä

Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund r.y (Y-tunnus: 0202220-3) 

PL 53

11101 Riihimäki

 

Yhteystiedot tietosuoja-asioissa

Tietosuojaan liittyvät yhteydenotot:

Petteri Pentti
petteri.penttiatmetsastajaliitto.fi
PL 91, 11101 Riihimäki
Puhelin: +358 50 477 9470

 

Käsiteltävät henkilötiedot

Metsästäjäliitto ja Riistakeskus käsittelevät seuraavia henkilötietoja: 

 • Syntymäaika
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Metsästäjänumero
 • Metsästäjäliiton jäsenyys
 • Metsästysseuran jäsenyys
 • Muita henkilöiden itse ilmoittamia tietoja liittyen koulutuksiin.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Koulutuspilotteihin ilmoittautuneiden henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • Koulutuspilottien osallistujien valinta
 • Koulutuksiin liittyvän tiedon välittäminen koulutuspilottien osallistuville
 • Metsästäjänumeroa käsitellään, koska osallistumisen edellytyksenä on suoritettu metsästäjätutkinto ja maksettu riistanhoitomaksu. 

 

KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET

Suostumus

Tietojen käsittely perustuu osallistujan antamaan suostumukseen.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja luovutetaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Koulutuspilotteihin osallistuneiden henkilöiden tiedot luovutetaan koulutuksien käytännönjärjestelyistä vastaaville Metsästäjäliiton ja Riistakeskuksen alaisten yhdistysten edustajille.

 

Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

Henkilötietoja ei siirretä EU- ja ETA -alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään koulutuspilottien keston ja niistä kerättävän palautteen keräämisen ajan tai kunnes henkilö ilmoittaa keskeyttävänsä osallistumisensa koulutuspilottiin. Koulutuspilottien jälkeen rekisteristä poistetaan tiedot lukuun ottamatta osallistujan nimeä ja metsästäjänumeroa. Jatkossa koulutuksiin osallistumiseen on etuoikeus henkilöillä, jotka eivät ole vielä käyneet vastaavaa koulutusta, jonka vuoksi tarvitaan rekisteri koulutuksen suorittaneista henkilöistä.

Rekisteröidyn oikeudet: Miten rekisteröity voi vaikuttaa tietojen käsittelyyn?

Rekisteröity voi keskeyttää osallistumisensa koulutuspilottiin perustellusta syystä, jolloin myös henkilötiedot poistetaan rekisteristä.

Rekisteröity voi käyttää alla kuvattuja oikeuksiaan ottamalla yhteyttä: suomenatmetsastajaliitto.fi. Rekisteröity voi esittää pyynnön myös kirjepostitse. Kirje lähetetään osoitteeseen: Suomen Metsästäjäliitto ry, PL 91, 11101 Riihimäki. Viestiin liitetään viite "Uuden metsästäjän koulutuskokonaisuuden rekistrin tarkastuspyyntö".

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

Kun rekisteröity käyttää oikeuttaan saada pääsy tietoihin, Metsästäjäliitto toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, Metsästäjäliitto voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Metsästäjäliittoa oikaisemaan rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla Yhdistykselle lisäselvitystä postitse tai sähköpostitse. 

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada Metsästäjäliitto poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:

 • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä kyseisten tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • Rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä;
 • Metsästäjäliitto tai Riistakeskus on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti; tai
 • Henkilötiedot on poistettava lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Metsästäjäliitto ja Riistakeskus rajoittavat henkilötietojen käsittelyä siten, että henkilötietoja saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, jos:

 • Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi;
 • Metsästäjäliitto tai Riistakeskus käsittelee henkilötietoja lainvastaisesti, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista;
 • Metsästäjäliitto ja Riistakeskus eivät tarvitse enää henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi; tai 
 • rekisteröity on vastustanut henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella ja odottaa sen toteamista, syrjäyttävätkö Metsästäjäliiton ja Riistakeskuksen oikeutetut perusteet rekisteröidyn vastustamisen perusteet.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:

 • Käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • Käsittely perustuu joko rekisteröidyn suostumukseen tai rekisteröidyn henkilötietojen käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu rekisteröidyn tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksia. 

Mistä henkilötiedot on saatu

Henkilötiedot on kerätty koulutuspilottien ilmoittautumisten perusteella.
 

Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus

Henkilötiedot säilytetään järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin tai muuten teknisin ja organisatorisin keinoin suojattuja.

Ainoastaan niillä Metsästäjäliiton ja Riistakeskuksen edustajilla, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja vastuutehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy Metsästäjäliiton käsittelemiin henkilötietoihin. 

Manuaalista aineistoa ei ole.

 

Kysyttävää? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Petteri Pentti
Petteri Pentti
ICT-päällikkö
+358 50 477 9470
MetsoRekisteri, OmaMetso